احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1454

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۱۹:۳۲

خطبه های نمازجمعه 27/7/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 27/7/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول – امیرالمؤمنین(ع)درشب غربت دفن زهرای مرضیه(س)ازجمله کسانی راکه اجازه دادبا امیرالمؤمنین(ع) برزهرای اطهر(س)نمازبخواندعماربود، رهبرعزیزانقلاب درفتنه هشتادوهشت آن جافرمودندبه خواص که چون عمارباشید امیرالمؤمنین(ع)وقتی که یاران اویک مقداری سرگردان شدندگرفتار حیرت شدند. خطبه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 27/7/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – امیرالمؤمنین(ع)درشب غربت دفن زهرای مرضیه(س)ازجمله کسانی راکه اجازه دادبا امیرالمؤمنین(ع) برزهرای اطهر(س)نمازبخواندعماربود،
رهبرعزیزانقلاب درفتنه هشتادوهشت آن جافرمودندبه خواص که چون عمارباشید امیرالمؤمنین(ع)وقتی که یاران اویک مقداری سرگردان شدندگرفتار حیرت شدند.
خطبه دوم % این سندالگوی پیشرفت اسلامی ایرانی توسط رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظ الله تعالی میثاق نامه پنجاه ساله ملت ماونظام اسلامی ماست و افق پنجاه ساله آینده کشورراترسیم کرده اند.
حادثه قتل روزنامه نگارعربستانی بایدبگوییم عربستانی آمریکایی اقای خاشقچی از مسایل مهم امروزمنطقه است.
واماحماسه بزرگ اربعین جمعیت ده هامیلیونی ازچهل کشوردنیادرسال گذشته که امسال هم حتماً افزایش پیدامی کنداین هنرملت ایران است قدرت نرم اسلام ومکتب اهل بیت(ع)است ومسئله بسیارتأسف باری که این هفته درورزشگاه آزادی تهران اتفاق افتاد، اختلاط دختروپسربرای تماشای فوتبال بود.
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله» دراین روزهای باارزش وخصوصاً دراین ساعات اجابت دعاودراین لحظاتی که درانتظار برگزاری نماز جمعه هستیم خودم وهمه شما نمازگزاران عزیزرا به تقواسفارش می کنم تقوایی که سفارش همه دلسوزان بشریت بوده است، اگر مابه سفارشات ووصایای انبیاء واولیاء وصلحاوعلمانگاه کنیم درهیچ کدام سفارش به تقواحذف نشده ومورد غفلت قرارنگرفته،مهمترین سفارش تمام انبیاواولیاواوصیاوعلماتقواست، واینکه درقرآن فرموده: «وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون»صراط مستقیم الهی که مارااز تفرقه ازدرگیری از منازعه دورمی کندونگهدای می کندودرمسیرتوفیق ویگانگی وبندگی خداوندماراکمک می کندتقواست، تقوایی که که به سفارش وفرموده قرآن غالب انبیا خداوند از قول آنهانقل می کندکه مردم رابه تقواسفارش می کردند، «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَلا تَتَّقُونَ،إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالح أَلا تَتَّقُونَ،إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لوطٌ أَ لا تَتَّقُونَ »اینهاراقرآن از قول انبیاء نقل می کندکه همه آنهاقوم خودشان رامردم عصرخودشان به تقوی دعوت می کردند،«وَإِنَّ إِلْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ»الیاس ازرسولان خداوندمتعال بودسخنش بامردم«أَلا تَتَّقُونَ»بود، تقوابه رعایت احکام الهی رعایت حلال وحرام الهی یعنی توانمندسازی انسان برای برخوردباانحرافات، چرااین قدرسفارش به تقواتأکیدشده؟ برای اینکه آن چیزی که می تواندانسان راازوسوسه های شیطانی حفظ کندوانسان راازانحرافات مراقبت بکندوانسان رادربرابرفتنه هاتوانمندکندعنصرتقواست عنصردلدادگی به خداوند متعال است شمانگاه کنیدامروزکه نهم صفراست سالروزشهادت عماریاسرآن صحابی بزرگ پیامبر(ص)وآن یاروفاداروبی بدیل امیرالمؤمنین(ع) است، عمارچی داشت؟چه مدرک تحصیلی داشت؟ درکدام حوزه ودانشگاه درس خوانده بودکه شدعمار؟اودرمکتب تقواآن بهرمنداز عنصرتقوابوددرس تقوارادرست خوانده بودودرست عمل کرده بود،آن قدرکه امیرالمؤمنین(ع)درشب غربت دفن زهرای مرضیه(س)ازجمله کسانی راکه اجازه دادبا امیرالمؤمنین(ع) برزهرای اطهر(س)نمازبخواندعماربود، یارخلوت علی(ع)یارسرعلی(ع)چی داشت تقواداشت، عمارنسبت به احکام الهی جدی بودواز دستورات الهی بی چون وچراحمایت می کرددرجمل ودرصفین درکنار امیرالمؤمنین(ع)بوداوروزی که درصفین درکنار امیرالمؤمنین(ع)شمشیرمی زدنودوسه سال داشت، ولی یک سردارشجاع ومحکم درمیدان کارزاربود، نگاه کنیدپیرمردنودساله توی میدان دربرابریک لشگرانبوده بجنگدومبارزه کندجزتقوانمی تواندبه انسان این قدرانرژی وقدرت وتوانمندی حضوردراین صحنه هاراپیدابکند، آن قدرعمارمیزان حرکت می کردآن قدرعمارمتعادل حرکت می کردازافراط وتفریط فاصله گرفته بودکه پیغمبر(ص)فرمودعمارمعیارحق وباطل است درهرجنگی درهرگروهی درهرجمعی که عمارباشدآن گروه وآن جمع برحقند،این شاخصه که مادرباره ائمه(ع)درباره شخص امیرالمؤمنین(ع)داریم پیامبر(ص) اورامعیاروراجع به عمارهم فرمود، کفارشکنجه می کردندعماریک برده بودبرده زاده بودپدرش یاسربرده بودمادرش سمیه برده بودخودش هم برده بوداین سه تاکفارآن قدرشکنجه کردندکه زیرشکنجه پدر ومادرش به شهادت رسیدندعمارهم ایستاده بودتاهرچه می تواننداوراشکنجه کنندپیغمبر(ص)یک روز به اوگفت عماروقتی شکنجه است می کنند وقتی به توسخت شدخودت باآنهاهمراه کن دیگر الله الله نگو اشهدان لااله الاالله و اشهد ان محمداً رسول الله نگو، عماربه سفارش پیغمبردرزیرشکنجه ها وقتی طاقتش تمام می شداز این حرف هاسکوت می کردشکنجه راکم می کردندعده ای منافق وعده ای انسان های سطحی نگرتوی مردم شایعه کردندکه عمارایمانش محکم نیست، وقتی شکنجه اش می کننددست از مقاومت برمی داردوشهادتین دیگر نمی گویدعماردلگیرشددلخورشدناراحت شدکه چراچنین حرفی برای اومی زننداوکه ایمانش محکم است اوکه ایمانش جدی است خداوند متعال این آیه رادرشَأن اونازل کردوبه پیغمبرفرمودبه عماربگوماایمان اوراقبول داریم« مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ»بگوماقبول داریم که قلب عمارلبریزازایمان به خداست، به سفارش توزیرشکنجه هاسکوت می کند«إذا اخْتَلَفَ الناس کان ابن سُمَیَّهَ مع الْحَقِّ»هرگاه مردم دچاراختلاف وتشطط شدندفرزندسمیه درهرکجاباشدحق است، آن گروه حقنداین سفارشات وسخنان امیرالمؤمنین(ع)وپیامبراکرم(ص)راجع به عمارعجیب است امروزکه روزشهادت اوست درودمی فرستیم سلام می کنیم واین عرایض رابنده عرض می کنم که بتوانیم از این خرمن فضیلت وتقواواین مجسمه عظمت وبزرگی الگوبگیریم واستفاده بکنیم چندنفرمثل مقدادوطلحه وزبیروعماروجمعی نامه ای نوشتندبه عثمان خلیفه سوم وبه اواعتراضاتی کردندبه کارهای اواعتراض کردندنامه رادادندعماربردپیش عثمان عثمان نگاه کردعصبانی شد ناراحت شدپرسیدآیاعلی هم توی جمع شماهست؟عمارگفت خیرمن بزرگترین آنهاهستم به قول ماسرکرده شان منم عثمان خیلی عصبانی شددستورداددست وپای اورابستندوکتک زدندآن قدرعماررازدندکه نوشته اندبی هوش شدساعت هابی هوش شد، وقت نمازگذشت نمازش قضا شدبه هوش آمدوضو گرفت نماز خواندبعداز نماز گفت«الحمد لله، لیس هذا اول یوم اوذینا فیه فی الله»خداراشکرکه این باراول نیست که برای خدامارامی زنند، ماراشکنجه می کنندمرارازندانی می کنندماخداراشاکریم که چه قبل از اسلام وچه اوایل اسلام زمان پیامبروچه بعداز پیامبربرای اسلام کتک می خوریم ماراهمان راه پیغمبراست راهمان راه خداست، درمیان مردم که قرارمی گرفت عمارمی گفت خدایا تومیدانی که عماربه دنبال رضایت توست اگربدانم رضایت تودرافتادن دردریاست خودم رابه دریا می زنم اگربدانم رضایت تودرافتادن درآتش است خودم رابه آتش می زنم خدایااگربدانم رضایت تودراین است که نیزه رادرقلبم فروکنم وروی آن نیزه بخوابم تاازپشتم بیرون بیایداین کاررامی کنم اگر بدانم رضایت تودرآن است، خدایاگر من امروزدربرابرانحرافات دربرابرناملایمات دربرابرخیانت هایی که دردستگاه های حکومتی عثمان وبنی امیه می شوددادمی زنم برای این می دانم رضایت تودراین است خدایا من به دنبال انجام وظیفه وکسب رضایت توهستم، امیرالمؤمنین(ع)به اووعده شهادت داده بود درجنگ صفین وقتی اوضاع خیلی شدیدمی شدوحمله دشمن شدیدمی شدمی آمدخدمت امیرالمؤمنین(ع)سؤال می کردیا امیرالمؤمنین(ع)امروز همان روزی است که من وعده دادی؟ امیرالمؤمنین(ع)می فرمودنه بروسرکارت می فرستاداورابه میدان جنگ بارسوم وچهارم آمدبه خدمت امیرالمؤمنین(ع)سؤال کردهوهو یعنی امروزهمان روزموعوداست؟ امیرالمؤمنین(ع)فرمودبله امروزهمان روزوعده است به شادی پرداخت خوشحال شدپیرمردنودوسه ساله توی میدان جنگ به قول ماشروع به آواز خواندن «اَلیوم القی اَحبه مُحمد(ص)وحِزبَه»امروز به دیاردوستانم می روم به دیدارپیامبرمی روم ازشادی درپوست نمی گنجیدتااورابه شهادت رساندنداین عمارمعیاربصیرت است.
رهبرعزیزانقلاب درفتنه هشتادوهشت آن جافرمودندبه خواص که چون عمارباشید امیرالمؤمنین(ع)وقتی که یاران اویک مقداری سرگردان شدندگرفتار حیرت شدندآن سخن معروف را«أَیْنَ عَمَّارٌ وَ أَیْنَ ابْنُ التَّیِّهَانِ وَ أَیْنَ ذُو الشَّهَادَتَیْنِ»فرمودند،این مردان بابصیرت که درفتنه درمشکلات می دانندبایدچه کاربکنند، این عمارآتشی درست کردندعماررامی انداختندتوی آتش عمارطاقت می آوردپیغمبراز کنارش ردشددیدعماررامی سوزاننددعاکردفرمودند« قُلْنا یا نارُ کُونِى بَرْداً وَ سَلاماً عَلى عمارکماکنت برداوسلاماعلی ابراهیم»ازآن لحظه ای که پیامبر(ص)این دعاراکرددیگرآتش برعمارکارسازنشددیگردست عماردرهیچ آتش دردنیانسوخت ودرآخرت هم نمی سوزداین عماراست این الگوواسوه ماست امروزهمه مابایدتلاش کنیم باتقوابه این مرحله وبه این قله دست پیداکنیم می تواندتقوامارابه این مرحله از ایمان واطمینان به خداوند متعال برساند.« اَللّهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفیقَ الطّاعَهِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیَهِ وَ صِدْقَ النِّیَّهِ وَ عِرْفانَ الْحُرْمَهِ وَ اَکْرِمْنا بِالْهُدى وَ الاِسْتِقامَهِ وَ سَدِّدْ اَلْسِنَتَنا بِالصَّوابِ وَ الْحِکْمَهِ وَ امْلاْ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَهِ وَ طَهِّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَ الشُّبْهَهِ وَ اکْفُفْ اَیْدِیَنا عَنِ الظُّلْمِ وَ السَّرِقَهِ» الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ(ص)وعجل فرجهم والعن اعدائهم،
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْوَالْعَصْرِ.إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ.إِلَّاالَّذِینَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله وَمَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً»این انتشارسندالگوی پیشرفت اسلامی ایرانی توسط رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظ الله تعالی میثاق نامه پنجاه ساله ملت ماونظام اسلامی ماست،برای پیشرفت کشوربرمبنای الگوی اسلامی ایرانی است این سندکه توسط رهبرعزیزانقلاب به نهادهای مختلف سران قوادولت مجلس دانشگاه هاحوزه ای علمیه مراکز تحقیقاتی وپژوهشی مراکز فرهنگی وعلمی کشورارائه شده افق پنجاه ساله آینده کشورراترسیم کرده اندبه مسئولان وصاحب اندیشه هافرصت داده انددرمدت دوسال یعنی تاسال هزاروچهارصددرمدت دوسال این سندراتکمیل بکنندپیشنهادات خودشان رابرای تکمیل این سندارائه بدهندوان شاءالله درپایان سال هزاروچهارصدبعداز دوسال این سندآماده بشودبرای یک برنامه پنجاه ساله که طی ده برنامه پنج ساله این برنامه ریزی تحقق پیداکندودرپایان آن ان شاءالله کشورماجزچهارکشوربرترمنطقه درآسیاوجز هفت کشوراول دنیاازحیث پیشرفت وعدالت بایدباشد، ماپیشرفت راهمراه باعدالت توی برنامه هارهبرعزیزانقلاب اعلام کردندوخواسته اندومن هم امروزعرض می کنم اگر کسانی آرمان هایی دارندبرنامه هایی دارندفکرهایی داریدآنهاراجمع بندی کنیدوبفرستیدیک وقت نگوییدحالامایک شهرستان هستیم ما در یک گوشه ایم چیزی نفهمیم نه هرکسی هرفکری داردکه می تواندبه پیشرفت وعدالت کشورکمک بکندآن راارائه بدهیدان شاءالله کشورماباداشتن نخبگان دانشمندان اساتیددانشگاه وحوزه این جوانان پرشوروانقلابی که گاهی بخش اندکی ازآنهارادرمحضررهبرعزیزانقلاب مشاهده می کنیدچه افکار بلندوچه اندیشه های عمیق وزیبایی دارندان شاءالله کشورمابابرنامه ریزی نخبگان ماوپی گیری مسئولان مابه این آرزوهاوآرمان های ملت ما وامام عزیز ما و رهبرعزیزمابرسدماکشوربااستعدادی هستیم چه ازنظر انسانی وچه از نظرمنابع طبیعی کشوری هستیم بسیاربسیاربااستعدادوباظرفیت ان شاءالله بایداز این ظرفیت استفاده کنیم این جز وظایف رهبری است براساس اصل صدوده قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام برعهده رهبری است رهبری قبلاً یک برنامه دادندبرای هزاروچهارصدوچهارویک برنامه ای الان دادندبرای پنجاه سال آینده آن برنامه بیست ساله بود، که بخش های زیادی از آن بحمدالله انجام شده ودرپایان البته آن برنامه یعنی شش سال دیگردستاوردهای آن برنامه حتماً اعلام می شودوان شاءالله این برنامه ریزی برای پنجاه ساله آینده تکمیل این برنامه بیست ساله قبلی باشد،دشمنان مابدانندکشورمابابرنامه وهدف گذاری داردحرکت می کندوبرای آینده ای بسیارطولانی به فضل الهی داردبرنامه ریزی می شودودوستان مامؤمنین ملت عزیزماهم امیدوارباشندمطمئن باشندکشوربابرنامه جلومی رودعلی رغم کارشکنی هاودشمنی های دشمنان ما کار ماتوقف نداردونظام ماباهدایت ورهبری وحمایت ملت عزیزبه پیش می رود.
حادثه قتل روزنامه نگارعربستانی بایدبگوییم عربستانی آمریکایی اقای خاشقچی از مسایل مهم امروزمنطقه است از این قتل هازیاداتفاق می افتدامااین قتل ویژگی اش این است که هم آمریکاوهم عربستان راوهم ترکیه رابه نوعی به چالش کشانده چرا؟ برای این که این رسوایی آمریکاست این نقشه آمریکاست چون بن سلمان عرضه این که یک چنین کاری دریک کشوردیگری انجام بدهدندارد، اوخیلی کوچکترازاین کارهاست اوباچراغ سبز آمریکاباحمایت آمریکاوالبته باچاهی که آمریکا برایش کندخودش نفهمیدآمریکاچه بلایی سربن سلمان می خواهدبیاورداین گاوشیری بیشتر بدوشدبیشترغارت بکنداین آقای خاشقچی یک سال است شهروندآمریکاشده از کی است؟ تقریباً همزمان که آقای ترامپ به عربستان آمدوآن دیگ بزرگ شیررااز گاوشیری متطقه دوشیدوبردبه آمریکا، آقای خاشقچی به عنوان شهروندآمریکایی درآمریکا به اوشناسنامه دادند، درحالی می دانستند این یکی از بزرگترین مخالفان حکومت عربستان است وعلی الدوام علیه حکومت بن سلمان داردتلاش می کندمی نویسدجلسه می گذاردسخنرانی می کند اما آمریکااورابعداز یک سال که خوب این گاوی شیری رادوشیداورابه میدان فرستادبرای اینکه آقای بن سلمان رابه چالش بکشد، اورافرستادندبه ترکیه که زن ترکی داشت عقدکندوبعدهم بن سلمان گروه ویژه خودش رافرستادواورادرسفارت عربستان درترکیه به وضع فجیعی این طوری که نقل کرده اندبااره اعضای اورابریده اندتکه تکه کرده اند، وبعدحالاشایدهم به عربستان برده باشندبعضی تکه های اورابرده اندبرای آقای بن سلمان چه هدفی از این کاردارند؟تمام دنیارسانه هاخبرگزاری هاسیاست مداران مدعیان حقوق بشرامروز علیه بن سلمان بسیج شده اند، وبن سلمان دریک محاصره ویک خفقان شدیدی قرارگرفته، دوحالت داردیکی اینکه آمریکامی خواهدبگویدبن سلمان اگرمن نباشم ببین یک هفته کلک توکنده است چکارداری می کنی چه کارکردی؟ توالان تاب تحمل این انتقادات رانداری من درکنارتوهستم من از تودفاع می کنم خرجش رابده، به بن سلمان بفهماندکه اگر آمریکانباشد دو هفته نمی توانددوام بیاورداین سندمی خواهداین حرف آقای ترامپ سندمی خواست سندش هم این است ودیگراین که دوران مصرفی بن سلمان تمام شده بن سلمان بایدبروددیگر قابلیت ندارددردنیااورادرجلسات دعوت کنندبه عنوان یک شاهزاده عربستان به این طرف وآن طرف برود، این شاهزاده ای که دستش به این خون،به این جنایت آلوده است دنیااورانمی پذیردباید فکر دیگری بکنیم برای عربستان آقای بن سلمان ودستگاه حکومتی آل سعود راقانع بکنندکه بن سلمان برودیامحوش کنندکه حتماً این کارارخواهندکردتایک کس دیگری را، حالادامداری است دیگر آن گاوشیرش تمام شدنویت گاودوم می رسدوهمین طور، این جنایت که برای مامایه تأسف است دریک کشور اسلامی به دستوریک کسی که به ظاهرادعای اسلامی می کند بیایند بروندیک کسی که می گوید من مسلمانم اورابه وضع فجیعی بکشندوفیلم بگیرندودردنیا منتشربکنند؛ این مسلمانی است! بله آقای بن سلمان جنایات زیادی انجام دادددریمن جریاناتش درتحریک داعش که درسوریه آن خیانت وجنایتش درنخست وزیری لبنان همه این هاراآقای ترامپ امروزجمع کرده وروی میزبن سلمان گذاشته تو این هستی! توبااین وضع یانمی توانی من بایدکنارت باشم یابایدبروی کنار، این عاقبت وابستگی به بیگانگان است دولت ترکیه هم به نظرمی آیددراین میان ازکیسه بن سلمان می خواهدسوءاستفاده کندوعده های چندمکیلیاددلاری بن سلمان به ترکیه برای اینکه اگرسخت نگیردتحقیقات رابه مقداری کنترل بکندمنتظردلارهای نفتی بن سلمان باشد، این دلارهمه رامی لرزانددست همه می لرزددل همه دربرابردلارمی لرزدآنهاهم که اساسشان بردلاراست معلوم است،
واماحماسه بزرگ اربعین جمعیت ده هامیلیونی ازچهل کشوردنیادرسال گذشته که امسال هم حتماً افزایش پیدامی کنداین هنرملت ایران است قدرت نرم اسلام ومکتب اهل بیت(ع)است امام عسکری (ع)برای مؤمن پنج نشانه راذکر کرده اندویکی از نشانه هافرموده اندزیارت اربعین است زیارت اربعین که امروزمقدمات آن دارد فراهم می شود ان شاءالله خیل عظیمی از مؤمنین ودوستداران اهل بیت به سمت کربلا حرکت می کنندتجلی گاه گفتمان ستیزمظلوم باظالم است تجلی گاه حمایش قدرت نرم مسلمانان وشیعیان است، نمایشگاه پیوندملت های اسلامی خصوصاًایران وعراق است به کوری چشم دشمنان ما مظهرثبت اخوت وبرادری وهمگرایی مظلومان عالم از شیعه وسنی مسلمان وغیرمسلمان وهمه ملیت هاوقومیت های مختلف، ان شاءالله عزیزان آنهایی که می توانندحتماًحضورپیداکنندودقت کنیدنظم وبهداشت وهمکاری ونمایش مدیریت یک جمعیت میلیونی درحال حرکت رابه دنیاارائه بدهیدمدیریت چندمیلیون آدم درحال حرکت تغذیه آنهابهداشت آنهاآسایش آنهاراآدم مدیریت بکندخیلی مهم است واین راان شاءالله یاران اهل بیت به عاشورائیان وحسینی هابه نمایش بگذارند.
ومسئله بسیارتأسف باری که این هفته درورزشگاه آزادی تهران اتفاق افتاد، اختلاط دختروپسربرای تماشای فوتبال همان پسرهاتنهامی رفتند برای تماشای فوتبال همیشه مامشکل داشتیم تاچه رسدبه اینکه عده ای دخترباآن حجاب آنچنانی درکناراین هاقراربگیرندآن چه که بعضی تصویرهاپخش شده واقعاً تأثروتأسف است مسئولان ورزش کجایند؟ ملت ماشهیدداده برای اسلام برای حجاب برای عفت نه برای هرزگی وبی بندوباری مراجع دراین مسئله قبلاًفرموده اندحق نداریداین کاررابکنیداما گویاعده ای تصمیم دارندحریم شکنی بکنندعده ای تصمیم دارندخط های قرمز راعبوربکنندولی بداننداگراین مسئله راحل نکنندوبخواهنداز خط های قرمز اسلام وانقلاب عبوربکنندقلم های آنهارامی شکنیم، مابه سفارش رهبرعزیزومصالح کشورگاهی دربعضی مسایل آرام صحبت می کنیم ومدارامی کنیم ولی دربرابرارزش های اسلامی ساکت نمی نشینیم این چه هنری است شما می خواهیدبه زن ها خدمت کنیداین همه زن بی سرپرست این همه زن فقیراینهمه زن بی کاراین همه دختران جوان مؤمن تحصیل کرده بی کاربرای آنهاکاردرست کنیداینکه دخترها پسرهاراباهم ببریدتوی یک ورزشگاه پرهیجان این اسمش راگذاشتیدخدمت به زنان بهادادن به زنان ارزش گذاری به زنان ارزش زنان به این است؟ ما چقدرزنان گرسنه داریم، زنان به کارداریم آنجاراعلاج بکنیددنبال آن کاربرویدان شاءالله امیدوارم قوه قضائیه دادستان کل کشوروعده داده اند جلواین کارها رابگیرندهمه بایداینکاررابکنیم همه مردم همه مسئولین، نبایدکاررابه جایی برسانیم که قوه قهریه واردبشودامااگرلازم باشدواردمی شویم دستگاه قضائی مااجازه نمی دهدورزشگاه هاجولانگاه فسادوبی بندوباری وبی حیایی وبی عفتی بشود، این جاجمهوری اسلامی است مابرای قوانین اسلام جان داده اند وجان می دهند.
ربوده شدن تعدادی از سربازان وپاسداران وبسیجیان عزیزمادرمرز میرجاوه که بایک فریب که خوب حالاقابل طرح نباشداین هارامتأسفانه ربوده اندوبه پاکستان برده اندمابه دولت پاکستان عرض می کنیم بایدبیشترهمکاری کنی همسایه عزیزهمسایه مسلمان ماتابه حال از ناحیه مرزهای شماخسارت زیادی دیده ایم شهدای زیادی دادیم اگرنمی توانیدکنترل کنیدکه براساس اطلاعات شایدناقص مابخش هایی از مرزپاکستان قابل کنترل برای دولت پاکستان نیست اگر این است واقعاً به کمک ایران آنجاراکنترل کنیدایران می تواندبه شما کمک کندشماچطوربرای مبارزه باتروریست های داخل پاکستان به آمریکااجازه دادیدواردبشودهرجاافرادوگروه های مخالف آمریکاراپیداکردندبگیرندبکشندپهبادهای آمریکایی همه شهرهای پاکستان رامی چرخندوهرجا به خیال خودشان یک القائده ای پیدامی کنندمی گیرندیامی کشندبه آمریکااین اجازه رادادیدبه سپاه وارتش ایران هم اجازه بدهیداین قسمتی که شما نمی توانیدکنترل بکنیدکنترل بکنند. چراکاررااین قدرسخت می کنیدکه میان ملت هاومیان دولت هااین اتفاقات بیافتد.
خدایااسلام مسلمین یاری بفرما!فرج امام زمان برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ بفرما! شهدای ماخاصه شهیدآیت الله سیدمصطفی فرزندامام راباشهدای کربلا محشوربفرما! این شهیدعزیزکه امام درشهادت اوفرمودیک لطف خفیه الهی از الطاف خفیه الهی بودخدایاالطاف خفیه وعلنی وآشکارخودت راازمادریغ مدار! روح امام وشهیدان وهمه حقداران غریق رحمت بفرما! عاقبت امرماختم به خیربگردان!
، اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…