احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1513

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ - ۱۸:۵۲

خطبه های نمازجمعه 30/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 30/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»امیرالمؤمنین(ع)ارواحنا فدافرمودندبه این مضمون که برادران وخواهران مابندگی خدایی می کنیم که آسمان های هفت طبقه هیچ طبقه ای مانع اطلاع خداونداز طبقه ای دیگری نمی شوداگر آسمان هفت طبقه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 30/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»امیرالمؤمنین(ع)ارواحنا فدافرمودندبه این مضمون که برادران وخواهران مابندگی خدایی می کنیم که آسمان های هفت طبقه هیچ طبقه ای مانع اطلاع خداونداز طبقه ای دیگری نمی شوداگر آسمان هفت طبقه است به فرموده قرآن اشراف وعلم خداوندبرهمه طبقات برذره ذره آنهاوهرزاویه وگوشه از آن کامل است اگر زمین هفت طبقه است به فرموده قرآن وروایات خداوندبرهمه طبقات زمین اشراف دارد، وهیچ طبقه ای مانع از اطلاع خداونداز طبقات دیگر نمی شودخداوندوقتی به رتق وفتق طبقه ای ازآسمان وزمین مشغول است از اشتغال به امورسایز زمین ها و آسمان هابازنمی ماند«لایشغله سمع عن سمع ولافعل ان فعل ولاسؤال عن سؤال»اگرمشغول روزی دادن اهل آسمان اول است ازروزی دادن به اهل آسمان هفتم هم غافل نیست وبازنمی ماندهمه این هاراهم زمان انجام می دهدنه نوبت بندی کند ونه برای اینکارکه فرصت پیداکندزمانبندی کندزمان که همه چیزراتغییرمی دهدوعوض می کنددریاهاراجابجامی کند خشکی هاراتبدیل به دریا ودریاراتبدیل به خشکی می کندهمه موجودات راتغییر می دهدودرهمه ذرات عالم اثرمی گذارد درخداوندمتعال اثرگذارنیست،اوفوق زمان است فوق مکان است به همه چیزعالم داناوبرتعدادقطرات باران وتعدادستارگان عالم وآگاه است این هافرمایشات امیرالمؤمنین (ع)درنهج البلاغه است ذراتی که دراثرطوفان هاوبادها اززمین به آسمان حرکت می کندعلم به همه آن ذرات دارداین ذره از کجابلندشده است ودرکجاباید فرود بیایدحتی حرکات واثرقدم های مورچگان رابرسنگ سخت وسیاه درشب ظلمانی وتاریک ومحل استراحت وپناهگاه تمام حشرات ومورچگان وذرات راهمیشه می داندکجاهست وچه می کند، تعدادبرگ هایی که می ریزدتعدادبرگ هایی که می روید و چرخش مخفیانه چشم هادرسرماوهمه حیوانات وحشرات رامی داندلحظه ولحظه وآن به آن، وهمیشه لذافرمودبرادران وقتی تحت نظارت و بندگی یک چنین خدایی زندگی می کنیم ویک چنین باوری داریم که یک چنین کسی ماراداردنظارت می کندباید حواسمان باشد،این خدااگربه مادستوری داده فرمانی داده باتمام وجودبه آن توجه کنیم این که به مافرموده دل به این دنیا ندهید من می دانم این دنیاچقدرپست وحقیروکوچک است برای شما شمارابرای جاهایی بهترآفریده ام شمارا برای نعمت های بالاترآفریده ام این جاخودتان راهدرندهیداین جاوقتتان راصرف نکنیدخودتان رابرای درجات ونعمت ها ولذت های بالاتروعالی ترآماده کنید« ان الدنیافیغرالمؤمل لهاولاتتفس بمن نافس فیها»دنیاهمه آرزومندان خودش رابه زمین می زندهمه تلاشگران برای کسب دنیارامحروم می کندوآنهاراجامی گذاردواجازه نمی دهدبه آرزوهاوخواستهایشان برسد «عبادالله قدجرئَّتُم الامور»مردم، بندگان خدااین حرف هایی که می گوییم نه تنهاشنیده ایدومی شنویدآنهاراتجربه کرده اید نگاه کنیدبه اطراف خودتان نگاه کنیدبه گذشت های خودتان نگاه کنیدبه محیط زندگی تان«وذرتموها»این راتجربه کرده اید از آنهاپندگرفته اید«وواعظتم بمن کان قبلکم»وازگذشتگان موعظه های عملی شنیده ایددیدیدآنهایی که غره
می رفتند چگونه زیرخاک شدند، دیدیدآنهایی که آن همه ادعاداشتندکجارفتند؛ همه تان دیده ایددراطرف زندگی تان این کارراتحربه کرده ایدنیازی به موعظه نیست زندگی گوشه گوشه اش برای ماموعظه است؛ «و دُعیتم إلى الأمر الواضح »این حرف هایی که مامی زنیم یک اموربدیهی است خودتان می دانیدمی فهمیددیده ایدتجربه کرده اید« فلایصمّ ذالک الااصَم »اگرکسی گوش ندهدکرنیست خودش رابه کری می زند، « ولایعماان ذالک الااعما»واگرنمی بیندنابینانیست خودش رابه نابینایی می زند، خواب نیست خودش رابه خواب می زند« ومن لم ینفع الله بابلاء وتجارب لم ینتفع بشئی من العظء» اگرکسی از تجربه های خودش ازگذشته تاریخ ازآن چه دراطراف اومی گذردعبرت نگیردوبیدارنشودوچیزی نفهمدموعظه این وآن دراواثری نداردراه به جایی نمی بردبایدواعظ از درون خودمان خیرخواهی بیداری آگاهی از درون خودمان بایدسرچشمه بگیرد«واتاه التقصیرمن امامه حتی یعرف ماانکروینکرماعرف»این قدرکوری وکوتاه فکری ونادانی وجهالت براواحاطه می کندکه منکررامعروف ومعروف رامنکرمی بیند، کارزشت راخوب وکارخوب را زشت می بیند، بگردیددرمیان خودمان زندگی خودمان ببینیداین طوری نیست؟اطراف مان رانگاه کنیم ببینیم چقدرکارهای خوبی است که اگر انجام بدهیم به ماطعنه می زنندچقدرکارهای بدی است که اگربگوییم بد است می گویندنه آقاخوب است چه اشکالی دارد، به مجالسی که می گیریم نگاه کنیدبه اسراف هایی که می کنیم نگاه کنیدبه حجاب زنانمان نگاه کنیدبه اخلاق ورفتارخودمان نگاه کنیدبرویدجلودادگستری ببینیدچقدرآدم ایستاده اندبه صف به وضع طلاق نگاه کنیدبه زندان هاسربزنیدآنهایی که زندانی هستندآنهایی که جلودادگاه هستندآنهایی که طلاق می دهندآنهایی که دزدی می کنند آنهایی که بی حجابی وبی حیایی می کننداگراز آنهابپرسیداین کارخوب است؟ می گویندنه اماناچاریم وبعضی هااز این بالاترآمده اندمی گویندبله چه اشکالی دارداینهاهمه نشانه این است که نفسانیات هوس هوی درزندگی مافراوان است آنچه زندگی جوانان مارابه هم می زندهوس است آنچه مارابه دادگاه هامی کشاندنوعاً وغالباً هوس است لج بازی است خودخواهی است غروراست من کوتاه نمی آیم تاچنین نکنم تاچنان نکنم این قدربرای طرف مقابل رجز می خواندکه خودش هم ممکن است باوربکندکه دارددرست می گویداین که دردعای مبارکه صباح که حتماً می خوانیدوسفارش می کنم این دعارابخوانیددعای صباح« فَبِئْسَ الْمَطِیَّهُ الَّتِى امْتَطَتْنَفْسى مِنْ هَواها فَواهاً»چه مرکب سرکشی است چه مرکب ناهمواری است این نفسی که من براوسوارهستم «فَواهاً لَها لِما سَوَّلَتْ لَها ظُنُونُها وَ مُناها»وای براین نفس وقتی که هواها هوس هاتخیلات گمان هااورابه حرکت درمی آوردولجام اورابه دست می گیرد«وَتَبّاً لَهالِجُرْاَتِها عَلى سَیِّدِها وَ مَوْلاها» چطورمی شودیک نمازگذاراین قدرجرأت کندبه پروردگارعالم معصیت بکندمگرمی شودیک کسی که روزی چندبارمی گوید«ایّاکَ نَعْبُدُوَایّاکَ نَسْتَعین»گناه بکندمگرمی شودبله آن وقتی که هوامی آیدهوس می آیدشهوت می آیدغرورمی آید لج بازی می آیدمنیت می آیداینجاست که آدم رااز دورخط بندگی جدامی کندو«ایّاکَ نَعْبُدُوَایّاکَ نَسْتَعین» را فراموش می کند«وَتَبّاً لَها»سیاه بادروی این نفس اماره به سوء سیاه بادروی این هوا وهوسی که مارابیچاره می کندوبه مااین قدرجرأت می دهدکه پروردگارخودمان راخدای مهربان راخدایی که این همه به مالطف وعنایت ومهربانی داردمعصیت آن خدارابکنیم.خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)خودت مارااز شراین نفس اماره نجاتمان بده! «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی دِرْعِکَ الْحَصِینَهِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ تُرِیدُ»خدایا مارابه خودمان وامگذار! مهمات ماراکفایت فرما! خدایادروقت های انحراف وسوسه شیطان هواهای نفسانی خودت بارقه ایمان رادردل مازنده کند! همین بارقه تقوی همین نورتقواکه اگر به آن برسیم درروزهای جمعه تاآخرهفته می تواندماراهدایت کندوراهنمایی کند«اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ واَبلَغَ الموعظه کِتَابُ اللَّهِ الحَکیم»
اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»
خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله»درآستانه سالروزمیلادمسعودیکی ازپیامبران بزرگ الهی حضرت عیسی مسیح هستیم این میلاد نوررااین میلادپیامبرعظیم الشأن واولوالعزم رابه همه تابعان مکتب الهی ومکتب انبیاء وهمه بشریت خاصه به مسلمانان وشماکه اعتقاد درستی به نبوت عیسی مسیح داریدبه همه تبریک عرض می کنم عیسی مسیح که به صورت معجزه خداوندمتعال اورابه دنیاآورد و مَثَل اورامثل آدم که بعضی هادرذهنشان بودآدم راخداوندچگونه آفریده؟عیسی مسیح راآوردبدون پدرتابفهماندکه می شود بدون پدر انسانی رابه دنیاآوردآن که بدون پدرکسی راخلق کندوبه دنیابیاوردبدون مادرهم می تواند«مَثَلَ عِیسى‌ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»عیسی یادآورخلقت آدم بودتابشرتأمل بکنداین پیامبرعزیزوعظیم که مبشرآمدن پیامبرخاتم حضرت محمد(ص) است «وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ» ای بنی اسرائیل من عیسی ابن مریم هستم مادرمن مریم مقدس مریم پاک مریم باعصمت است من موسی شماراقبول دارم من موسی را تصدیق می کنم وبه پیغمبری که بعداز من خواهدآمدکه اورادرآسمان احمدودرزمین محمد(ص)می نامند خواهد آمد، این پیامبر عزیزمرتب آمدن پیغمبراسلام راوعده می دادمثل اینکه ماامروز ظهور امام عصرراوعده می دهیم وهمه منتظر ظهور امام عصرهستیم آن روزمسیحیان ویهودیان وعده می دادندکه پیغمبرآخرزمان می آیدعسیی مسیح وپیروان اووعده می دادندکه پیغمبرآخرالزمان می آید ومنتظربودندوخیلی هاهم دراثرهمین انتظاروآگاهی وبشارت به پیغمبراسلام رسیدند،میلادعیسی ابن مسیح تاریخش خیلی معلوم نیست آن روزی که حضرت مریم(س)عیسی رابه دنیاآوردچه روزی بود؟ وحتی چه سالی بود؟ متأسفانه درتاریخ خیلی ضبط وثبت نشده ازسال پانصدوبیست ونه میلادی یعنی پانصدوبیست ونه سال بعدازمیلادمسیح پاپ جلویوس اول آمدیک روزی راتعیین کرد بیست وپنج دسامبررابه عنوان روز میلادمسیح اعلام کردواز آن روز به بعدمسیحیان میلاد مسیح را دراین روز جشن می گیرند وگرنه خودشان اثری تاریخی ومستندندارندبلکه بایدعرض کنم اگرقرآن نبود، اگراسلام نبود اگر پیغمبر وائمه(ع) نبودند شایدیهودی هاتمام آثارمسیحیت وعیسی ابن مریم رااز بین برده بودند، یهودی هامدعی شدندماعیسی رابه دارزدیم وکشتیم ونابودش کردیم قرآن آنهارامحکوم کردقرآن پیام دادنه دروغ می گویندیهودی هادروغ می گویند«وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِن شُبِّهَ لَهُمْ» نه کشتندونه به دارزدندیک کسی دیگری رابه جای عیسی فکرکردندعیسی است گرفتندوکشتندعیسی راخدانجات داده عیسی حضوردادردعیسی هم درآسمان هاست عیسی ابن مریم زنده است وان شاءالله درکاب حضرت مهدی(بقیه الله العظم) ظهورپیدامی کندعیسی ابن مریم پیغمبری است که از روز تولد پیغمبری اش رااعلام کردخیلی از انبیادرسنین بالا به پیغمبری رسیدندپیغمبری شان اعلام شد اماعیسی این مریم همان روزولادتش «قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا*وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَ مَا کُنْتُ»یک بچه ای تازه به دنیاآمده این طور حرف بزنداعلام بکندمن پیامبر هستم من کتاب خدادستم است من انجیل دارم من برای هدایت شما آمده ام این درتاریخ انبیاکم نظیر است البته همه انبیامی دانستندپیامبرمی شوندبه آنهاابلاغ نبوت می شوداماعیسی ابن مریم از همان روز اول به اوابلاغ نبوت ورسالت شدلذاپیغمبری است که قرآن کریم واهل بیت(ع)به اوتوجه ویژه دارنداما افسوس که این مسیحیت باداشتن چنین پیامبرعظیم الشأنی وآن دستورات حیات بخش وزندگی سازوانسان سازیادین راکنارگذاشتندو سکولار شدندوضددین ویااگرهم به ظاهراعتقاددارندمثل خیلی از مامسلمان هابه دستورات وآداب مسیحیت توجه نمی کنندای کاش غرب تعالیم حیات بخش مسیح راتوجه می کردواین همه امروزبه بشریت خیانت وجنایت نمی کرد، امروزاگرعیسی مسیح محکمه ای راتشکیل دهدکه بازخواهدکردبه وقتش؛ به همین مدعیان مسیحیت کشورهای غربی خواهدگفت چراشمابایداین همه جنگ افروزی این همه خیانت این همه دزدی این همه غارت اموال بشریت رابکنید، مهمترین جنگ هادرطول سیصدسال اخیراقلاً توسط غربی ها مستقیم ویاغیر مستقیم بوجودآمده منشأبسیاری ازبدرفتاری های اخلاقی مثل ترورمثل توطئه مثل جاسوسی مثل استعمارگری مثل غارت کشورهای فقیر مثل تحقیرملت هامثل تضعیف ملت هامثل اختلاف میان ملت هاوکشورهاهمه زیرسراین هایی هستندکه مدعی پیروی از مسیحیت هستند، چه کسانی جنگ اول ودوم جهانی رابامیلیون هاکشته راه انداختند؟چه کسانی امروزدرفلسطین دریمن جنایت می کنندغیر ازمدعیان مسیحیت اند؟که اگرآنهانبودنداین چهارتایهودبدبخت بیچاره نمی توانستنداین همه جنایت بکنندجنایت این یهودی هاهم زیرسرهمان مسیحیانی هستندکه صهیونیستندتاریخ پرازجنگ است برای ملتی که مدعی صلح است دم از صلح وحقوق بشر می زنند، جنگ های صلیبی راکی راه انداخت؟همه این هامتأسفانه زیرعلم تبشیر وتبلیغ مسیحیت انجام می شود اروپایی هاازمسیحیت درکشورهای دیگر تبلیغ می کندحمایت می کنندپول خرج می کننددر همین ایران مادرگوشه وکنار تبلیغ مسیحیت می کننددین اخلاق دین صلح دین برادری اما درپشت این تبلیغ دین اخلاق وصلح وبرادری استعمارواستبدادوخیانت وجنگ وکشتاروغارت است باپرچم کشیش ومبشرمسیحی می آیندامادست به خیانت ودزدی وغارت اموال مردم می زنند، آیاتحریم که امروزکه برماتحمیل می شوداخلاقی است؟آیادرچارچوب دین مسیحیت این تحریم این همه فشاربریک ملت اخلاقی است؟ حمایت از جنگ یمن اخلاقی است؟ حکایت از جنایات استرائیل اخلاقی است؟ حمایت از تروریست هاوداعشی هااخلاقی است؟ اخلاقی که مسیحی هامی گوینداین است حواستان باشداین نیست که مسیحیت وصیت که آنهامی گویندصلح وآرامش باشدبله آیین اصلی مسیحیت این طوری بودکه آن آئین اصلی وتحریف نشده مسیحیت دراسلام تکامل یافته همین اسلام است مسیحیت راتحریف کرده اندامروز شش تاانجیل است هیچ کدام ازاین انجیل هامنتصب به عیسی مسیح نیست آن وقت دم از عیسی مسیح ومسیحیت می زنندهمه چیز راتحریم می کنندالا سیگاررا، همین الان اگرکسی از خارج بخواهدبه ایران سیگارواردکندمانعش نمی شوندامااگر بخواهدداروواردکندمی گویندتحریم است ونمی گذارنداین اخلاقی است که آنهادنبال می کنندمی بینیدکه درسوریه جنایت وخیانت کردندکشتندویران کردندبی دلیل حالاکه تیرشان به خاک خورده وپولشان هدررفته ودیدندراه به جایی نمی برندبیداری ملت هاجبهه مقاومت موضع آنهاوجایگاه آنهاراتضعیف کردوکاری از آنهاساخته نیست حالا می گویندمی خواهیم از سوریه برویم حالامی خواهندبروندیک منتی بگذارندماآمدیم داعش راسرکوب کردیم وتمام شدو خداحافظ نه آقاشما داعش راآوردیدشمابعدهم به بهانه سرکوب داعش خودتان آمدیداول جنگ نیابتی راه انداختیدبعددیدیدنوابتان نمی توانندکاری بکنندخودتان به بهانه آنهاآمدیدوجنایت کردید وجنایت می کنیدحالاهم که دیدید راه به جایی نمی بریدبرای اینکه پولتان رازیادی هدرندهیدوآبروی نداشته تان راالبته حفظ کنیدمی گوییدمامی رویم شایدهم دردلشان طلبکارباشنداز سوریه، بگویند خوب ماآمدیم خدمت کردیم حالامی رویم یک چیزی به مابده یک گوشه ای به مابده یک پایگاهی به مابده یک موقعیت سیاسی به مابده یک موقعیت مانیتی به مابده که البته چنین جایگاهی نداردحتی امروز که کشورهای مدافع سوریه دارندتلاش می کنند قانون اساس سوریه راتدوین بکنندآمریکاراه پایی برای ورودبه این مسئله ندارداین نشان دهنده این است که ملت هابیدارشده اند می بینیددولت های عربی که یک روزی به هوای شیرگاوشیرده دوراین گاوجمع شده بودندووحدتی علیه سوریه درست کرده بودندیکی یکی از این دایره خارج می شوندوباسوریه رابطه برقرارمی کنندمی بینیم که یمنی هارابه رسمیت شناختنداین عربستان آمریکاوصهیونیست هاکه انصارالله راقبول نداشتندآنهاراامروز به رسمیت شناختندوپای میزمذاکره باآنها می نشیننداین هاهمه نشان دهنده این است که بحمدالله ملت ماانقلاب ماآرمان های ماروبروز داردجلومی رود دولت بشاراسداعلام می کنندمابا حضور بشار اسد مخالف نیستیم؛ مخالف هم باشیدمی خواهیدچکارمی خواهیدبکنیداین همه مخالفت کردیدچه غلطی کردید،اعلام مواضع قاطع وشفاف ترکیه که تاچندماه قبل علیه سوریه وبشاراسدحرف می زدواقدام می کرد امروزنشان می دهدکه منطقه آماده یک تحول مثبت است ان شاءالله وبرای برداشتن تحریم هاوبی اثرکردن تحریم هاعلیه کشورعزیزماعلیه ملت عزیزماکاردشمن ناکام است وبه جایی نمی رسدماامروزهمسایه هایی داریم که بیش از پانصدمیلیون جمعیت دارنداگربتوانیم روابطمان رابااین هابرقرارکنیم واطراف خودمان رابپائیم وداشته باشیم تجارت کنیم بده بستان کنیم رفت وآمدبکنیم باتمام دنیامی توانیم ارتباط داشته باشیم.
هفته پژوهش راپشت سرگذاشتیم فعال کردن فکرهای خلاق وکاربردی کردن دانش هاواندوخته هاپیوندبین دانشگاه و صنعت یکی از برنامه های مهم توسعه کشوراست که بحمدالله دستاندرکاران تلاش می کنندهمین هفته گذشته نمایشگاه های خوبی دردانشگاه هاوآموزش وپرورش برای ارائه پژوهش های جوانان ونوجوانان فرهنگیان دانشجویان دانش آموزان برگزارشدکه انسان راامیدوارمی کندبه آینده کشوروآفرین می گوئیم به استعدادهای این جوانان وتشکرمی کنیم از همه آن دستاندرکاران .
هفته راهداری وفصل وزمستان مأموریت مأموران راهداری برای امنیت جاده ها،توی هوای سردویخبندان که امیدواریم ان شاءالله باران رحمتش رابرف ونعمت هایش رابرماافزون بکند، روز حمل ونقل به همه این راهداران به همه رانندگان حمل ونقل خسته نباشید می گویم تشکرمی کنم که زحمت می کشندواقعاً برای جابجاکردن کالاهااز این طرف کشوربه آن طرف کشوروتوزیع آنهادراقصانقاط کشورشب وروز زحمت می کشنداز خانوادهایشان دورندخطر می کنندخودشان رابه خطرمی اندازندمن آرزوی سلامتی برای همه آنهادارم واز همه آنهاتقدیروتشکر می کنم. منتهابرادران توجه داشته باشیدمانبایدازفرصت هایی که پیش می آید خدای نکرده سوء استفاده بکنیم.
حادثه غم بارزاهدان که منجر به کشته شدن چهارکودک مظلوم شدوتعدادی مجروح مایه تأسف وتأثرشد.
امایک نکته ای رامن به وزیر محترم عرض می کنم وزیرمحترم آموزش وپرورش درفرمایشاتشان گفتندمامدارس مان کهنه است امکانات چنین است بله قبول است این حرف هادرست است اماریشه اصلی این اتفاقات به عدم نظارت برمدیریت است، ما سال هاست مدارسمان کهنه است سال هاست مردم بانفت وکنده مدرسه شان رامکتب خانه شان مسجدشان راحسینیه شان راگرم می کنندمگر تازه این اتفات افتاده مدیریت هاراتقویت کنید نظارت کنیدبرمدارس برآموزشگاه هابرمهدکودک هانظارت حدی بکنداگر نظارت حدی بکنیدمردم باهمان نفت وکنده خودشان راگرم می کننددرسشان راهم می خوانندامیدواریم ان شاءالله امکانات بهتری برایتان فراهم بشودولی نباید مسئله راازخودمان دورکنیم ودوربزنیم .
خدایاگرفتاری های مسلمین رامرتفع بفرما!روح امام وشهیدان راشادگردان!حقداران ماراغریق رحمت فرما!عاقبت امرماختم به خیرگردان!فرج امام زمان برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما!شردشمنان به خودشان برگردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَد﴿۳﴾وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًاأَحَدٌ ﴿۴﴾ »صدق الله العلی العظیم»
* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…