احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1403

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ - ۱۸:۳۵

خطبه های نمازجمعه نیشابورنهم شهریور97

داشتن تقوالازمه قطعی آن ارتباط آشنایی پیروی تبعیت ازأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) واولادطاهرینش است.

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 9/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – داشتن تقوالازمه قطعی آن ارتباط آشنایی پیروی تبعیت ازأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) واولادطاهرینش است.
پیغمبر(ص)فرمودمن درچهارجانام علی(ع)رادرکنارنام خودم دیدیم.
خطبه دوم % بعدازکاری که امام صادق(ع)وامام باقر(ع)کردندکه تربیت نیروکردندجمع کثیری رابه فقه ومعارف اهل بیت آشناکردندامام کاظم(ع) این لشکرآماده راواردعرصه سیاست وعرصه خدمت وعرصه فرهنگ جامعه اسلامی کرد،
روز مباله راداریم بیست وچهارم ذی الحجه که خودش یک تاریخ بسیارمهمی دارد
رئیس جمهورمحترم رامجلسیان مابرای دفاع از حقوق مردم برای حل مشکلات ازرئیس جمهورمحترم پنج سوال داشتندکه یکی راتوانست جواب بدهد. مجلس درمصالح ملی جناح بازی وگروه گرایی راکناربگذاردآنچه حق این مردم است مطالبه کند.
سفارشات رهبرعزیزانقلاب به دولت که دیگردندان طمع مذاکره رابکشیدمذاکره تمام!
بایدامیدوارباشیم به توانمندی های خودمان به توانمندی های فرزندان خودمان دانشمندان خودمان ملت خودمان%
خطبه اول
«الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَامِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ وَالْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ»« عباد الله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» نعمت بزرگی خداوندمتعال به ماعنایت کرده است؛نعمت آشنایی باأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)وفرزندان گرانسنگ آن حضرت است،که درودوسلام خداوندوهمه ملائکه الله وهمه بشریت خاصه درودانبیاءوصلحاوشهداومؤمنین برآن عزیزان باد نعمتی که اگر بتوانیم قدردان این نعمت باشیم می توانیم مدعی شویم که ازتقوابهره ای داریم؛ اگرکسی نتواند قدردان وشکرگذاراین نعمت باشدواین نعمت رابشناسدنمی تواندادعاکندکه اهل تقواست داشتن تقوالازمه قطعی آن ارتباط،آشنایی،پیروی وتبعیت ازأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) و اولادطاهرینش است أَمِیرالْمُؤْمِنِینی که به فرموده علامه امینی رحمه الله علیه صاحب الغدیرآن کتاب بی نظیردربحث غدیروامامت أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)وائمه علیهم السلام فرموده القاب واوصاف أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) چه از نظر عددوکمیت وچه ازنظر معناومحتوابه قدری فراوان وعمیق وباژرفاست که انسان متحیرمی شودمتحیرهم چه نامم شه ملک لافتارا چرا؟برای اینکه نامی نیست که أَمِیر الْمُؤْمِنِینَ(ع) رادرست وکامل معرفی کند؛ الفاظ ازاینکه بتوانندأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)راکامل معرفی کنندعاجزند، مرحوم علامه امینی دویست چهل وهشت وصف ولقب برای أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)درالغدیرشان بیان می کنندکه هرنامش ساعت ها نیازبه توصیف ومعناوتفسیردارددرهرصورت خدااین نعمت رابه ماداده که بایک چنین خانواده ای ویک چنین اشخاصی آشنابشویم کسانی که هادیان عالم هستی هستندنظام هستی برآنهاتکیه داردارکان عالم هستی هستند،ابواب ایمان هستندامناءالرحمان درعالم هستی هستندبااینهاآشناشدن مسئله کمی نیست پیامبرعزیزاسلام حضرت محمد(ص)دریک حدیثی فرموده اندمن درسفرمهم معراج درچهارجاوچهارموطن نام علی(ع)راهمراه بانام خودم دیدم سفرمعراج سفری است که خداوندمتعال باطن عالم راملکوت عالم رابه پیامبرعزیزنشان داده حقایق عالم رابه پیامبرنشان داده آن چه که عالم هستی براساس آن اداره می شودمدیریت می شودومی چرخدآن هاراخداوندبه پیامبر(ص)نشان داده شب معراج شب مهمی وسفربسیارمهم چه برای شخص پیغمبروچه برای امت اسلام بودفرمود درسفرخصوصی که جزمن هیچ ملک مقربی هم نتوانسته این مسیرراتاآخرطی بکند،جبرئیل که ازمقرب ترین ملائکه الهی است به آخرسفرکه رسید«لَوْدَنَوْتُ أَنْمُلَهً لَاحْتَرَقْتُ» دیگر یارسول الله دیگر من بالاتر نمی توانیم بیایم این چندقدم ویژه خودت توست توی این سفربااین اهمیت پیغمبرفرمودمن درچهارجانام علی(ع)رادرکنارنام خودم دیدیم یکی وقتی دربیت المقدس می خواستم حرکت کنم برای سفربه آسمان وبه معراج وبه ملکوت عالم بروم مرادازآسمان همان ملکوت عالم است وقتی می خواستم حرکت کنم دیدم برصخره ای برسنگی نوشته اند«لاإله إلاّاللّه،محمّدرسول اللّه،أیّدته بعلی ٍوزیره»«لاإله إلاّاللّه، محمّدرسول اللّه(ص)»که مااین پیامبرراپشتیبانی کردیم به علی ابن ابی طالب که وزیرآن پیامبراست«أیّدته بعلی ٍوزیره»مااورابه علی که وزیرش است پشتیبانی کردیم اولین جاکه نام علی راکنارنام خودم وکنارنام خداوند متعال دیدم این بیت المقدس بوددرملکوت آن جاوبرصخره ای؛دوم وقتی که رفتم ورفتم ورفتم تابه سدره المنتهی رسیدم آن درخت معروفی که همه ارزاق ازآنجاناشی می شود آنجاهم دیدیم نوشته اند «انی اناالله لااله الاانامحمدٌ(ص) صفوتی من خلقی و أیّدته بعلیٍ وزیره ونصرته به» دیدم آنجا هم «لاإله إلاّاللّه»ونام من ونام علی(ع) به عنوان وزیرمن وبه عنوان یاوروناصروپشتیبان من خداوندمتعال نوشته است ورفتم ورفتم ورفتم تابه عرش اعلا رسیدم آنجاکه دیگر هیچ کس جزمن وخدانبودجبرئیل هم دیگرنتوانست بامن بیایدآنجاهم دیدیم نوشته اندبرپایه های عرش خدانوشته اند«إنی أنا الله لااله الاأنامحمدٌ(ص)حبیبی من خلقی ایدته به علیٍ وزیره ونصرته به»آنجاهم دیدم همین حرف هاوعلی رابه عنوان وزیرمن پشتیبان من ویاورمن معرفی کرده است خداوندمتعال تااینکه مرابردندبرای بازدیدازعالم قیامت ازبهشت وجهنم وقتی که آنجارفتم دیدم بردرب بهشت نوشته اند«إنی أناالله لااله الاأنا محمدٌ(ص)حبیبی من خلقی ایدته بعلیٍ وزیره ونصرته به»آنجاهم همین جملات رادیدم از بیت المقدس که صورت زمینی عالم ملکوت است تا سدرالمنتهی تاعرش خداتاقیامت ومنتهای حرکت بشربه سوی بهشت آنجاهرجاکه رفتم درمقامات حساس نام علی راکنارنام خودم دیدم آن هم به عنوان وزیرویاورمن وزیر من یعنی کسی که بارسنگین رسالت مرابرمی داردوبه سرانجام می رساندویاورمن است ای رسول عزیزاسلام شماآن حقیقت رادرشب معراج در ملکوت عالم دیدی وهمین راخداونددرتاریخ زندگی شماوأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)درعالم ظاهرودرمعیشت مردم به نمایش گذاشت ازروزاولی که شمابه نبوت مبعوث شدی أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) یک نوجوان ده ساله بودآمدپشت سرشما ایستادونماز خواند مگرغیرازاین است؟ مگرتاریخ غیراز این رامی گوید؟آن روزی که شمادراثرفشارکفارمکه وقریش درمحاصربودی درشعب ابوطالب علی (ع)درکنارشمابودهرزجروشکنجه ای که درآن سیزده سال کفارمکه نسبت به شمارواداشتندأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) در کنارشمابود،آن وقتی که خواستندشماراترورکنندوبکشندشب لیله المبیت که شماازمکه هجرت کردیدأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)بیست وسه ساله جای شماخوابیدبعدهادربدردراُحددرخندق درخیبر در جنگ های مختلف وسختی های مختلف خودت فرمودی که«ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین» یک شمشیرعلی ابن ابیطالب روز خندق ازعبادت تمام انس وجن تاروز قیامت افضل وبرتراست شمادرمعراج دیدی ماهم درزندگی دیدیم ماهم درتاریخ داریم می بینیم که« علیٌ وزیرُک که علیٌ ناصرُک»که هرجانام پیغمبردیده می شودنام علی برده می شود؛اگرماامروزمی گوییم اشهدان محمدرسول الله بلافاصله می گوییم واشهدان علیاً ولی الله دراذان مان گرچه این سنت مأثوره نیست اماگزینشی بسیارعالمانه ودقیق ومؤمنانه است که بزرگان ماعلمای مااین شهادتین رادرکنارهم دیدندشمادرمعراج درجاهای حساس علی رادرکنارخودت دیدی درزندگی بیست وسه ساله پیغمبری ات علی رادرکنارخودت دیدی وامروزهم کسانی که به توایمان واقعی دارندعلی رادرکنارشمامی بینندعلی رابا شما می بینندشهادت به ولایت علی می دهند همان گونه که شهادت به نبوت شماداده اندنه تنهاتاشمازنده بودی یارسول الله حتی بعد ازشهادت ورحلت شمابازاین علی بود که پرچم اسلام رابه دست داشت واسلام راحفظ کرد اماآنجاباشمشیرواینجاباصبرباخون دل با آتش زدن خانه اش این جابابلاغت وزبان وسخن اینجابافرزندانش باکربلا اسلام توراودین توراحفظ کرد؛ این علی بود ناصرتو وزیر تواین امامت وولایت أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) و اولادش بود؛این أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)بودکه بعداًباکفار با منافقین بامتحجرین با ناکثین بامارقین با قاسطین ایستادومبارزه کردتااسلام بماندو امروزاسلام به برکت صبرعلی شمشیرعلی علم علی اخلاق علی(ع)به دست مارسیده است حق داشتی ای رسول خداروز عید غدیردرآن جمع بی نظیرآن روزگارکه تاآن روزآن جمعیت راامت اسلام به چشم خودش ندیده بوددر آن روزعلی رغم همه نگرانی هایی که داشتی دست علی راگرفتی وبلندکردی وفرمودی«من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه،وأنصرمن نصره ، وأخذل من خذله»آن روزبه دوستان علی دعاکردی آن روز به دشمنان علی نفرین کردی تاقیامت این نفرین واین دعای توحرکت می کندوازیاران ودوستان علی پشتیبانی می کندآن مردک نادان بی ایمان جابرابن نضربن حارث کلده بعدازحادثه غدیرکه شنیده بود خیلی عصبانی و ناراحت ازمتعصبین جاهلیت وعربیت بودآن کسانی که قومیت نسبت های فامیلی همه چیزآنهاست دین آنها دنیای آنهاآخرت آنهاوابستگی آنهابه فامیلشان به عشیرتشان به قبیلشان به حزبشان به طائفه شان است ازآن آدم هابود با اوقات تلخی آمدخدمت پیغمبردرمدینه بااخم وتَخم وتندی به محضرپیامبرعزیزاسلام رسیدوعرض کردفلانی نام پیغمبررابردتومارابه خدادعوت کردی پذیرفتیم گفتی نمازبخوانید خواندیم زکات بدهیدخمس بدهیددادیم جهاد برویدحج برویدرفتیم، این دیگرچی بودکه پسرعموی خودت ودامادخودت راروی کول ماسوارکردی بگوببینم این نظروحرف خودت است یاحرف ونظرخداست؟پیغمبرفرمود«والذی لااله الاهواِن هذامن الله»به آن خدایی که نیست جزاواین حکم خداست؛من مأمورابلاغ بودم به من گفتند«بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ»«مَا أُنْزِل» همان ولایت علی راخدابه من گفته «ومَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّاالْبَلَاغُ» من چاره ای جزابلاغ نداشتم حکم خدابودنوشته اندسرش رابه زیرانداخت باناراحتی دردل خودش شروع کردبه غرغرکردن ونالیدن وناراحتی گفت اگراین کارازطرف خداست بهتراست الان عذابی بیایدسنگی ازآسمان بیایدومراهلاک کندکه نبینم علی ابن ابیطالب امیرمؤمنان شده این قدرمتعصب این قدرناراحت این قدردرجاهلیت فرورفته بودنوشته اندهنوزبه مرکبش نرسیده بودیک سنگی ازآسمان آمدومثل مته ازمغزش تامعقدش پاره کرداورا؛افتادوبه هلاکت رسیدواین آیه برپیغمبرنازل شد«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْکَافِرینَ لَیْسَ لَهُ دَافِعٌ»این کافربدبخت ای رسول ماتونشنیدی ازماعذاب خواست گفت اگر این حکم خداست سنگی ازآسمان بیاید وماهم دعایش رامستجاب کردیم،آری دریک چنین شرایطی دریک چنین جاهلیتی دریک چنین تعصباتی أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)توانست اسلام راحفظ بکند.خدایا این نعمت ولایت راکه به مادادی ازمامگیر ؛مارانعمت شناس وقدرشناس این نعمت قرارمان بده!خدایاامروزاین نعمت رامادر رهبر عزیزمان حضرت آیت الله عظمی خامنه ای متبلورمی بینیم خدایا این رهبرعزیزراکه بوی غدیرمی دهدبوی علی(ع) می دهدبرای ماحفظ کن!مارادراین راه ثابت قدم روح امام وشهیدان رااز ماشادگردان! به حقیقت محمدوآل محمد(ص) امت اسلام رااز این گرفتاری هانجات بده!
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله
خطبه دوم
خدایا ماراببخش که دراثرکم کاری دراثرآماده نبودن ما امامت به پرده غیبت رفته است «اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا،صلواتک علیه و اله، و غیبه ولینا »خدایامادرغدیرکوتاهی کردیم از غدیرخوب دفاع نکردیم نایستادیم وتواین نعمت حضورراازماگرفتی وتبدیل به غیبت کردی، خیلی فاصله است بین غدیروغیبت واین ماهستیم که بایدتلاش کنیم که ان شاءالله این غیبت دوباره تبدیل به حضوربشود؛ «اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصروجعلنا من خیر اعوانه وانصاره»روزهای مبارکی داشتیم دراین هفته گذشته از عیدقربان وعیدغدیروجشن های عیدغدیرکه خداونداز همه قبول بفرماید.
جشن های قربان وغدیررابسیارگرم وخوب برگزارکردیددرهفته پیش روهم اعیادی داریم اولین عیدپیش روی مامیلادامام کاظم (ع) است که به فرزندش حضرت رضا(ع)وبه نوه عزیزش حضرت مهدی(عج)وبه همه دوستداران وعلاقمندان خاصه به رهبرعزیزتبریک عرض می کنم امام کاظم(ع) که باحمایتشان ازعلویون بعدازکاری که امام صادق(ع)وامام باقر(ع)کردندکه تربیت نیروکردندجمع کثیری رابه فقه ومعارف اهل بیت آشناکردندامام کاظم(ع) این لشکرآماده راواردعرصه سیاست وعرصه خدمت وعرصه فرهنگ جامعه اسلامی کرد، وکاری بسیاربزرگ که الان فرصت توضیح آن نیست؛ مانیشابوری هابوی امام کاظم(ع)رادرشهرمان استشمام می کنیم به برکت بانوشطیطه این بانوی بزرگ که ابوجعفرمحمدابن ابراهیم نیشابوری که وجوهات ونذورات وهدایای مردم رابرای امام صادق(ع) جمع کرده بودوبردبه مدینه ازآن جمله هدایایک درهم ویک دستمال کوچک ازبانوشطیطه بودوقتی به مدینه رسیدیاقبل ازمدینه متوجه شدکه امام صادق(ع) به شهادت رسیده حالادرتفصیلی که درتاریخ است خدمت امام کاظم رسیدامام کاظم(ع) وقتی خبراز محتوای بارابوجعفردادابوجعفرمطمئن شدامام همین است آن بارراتحویل دادامام فرمود: اینها رانمی خواهم آن دستمال وآن یک درهم بانوشطیطه رابیاورنیشابوری ها افتخارکنیدبه این زن درودخدابربانوشطیطه امام آن راگرفت فرمودبه بانوشطیطه سلام برسان بگووقتی شما وارد شدی چند روزدیگرزنده نمی مانداین کفن راازمن هدیه به اوبده وبه اوبگوروزی که فوت می کندمن برای نمازش به نیشابورمی آیم چه نعمتی خداوندنسیب خاک ماوشهرماکرده مابوی امام کاظم(ع) رادرقدوم امام رضا(ع)درقبرامام رضا(ع)درجای جای ایران اسلامی امام زادگان فراوانی که درایران هستنداحساس می کنیم نوروبوی امام کاظم(ع) رامی بینیم ومی شنویم امااین نورواین بوویژه نیشابوراست؛
روز مباهله روزبیست وچهارم ذی الحجه که خودش یک تاریخ بسیارمهمی داردآن روزکه بنابودنصاراآن طرف مسلمان هااین طرف نفرین بکنندکه هرکه دروغ می گویدنابودبشودپیغمبراسلام عزیزترین افرادخودش راجلوآوردعلی،فاطمه،حسن وحسین راگفت اگربناست نابودبشویم مابشویم مردم آسیب نبینندکه نمی شویم چون مابرحق هستیم خدابناست باطل را سرکوب کندامادرعین حال یک درس دادبه ماوآن اینکه هرکاری می خواهی بکنی به دیگران دستورمی دهی خودت جلو باش اول باش لذاپیغمبرتوی جنگ ها بستگان خودش رااعزام می کرداول حمزه را، أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)راجعفرطیارراوامثال این هارا%
روز نزول سوره هل اتی روز بیست وپنجم ماه ذی الحجه آن هم خیلی مهم است داستان مفصلی داردشأن نزول سوره مبارکه هل اتی ست که حتماملاحظه خواهیدکردآن جابه ما أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)وحضرت زهرامی گویندبابایتیم اسیرمسکین حواستان به این هاباشداین قدرحرص دنیانزن این قدرطمع نورزاین قدرسراغ احتکاروگران فروشی نرو غذای خودشان راکه روزه داشتنددادند؛ شماشکمت سیراست جیبت پراست حساب بانکی تولبریزاست بازاحتکارمی کنی بازگران فروشی می کنی باززیاده روی می کنی؟
هفته دولت ومجلس البته هفته دولت بودکه دراین هفته یک امربسیارمبارک به عبارتی وسرنوشت سازآموزنده به عبارت دیگردرمجلس ودولت اتفاق افتادکه رامجلسیان برای دفاع از حقوق مردم برای حل مشکلات ازرئیس جمهورمحترم پنج سوال داشتندکه یکی راتوانست جواب بدهدالبته مجلس راقانع بکندحالا نمی دانم مردم هم قانع شدندیانه بنده که قانع نشدم واز هرپنج سوالش قانع نشدم نه آن سوالی که مجلسی هاقانع شدندونه سوالات دیگرش اما حالا مهم نیست مجلس برای مامحترم است اگراز یک سوال رئیس جمهورقانع شدندسمعاً وطاعتاً اماآن چهارسوال دیگرکه مجلس قانع نشدآن چیزی که مهم است نمایندگان عزیزدولتمردان عزیزاین نیست که ماازرئیس جمهورسوال کنیم رئیس جمهورجواب بدهدیاندهدبعدآنهارابفرستیم به این کمیسیون به آن شورا تا برسدبه کجا!مهم این است مشکل مردم حل بشوداین مهم است،الان مجلس باید از دولت بپرسددولت محترم حالا که به این سوالات ماجواب ندادی یاحتی اگرجواب دادی لایحه ای بده برای حل مشکلات خودمجلس دست به کاربشود طرحی بدهدبرای حل مشکلات حالاکه مجلس ودولت همه می گوینداین چندتامشکل وجودداردهمه شروع کنندبه فکروکاروطرح دادن برای حل این مشکلات این مشکل بایدتوی زندگی مردم توی مردم مان توی شرایط اقتصادی مان مشاهده کنیم وببینیم البته رفتاربسیارمنطقی وآرام مجلس طرح سوالات بدون فضاسازی جوسازی خیلی منطقی ومستندومستدل ارائه شدمن ازمجلسیان تشکر می کنم همین طورازرئیس جمهورمحترم که آن هم بامتانت حرف های خودش رازددفاع خودش راکردپاسخ های خودش رادادحالا قانع نشدندمجلس آن بحث دیگری است بعدهم رأی دادبه یکی یکی سوالات که منجرشدبه عدم قانع شدن به این سوالات آن هم درجوی آرام و منطقی وهوشمندانه آن هم جای تشکرداردویک کارویژه هم شدوآن اینکه هشتادنفرازرئیس جمهورسوال کرده بودند امارأی که به قانع نشدن دادندنشان داداکثریت مجلس این مشکلات راحس می کنندوازرئیس جمهور قانع نشدندحتی آنهایی که بارئیس جمهوربودندحتی آن کسانی که ازحزب اعتدال بودندتوی مجلس آنهایی که اصلاح طلب بودندبخشی از آنهاهم این اعتراض رابه رئیس جمهوردادشتندودارندمی خواهم این نکته رااشاره کنم این برای مایک نقطه امیداست که مجلس درمصالح ملی جناح بازی وگروه گرایی راکناربگذاردآنچه حق این مردم است مطالبه کندولواز هم فکران خودشان باشند.این کارپسندیده ای بودبرای ماامیدرادرمجلس زنده کردمجلس در رأس اموراست امام فرمودامیدواریم ان شاءالله مجلس به این سمت برودوازمطالبه گری نبایدمجلس خسته بشود حالا چندتاوزیررااستیضاح کردندچندتاوزیرراممکن است بعداستیضاح کنند رئیس جمهوررابه مجلس آوردندمطالبه گری کارمجلس است خواسته هاومشکلات مردم را باید مجلس ازهمه جاقدرمندترمجلس است که مطالبات مردم رابخواهدتاان شاءالله مشکلات اقتصادی ماحل بشودوآرامش به بازارواقتصادمابرگردد.
محاکمه مفسدان اقتصادی راهم دستگاه قضا شروع کرده که من تشکر می کنم امیدوارم ان شاءالله که دستگاه های قضایی تعزیراتی وزارتی این برنامه رااستمراربدهندجدی باشندنه یک موجی باشدورهابکنندعلی الدوام شیطان فساددرست می کنددائماًودائماً مابایدمراقب باشیم درشهرخودماهم اخباری ازگرانفروشی وپرش لحظه به لحظه قیمت هامی رسدان شاءالله باهمکاری شمامردم ونیروهای نظارتی وتعزیراتی وعزیزانمان دردستگاه قضایی این مسئله درشهرستان هم جدی ترومحکم ترپی گیری بشودکه ماالبته نسبت به خیلی جاهابحمدالله شرایطمان مناسبتراست بازاریان ماآن احتکارهایی که دربعضی شهرهاگزارشاتش می رسدوبخشی از آن راتوی رسانه هامی شنویدآن بازاریان وعزیزان مایک چنین صحنه هایی راماهنوزگزارش نشده امادرعین حال همان کم آن هم برای نیشابور ما مناسب نیست اگربخواهیم عدالت مستقربشودبایدهمه همکاری بکنیم .
سفارشات رهبرعزیزانقلاب به دولت که دیگردندان طمع مذاکره رابکشیدمذاکره تمام، روابطتتان رابااروپاداشته باشیدرابطه آری امامذاکره امیدوارانه به این که اروپابخواهدمشکل شماراحل بکندیک چنین امیدی به مذاکرات بااروپانداشته باشیداروپاکیست؟ انگلیس کم خبیث است فرانسه است کم به ماضربه زده آلمان است دیگران هستندتاکجابوده هرجاتوانسته اندخون ماراچشیده اند به ماظلم کرده اندحالافکرمی کنیدآنهابا مذاکره به ماکمک بکنند؟امادرعین حال ماراه مذاکره رانمی بندیم اماامیدبه این که کار آنها و طرح های آنهاکارگشاباشدنداریم باید برگردیم امیدمان رابه این مردم امیدمان رابه ملت به داخل به کشورهای همسایه مان این کشورهای همسایه خیلی ظرفیت دارنداین پاکستان نزدیک دویست وخورده ای میلیون جمعیت توی آن خوابیده این عراق این سوریه این افغانستان پراست ازاستعدادپرازظرفیت مابایدبرویم به سمت کسانی که باماهمراهندومی توانندکمکمان بکنندان شاءالله ظرفیت های داخلی خودمان رانادیده نگریم وتوجه بکنیم. البته من می خواستم راجع به چندنکته هم اشاره کنم که ماملتی بزرگ هستیم توانسته ایم تابه امروزکه چهل سال از انقلاب می گذردتهدیدهای مهم دشمن راتبدیل به فرصت کنیم یک وقت این صحبت های گوشه کنارمی شودشماراناامیدنکندما نمی توانیم مسئولین مانمی توانندحالا من دیگر فرصت نیست ان شاءالله درفرصت دیگری خدمت شما خواهم گفت که شما مردم ومسئولین شما مردم همین مسئولینی که از آنها می نالید همین مسئولینی که سر آنها داد می زنیم همین هاچه تهدیدهایی راازدشمن تبدیل به فرصت کردند.بایدامیدوارباشیم به توانمندی های خودمان به توانمندی های فرزندان خودمان دانشمندان خودمان ملت خودمان که ان شآئالله امیدوارم درتهدیداقتصادی هم دشمن ناکام بشودواین تهدیدتبدیل به یک فرصت برای آغاز عصرطلایی جمهوری اسلامی بشود ان شاءالله.
خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)مارابه خودمان وامگذار! مهمات ماکفایت فرما!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما! روح شهیدان ماخصوصاً شهیدباهنررجایی دولتمردان راشادگردان!مرضای ماشفاعطافرما! مشکلات مردم مادولت مانظام مارامرتفع فرما! مشکلات شیعیان ودوستداران اهل بیت مسلمانان درعراق وسوریه ولبنان وفلسطین ویمن وبحرین وهرکجای عالم هستندبه آبروی أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)مرتفع فرما! شردشمنان رابه خودشان برگردان!
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا (3) »صدق الله علی العظیم*والسلام وعلیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…