احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1490

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۱۸:۴۲

خطبه های نمازجمعه 23/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 23/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور « عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» مابایدمراقب خودمان وافعال ورفتارمان باشیم، هرفعل وعملی که ازماسرمی زندحکایت از یک صفت ویک خصوصیتی درماداردکه باعمل وفتارمان آن صفات وخصوصیات مابروزداده می شودوآشکارمی شود، «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‌ شاکِلَتِهِ […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 23/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
« عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» مابایدمراقب خودمان وافعال ورفتارمان باشیم، هرفعل وعملی که ازماسرمی زندحکایت از یک صفت ویک خصوصیتی درماداردکه باعمل وفتارمان آن صفات وخصوصیات مابروزداده می شودوآشکارمی شود، «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‌ شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى‌ سَبِیلًا» هرکسی درزندگی اگرعملی داردکاری ازاوسرمی زندحرکتی ازاوسرمی زندنشأت گرفته ازباطن اوست بارفتارش می توانیدباطن اورارسدکنیدکه چه طور آدمی است اگر صدقه می دهد می توانیدصفت رحمت نوع دوستی مهربانی سخاوت رادراوقضاوت کنیدبگوییدآدم مهربانی است آدم سخی است چون اهل صدقه است اگرهنگام عبوراز خیابان وچراغ قرمز می ایستدونظم رارعایت می کندوسرکارش به ساعت ومنظم می رود می توانیدبگوئیدباطنی داردکه رعایت حقوق دیگران رامی کنداخلاق شهروندی دراوهست آدم منظمی است آدم دارای شخصیت اجتماعی است این ویژگی هاراازیک رفتارساده اومی توانیم کشف کنیم وبه دست بیاوریم اگر وقتی ناراحت می شود گرفتارخشم می شودخشم خودش رافرومی بردوخودش راکنترل می کند یعنی آدم حلیمی است حلم داردشرح صدرداردصبرداردحوصله داردکظم غیط می کنداین صفات رااز رفتاراوبه دست می آوریم اگرکسی رفتاری عالمانه دارد درگفتارش حرف های قشنگ ومعنادارمی زندمی توانیدبگوئید آدم فاضلی است باسواداست عکس آن هم هست اگرحرف های یاوه وبیخودوحساب نشده می توانیدبگوئیداین آدم درونش خالی است چیزی ندارد اگر کسی رادیدیم درمسائل مختلف اظهارنظرمی کندوخوب اظهارنظر می کندهمه جانبه درحکم دادن دررعایت حقوق مردم حق وناحق نمی کندبه جاحرف می زندمیزان صحبت می کندونظر می دهدمی گوئیم آدم حکیمی است آدم عادلی است آدم فهمیده ای است می فهمیم این عادل است این رفتاروازاین کردارپی به اسرارنهان انسان هامی بریم «الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ»امام (ع)فرمود: انسان باگفتارخودش باطن خودش راآشکار می کند.
تامردسخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد
تاکاری نکندتادست به اقدامی نزندتاحرفی نزندتادرمیدان عمل خودی نشان ندهدنمی توانیم بگوئیم چی هست وکی هست، ولی وقتی درمیدان عمل کاری کردحرفی زداقدامی انجام دادآن وقت می توانیم براساس آن نظربدهیم وبگوئیم این چه کاره است؛ این راجع به انسان هاست راجع به تمام پدیده های عالم این طوری است درکل عالم یک چنین کتابی پهن است یک چنین صفحه ای باز است یک چنین منظره ای راآدمی می تواندمشاهده کنداگرشماپدیده ای را، یک چیزی رابرداشتیددیدیداجزایش به جاچیده شده دقیق حرکت می کندصدهاهزارسال میلیون هاسال داردحرکت می کندتند حرکت می کند امام یک لحظه ویک ذره درحرکتش خطا نیست کم وزیادنیست اشتباه نیست می توانیدبگوئیدنظم دارد آن کسی که آن کارراداردمی کندموجودمنظمی است موجودحکیمی است خطانمی کندمیلیون هاسال است دارداین کاررامی کندیک بارهم خطانکرده می توانیدبگوییدآن کسی که این کارراانجام می هدمعصوم است پاک است منزه است به همین زمین نگاه کنیدکه درآن زندگی می کنیم درهرساعت معروف است بیش از نودهزارکیلومترراه می رود، دورخودش می چرخدوبیش از هفتادهزارکیلومتردورخورشید می چرخددرهرساعت، باباری که هفتادوسه درصدآن آب است وبیست وهفت درصدآن خاک است بااین سرعت وبااین بارحرکت می کندشمااحساس کرده ای چیزی جابجابشود کج بشود یک طرفه بشود چه طور میزان حرکت می کندچه دقتی دراین کاروجودداردبااین حجم عظیم بااین کوه های بلنداین ساختمان های مرتفعی که امروزه می سازندتو این حرکت کج بشودبیافتدهرگز؛ بلکه خداوند متعال باعلم وقدرت وحکمتش این رادارد انجام می دهدحالا شمابگوباچه وسیله ای جاذبه زمین آن هم از حکمت اوست آن کسی که این زمین بااین جاذبه که بااین سرعت حرکت می کندوهیچ جیز جابجانمی شوددریاها،کوه هاهمه چیزسرجای خودش ثابت و برقراراست دراین حرکت سریع وآن هم چندحرکت دوحرکتش معروف است حرکت وضعی وانتقالی، انواع واقسام حرکت هادردل زمین ودراین طبیعت وجودداردنگاه کنیم واقعاً دقت کنیم به تعبیرقرآن «فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‌ مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَکَرَّتَیْنِ»چشمت رابازکن ببین نقصی می بینی عیبی می بینی دوباره نگاه کن ده باره نگاه کن هزارباره نگاه کن ببین چقدردقیق حرکت می کنداز این حرکت زمین نمی توانیم صفت علم رابرای خداببینیم؟از این حرکت زمین نمی توانیم حکمت رامهربانی رارحمانیت رابرای خداوندببینیم؟ به پرنده هانگاه کنیم باچی حرکت می کنند؟ بادوبال چه ساده چه راحت چه آسان هم خلبان است هم هواپیماست هم سبک است هم بی سروصداهست هم هرجادلش بخواهد می نشیند هم سوختش پیش بینی شده هرجا بخواهدسوخت وجوددارد، نمی توانیم ببینیم خالق این پرنده خیلی داناتروقوی ترحکیم ترولطیف ترازمخترع هواپیماست آن جابه مخترع هواپیماتکریم می کنیم تعظیم می کنیم ولی این همه پرنده جلوچشم مادارندپرواز می کنندبه این سادگی روی یک شاخه درخت می نشیندبااین سادگی «أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ مَایُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍبَصِیرٌ»نگاه کنیدبه این پرندگان چگونه بالشان رابازمی کنندومی بندند وبااین وسیله حرکت می کنندکی این قدرت رابه آنهاداده؟ کی آنهارادراین هواحرکت می دهدومی بردومی آورد جزخداوندمتعال کس دیگری می تواند؟ این است که باید هریک از این پدیده هاراآدم می بیندبگوید«سبحان الله» خدایا کارتوعیب نداردخدایاکارتونقص نداردازنقص وعیب منزه ای«الحمدالله» خدایاتوراشکر که این طور ساده این نعمت هارابه ماداده ای و«الله واکبر»وتوچقدربزرگی «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله»به هرجانگاه کنیم همین طور است این چشم هایی که ماباآن می بینیم این چشم های قشنگ چی است؟ تأمل کنیدیک مشت پیه غیر ازاین است؟ ببرتوی آزمایشگاه نگاه کن غیر از این است؟ بایک مشت پیه این همه می بینیم؟ توی این کاسه چشم ماخدایک مشت پیه گذاشته با یک آب شوری آن رانگه می داردچندین سال، هشتادسال نودسال صدسال یک تکه خون به نام قلب توی قفسه سینه ما گذاشته ماراه می رویم می نشینیم بلندمی شویم بعضی می روندورزش می کنندچه ورزش های پرتحرکی آن هایی که ژیمیناستیک بازی می کنندپیه از این کاسه نمی افتداین لخته خون از درون سینه جابجا نمی شود این شش هااین کلیه ها جابجا نمی شود با چی بسته ای باچی چسبی چسبانده ای با چه جوشی این هاراجوش داده ای این هارامی بینیم فکر نکنیداگر بخواهیددربیاوریدکلنگ وتیشه می خواهدجراح هابایک اشاره تیغ نازک این چشم رااز حدقه درمی آورنداین قلب رااز سینه درمی آورندواشاره تیغ ریز امااین قلب این چشم این اجزادروجودانسان به جکت الهی این قدرپایداراست که هرکارمی کنیم هرورزشی هرته وبالای می ریم جابجانمی شود این هادردرون خودمان ببینیم تاوقتی می گوییم الحمدالله سبحان الله الله اکبر لااله الاالله به این معانی توجه کنیم واز گفتن این اذکارلذت ببریم واوج معنوی وعرفانی پیداکنیم . « اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم ادرماانت ولم اعرف ماثنائک وکیف ثنائک» خدایاخودت رابه مابشناسان تابفهمیم چگونه عبادت کنیم چگونه ثنای توبگوئیم چگونه یادتوکنیم تاخدارانشناسیم مگر می شود مدحش کنیم ثنابکنیم تعریف بکنیم خداراباهمین پدیده هامی شود شناخت .
به آبروی محمد(ص)وآل محمد(ص)ماراازغفلت نجاتمان بده!ماراازجهالت نجاتمان بده! معرفت خودت واولیائت راروزی مابگردان! مارابه خودمان وامگذار!مهمات ماکفایت فرما! عاقبت امرماختم به خیرگردان! فرج امام عصراروحنافدابرسان! رهبرعزیرمابرای ماحفظ فرما!روج امام وشهیدان وحقدارانشادبگردان! خدایا باران رجمتت رابرمانازل گردان! مارابه بدهی هایمان مؤاخذه نفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَد﴿۳﴾وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًاأَحَدٌ ﴿۴﴾ »صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»میلادنورانی امام عسکری (ع)والدماجدحضرت بقیه الله ارواحنافداهماپیش روست پس فردا هشتم ربیع الثانی میلادامام عسکری(ع) است پیشاپیش این میلادنورانی رابه محضرفرزندش حضرت بقیه الله رهبرعزیزانقلاب وهمه علماومراجع ونواب عام حضرت مهدی(عج)وقاطبه امت اسلام ودوستداران اهل بیت خاصه شمانمازگذاران ومؤمنان عزیز تبریک عرض می کنم تیمناً یک دوسه سخن از سخنان نورانی امام عسکری راخدمت شما عرض بکنم نقل شده از امام عسکری(ع)فرمودند:«مِنَ الفَواقِرِالَّتی تَقصِمُ الظَّهرَجارٌإن رَأى حَسَنَهً أخفَأَهاوإن رَأى سَیِّئَهً أفشاها»ازآن بدی هاوزشتی هایی که پشت آدم رامی شکند همسایه ایست که اگر خوبی از آدم ببیندچشمش رامی بندداگر بدی از آدم ببیندآن راروزنامه می کند، حالا حدیث امام برای همسایه است آن را برای رفیق بگو، برای شریک بگوبرای همشهری بگو، خوبی های یکدیگررامطرح کنیم نه بدی هارا، امام فرمود: آن کسانی که مثل مگس فقط روی بدی هامی نشینندبدی هایشان وزشتی هایشان به قدری بداست وسنگین است که پشت آدم را می شکندخوبی هارابگوئیم آن هایی که امروز دسترسی به فضای مجازی داریدتوی این فضاهای مجازی همه زشتی ها وبدی ها ومشکلات وضعف های افرادواشخاص وجریانات رانگوئیم خوبی هایشان رازیبائی هایشان که خیلی زیاداست بگوییدمردم رابه یکدیگرامیدوارکنیم این سخن امام (ع)قرآن هم البته فرمودعده ای این طوری هستند؛«إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً*وَإِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً»وقتی نازونعمتی می بیندسرتوی لاک خودش فرومی بردوقتی بدی می بینددادوقال می کنداین همه نعمت هارامی بیند تشکرنمی کند این همه خدمات رامی بیندتشکر نمی کندیک جایک عیبی یک نقصی توی کاری هست شروع می کندبه دادوقال کردن عیبی ندارد آدم عیب رابگوید ولی به شرط این که خوبی هاراهم بگوید، یافرمودند: «اضعفُ العَداکیدامن ظهرعداوته»آن دشمنی که دشمنی اش رااعلام می کنددشمن ضعیفی است یعنی آدم از پس اوبرمی آیدمفهومش این است امان از دشمنی که دشمنی اش رااعلام نکندمثل منافق مثل منافقین که نمی گویندمادشمن هستیم می گویندمادوست هستیم شعارولایت می دهندشعارجمهوری می دهند شعارمردم سالاری می دهندامادرباطن دشمنی می کننددشمنی این هاسخت است شخصی از اصحاب امام عسکری(ع)خدمت امام رسیداویاازاصحاب خوب امام بوده نزدیک بوده به امام امام اوراکنارخودش می نشاندلحظاتی بااوصحبت می کندبعدباتصرف الهی یک بساطی رابه اونشان می دهدبساط یعنی مثلاًصحنه ای رایک تختی راکه این ببیندتوی آن بساط انبیاء رامی بیندمرسلین رامی بیندوبعدامام به اونشان می دهداین کیست وچیست؟ آثارآنهاردپای آنهارابه قول مانشان می دهدوآن صحابی امام عسکری(ع) آن بساط رامی بوسد می بویدبعددست امام رامی بوسد بعدبه امام می گویدآقامن که مریدشماهستم نوکرشماهستم ولی نمی دانم چکاربایدبکنم؟ شایدهم آن حرفی که خیلی از ماهاباامام زمان(اروحنافداء )داشته باشیم آقا چکاربکنم؟ چه طوری از شما حمایت کنم؟ چگونه به شما کمک بکنم این بنده خدامی گویدآقامن دوست دارم به شما کمک بکنم ونمی دانم؛عاجز هستم کاری از من ساخته نیست من فقط یک کارمی توانم بکنم آن اینکه شمارادوست دارم دشمنان شمارااز آنهابیزارم به آنهالعنت می کنم وبرای شما ودوستان شمادعامی کنم همین کاراز من ساخته است کاردیگری نمی توانم انجام بدهم حالاتوی شرایط خفقان دوران امام عسکری(ع)فقط می گویم «سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ»«مُوالٍ لَکُمْ وَلاِوْلِیائِکُمْ مُبْغِضٌ لاِعْدائِکُمْ وَمُعادٍ لَهُمْ،»همین حرف هارامی زنم امام فرموداین حدیث رابرایت بگویم ازپدرم پدرم از پدرش وهمین طوراجدادطاهرینشان تابه پیغمبر(ص)رسیدند فرمودند پیامبرفرمودخداوند متعال این اظهاردوستی توبه ماوبرائت تواز دشمنان مارا به ملائکه می رساندوملائکه برای تواستغفارمی کنندبرای تودعامی کنندثنای تومی کنندومی گویند«اللهم صل على روح عبدک هذاالذی بذلت فی نصرت اولیائه جهده ولوقدرعلی اکثرمن ذالک لفعل»خدایابه روح این بنده ات که به یاری اولیائت آمده باهمین دعایش وهمین دوست داشتنش وتمام تلاش خودش رابه کاربرده تاوفاداریش رابه اولیائت نشان بده خدایادرودت رابه اوبفرست این بنده ایست که اگر بیشتر قدرت داشت آن کاررامی کرداگر دستش به شمشیر می رسید شمشیربرمی داشت ، امروز برای مااین پیام مهمی داردمامی توانیم بادوستی بااهل بیت ودوستان اهل بیت بااعلام بیزاری ونفرت از دشمنان آنها، آنهارایاری بکنیم وهرمقداری می توانیم ولازمه این حرف لازمه دیگریش این است که هرکسی هرکاری می تواندبایدبکند، هرکسی هرکاری می تواندبایدبکند! بادستت نمی توانی بازبانت به زبانت نمی توانی به قلبت که راه نجات ماوابستگی به اهل بیت (ع)است .
دهم ربیع الثانی سالروز وفات حضرت معصومه (س)است این شفیعه بزرگ که درحدیث به این مضمون است اگر درقیامت فقط فاطمه معصومه(س)از همه امت پیغمبرآخرت الزمان(عج)شفاعت کندخدابه احترام فاطمه معصومه(س) همه امت راشفاعت می کند شفاعت اورامی پذیرداین قدرظرفیت دارد، این کریمه اهل بیت که امروزملجأ وپناه ماوبلکه ملجأ وپناه نظام ماملجأوپناه همه مسلمانان ومؤمنان است.
بیست وهفتم آذراتفاق مهم ومبارکی درنظام جمهوری اسلامی افتاده وآن همراهی وهمگامی وآشنایی ووحدت حوزویان ودانشگاهیان است حالااین بحث الان فرصت نیست من عرض بکنم دانشگاه که دشمن تأسیس کرد درایران برای این بودکه توی سر حوزه بزندعلمای حوزه رامنزوی بکند، نیت آنهااین بودولی خدانخواست به همت علمابه همت اساتیدمؤمن دانشگاه هابه همت دانشجویان مؤمن ومخلص خصوصاً بعداز انقلاب ارتباط حوزه ودانشگاه بسیار صمیمی وبسیارخوب شدکه نقش شهیدآیت الله مفتح رادراین جامابرجسته می بینیم وبه روان پاک ایشان وهمه علماواساتیدی که دراین امرمهم حیاتی تلاش کرده انددرودمی فرستیم وسلام می کنیم.
امروزتفکر شهادت طلبی مهمترین رمز موفقیت ماست، این شهادت طلبی رادست کم نگیرید،این مجالسی که برای شهداگرفته می شود این تشیع پیکرشهدایی که تجسس می کنندوپیدامی کنندومی آورندوهرچندوقت یکبارعطرآنهاجامعه ومشام ماراعطرآگین می کند اینهارادست کم نگیریدعامل پیروزی ماورمز پیروزی ماشهادت طلبی است شمانگاه کنیدتوی همین دوران دفاع مقدس درهمین روزهای آذرماه بیست وشش آذرماه بعداز فتح خرمشهروبعداز عملیات فتح المبین وبیت المقدس که دشمن احساس کردصدام دیگر درخطر است باتمام وجودآمدندبه کمک صدام این فرانسه ای که امروز دم از حقوق بشرواین حرف هامی زندآن روزدریک معامله ودریک جاشصت هواپیمای میراژ به صدام دادبمب افکن های بسیار مدرن شصت فروند، این روسیه آن زمان شوروی میگ دادمیراژدادند،آمریکاکه فانتوم دادهمه امکانات وتجهیزات پیشرفته خودشان راآوردندبرای صدام موشک های دور بردبه صدام دادند، که از آن تاریخ به بعدصدام شهرهای ماراشروع کردبه زدن، اولین باردزفول قهرمان راباموشک های آنچنانی شروع کردبه بمباران کردن، موشک باران کردن، شهرهای جنوب وغرب کشورتاتهران وقم راهرروز موشک می زدصدام، شماببینیدچه ولوله ای توی مردم چه آوارگی چه وحشتی توی مردم از تهران وقم واراک واصفهان وشیراز واهواز وهمه این هاراحساب کنیدامامردم ماآن چیزی که مردم مارانجات دادوترفندصدام وحامیانش راخنثی کردشهادت طلبی بودهرجابمباران می شدچندتاشهیدمی شدند، مردم جمع می شدندشهدارابلندمی کردند
حسین حسین شعارماست شهادت افتخارماست
ماازاین هانمی ترسیم دوباره موشک می زدسه باره می زدمردم دست از مقاومت برنمی داشتنداین شهادت طلبی مردم دشمن رابه استیصال رسانده بودحالااین فرانسه که امروزاین قدرپز می دهدالحمدالله خودش امروز گرفتارشده این هاآن روزهانه حقوق بشر سرشان می شدونه مسایل امنیت جهانی سرشان می شدآنهایی که امروزتلاش می کنندبازباالقائات آمریکامارانسبت به موشک های دفاعی مان ومسایلی مثل حقوق بشردوباره مارامحکوم بکنندماچرابایدراجع به موشک هایمان این قدرحرف بزنیم این قدرتوجه داشته باشیم، برادران یک روزی آمریکابه ماحمله کرددرطبس گرچه خداتیرش رابه خاک زدآمریکایک روزی سکوهای نفتی مارا توی خلیج فارس می زدوزدوصادرات نفت ماراتعطیل کردآمریکایک روزی هواپیمای مسافربری ماراباموشک زدآمریکایک روزی نفتکش های مارادردریاوخلیج فارس می زدواجازه نمی دادمانفت صادرکنیم حامیان آمریکاصدام نوکرآمریکاباموشک های شیمیایی شهرهای مارابمباران شیمیایی می کردندآن روز ماچیزی نداشتیم آن روز می دیدم ومی گریستم وناله می کردیم ودادمی زدیم امارزمندگان دلیرماجوانان شجاع مافهمیده مادانای مابااستعدادماتهرانی مقدم هاوامثال آنهاشروع کردندبه تولیدموشک امروزبه یاری الهی موشک های دوربُرد دوهزارکیلومتری دراختیارماست، تمام پایگاه های نظامی آمریکادرمنطقه وتمام سرزمین اشغالی فلسطین درتیررس موشک های ماست چراامروزآمریکابه تحریم روآورده؟ چون دیگر نمی تواندباموشک سکوهای نفتی مارابزندچون دیگر نمی تواندباموشک کشتی های نفتی مارابزندچون نمی تواندباموشک منابع اقتصادی مارابمباران بکنداین است که آمریکاامروزاز این سلاح کارآمدواقتدارمانگرانی ومی ترسدخوب بترسد؛ ماموشک رادرست برای اینکه دشمن بترسد«تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم» وهمین انگیزه است ان شاءالله که مسایل اقتصادی ماباتلاش مسئولان بهبودپیداکندمردم مالذت وشیرینی این اقتدارواین عظمت راواین استقلال رابهتربتوانندبچشندواستفاده کنند.
بودجه سال نودوهشت باوابستگی کمتربه نفت بیست وهفت درصدبودجه به نفت وابسته است امیداوریم ان شاءالله یک روزی برسد اداره کشوربدون نفت ممکن باشدنفت رادرسرمایه گذاری هااستفاده کنیم بودجه عمرانی بهبودیافته دربودجه آینده شصت وپنج درصدبودجه سال آینده عمرانی است این هم البته نوید خوبی است امیدواریم موفق بشوندبتواننداختصاص بدهندبتواننداین مبلغ را ان شاءالله به مناطق مختلف کشورپیاده بکنندامامسئولان عزیزمابایدفکری برای نوسانات قیمت هابکنند،ماتعجب می کنیم واقعاً همسایه های ماکه وضعشان ازمابدتراست همین افغانستان همین عراق همین سوریه که این همه جنگ وخرابی تویش بودچرااین ها پولشان ثبات دارد،ارزشان ثبات دارد؟ اماپول مایک اتفاقی می افتدیک مرتبه قیمتش راازدست می دهدارزشش راازدست می دهد، کشورماازاین هاضعیف تراست؟همه دنیامی داننددوست ودشمن می بینندکه ماازاین کشورهاقوی تریم اماچرااین طوربه سرمایه های اصلی ماواقتصادماوپول ملی ماضربه می خوردواز ارزش می افتدتصمیماتی رااخیراً گرفته اندمسئولین عزیز شورای عالی اقتصادومسئولان اقتصادی امیدوارم ان شاءالله کمک بکندوبتوانیم که ماثبات اقتصادی پیدابکنیم ماهم بایدکمک بکنیم خریدکالای ایرانی تلاش برای تولیدداخلی این پول نقدینگی که دست مردم است این رادلال بازی نبریداین دلال بازی هاست که این بلا را سرخودمامی آموردوبرویم سراغ کارهای تولیدی کارهای اساسی امروزمامی بینیم درهمین شهرخودمان چه پروژه های عظیمی است خفته راکدمانده مجتمع های بزرگ رهاشده چرا؟ این همه سرمایه گذاری کرده انداگرازپول خودشان است چرااین پول بایدعاتل وباطل بماندچرانبایدده تاکارگربه کارگرفته بشود؟ اگرتسهیلات ووام گرفته اندکه واویلااین همه پول بانک هاوپول ملت و پول ملی این طور رهاشده البته آن سرمایه گذارضررنمی کندفرداگرانترمی شودوگرانتروگرانتر؛ ولی اشتغال ماخوابیده رشد اقتصادی ماخوابیده من به آن عزیزان می گویم سرمایه هایتان رادرجهت مثبت کنیدنگذاریدگردوخاک بخوردپیش خداپیش شهدا احساس مسئولیت بکنیدبه مسئولین هم عرض می کنم اگرکاراین هاتوی اداره شماگیرکرده کارشان راراه بیاندازید،اگرتوی شهرداری گیرکرده اگرتوی اداره صنعت گیرکرده اگرتوی هراداره ای گیرکرده نگذاریداین سرمایه این طور عاتل وباطل باشد بگذاریداین هافعال بشوندکارگربگیرنداشتغال ایجادبکنند نشاط وشادابی اقتصادی ایجادبکنند، مااین مشکل راهم درصنعت ساختمان داریم هم درصنایع داریم هم درمعادن داریم که امیدواریم ان شاءالله این کاغذبازی هارادیوان سالاری هارابروکراسی ها جمع بشود ومسئولین مااقدامت انقلابی ومدریت جهادی رابرای خودشان پیشه بکنند.
یادخاطره همه شهداراگرامی می داریم خاصه شهیدمهندس تندگویان وزیرنفت دولت شهیدرجایی راکمااینکه یادهمه علماوبزرگان خاصه علماوبزرگان شهرمان خاصه مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای رجایی که همین روزهاسالگردرحلت ایشان است وامام جمعه موقت ماامام جماعت مسجدجامع مابودندویادسایربزرگان آیت الله غرویان وسایرین راگرامی می داریم وبرای همه آنهاطلب رحمت می کنیم . «الهم المغفرلناولاولیائنا وَکُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَاشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا وَأَظْهِرْ کَلِمَهَ الْحَقِّ واجْعَلْهَا الْعُلْیَا وَ أَدْحِضْ کَلِمَهَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى»
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»

* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…