احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1457

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۴:۴۱

خطبه های نمازجمعه 4/8/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 4/8/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور خطبه اول باعرض سلام به پیشگاه بقیه الله الاعظم روحی وارواح العالمین له الفداء وطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وباآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیزخودم همه شماراتوصیه وسفارش […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 4/8/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور
خطبه اول
باعرض سلام به پیشگاه بقیه الله الاعظم روحی وارواح العالمین له الفداء وطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وباآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیزخودم همه شماراتوصیه وسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی انجام واجبات ترک محرمات«وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَالزَّادِالتَّقْوَى»کارهاوپدیده هایی که رخ می دهد قطعاً دارای علل وعوامل واسبابی هستند، هیچ حادثه ای وهیچ پدیده ای بدون علت نیست گاهی علل، علل مادی هستندوگاهی علل، علل معنوی هستندمثلاً وقتی ماتشنه می شویم آب می خوریم آب علت رفع تشنگی ماست گرچه این اثرراخداونددرآب قرارداده وقتی گرسنه می شویم غذاموجب رفع گرسنگی مامی گردد، وقتی بیمارمی شویم استفاده ازداروموجب رفع بیماری مامی گردد، درجنگ عِده وعُده وامکانات نقش مهمی درپیروزی دارندببینید این هاعلل مادی است اماگاهی علل مادی ازکارمی افتندعلل معنوی می آیندجای آن علل مادی رامی گیرند گاهی عِده وعُده درحد مقابله بادشمن نیست علل معنوی می آیدعامل پیروزی می شوددرجنگ بَدرخداوندبه پیامبر(ص)می فرمایند « وَإِذْیُرِیکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا»به یادبیاورای پیامبرموقعی که شمامواجه شدیدبالشکردشمن تعدادشمااندک وتعداددشمن فراوان وزیادمادشمنان رادرچشم شمااندک نشان دادیم چهارهزارجمعیت بودندمثلاًسیصدنفرنشان دادیم ماآنهارا«فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا»اندک نشان دادیم تاروحیه تان رانبازیدتاقوت قلب دل داشته باشیدتامردانه بجنگیداگرجمعیت راآن طوری که بودندنشان می دادیم چه بساروحیه تان رامی باختید، امدادغیبی می آیدجای عِده وعُده رامی گیردوجالب است اینکه «وَ یُقَلِّلُکُمْ‌ فِی‌ أَعْیُنِهِمْ‌»اماشماراهم درچشم دشمنان تان اندک نشان دادیم طبق معمول باید مسلمان هاراچند برابر خداوند در دید دشمنان نشان بدهداما خداوندمی فرمایدماهم شماراهم درچشم دشمنان اندک نشان دادیم چرا؟ برای اینکه خواست مابراین تعلق گرفته بود که دراین صحنه شما پیروز بشویداگرشماراچندین برابری که هستتیدنشان می دادیم یادآنهابیشتروجدی ترمی جنگیدندویافراررابرقرارترجیح می دادندبنااین نبودکه آنهاازاین میدان کارزارسالم بیرون بروندبرای اینکه خداوندآنچه راکه خواسته بودبنابودتحقق پیدابکند«لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًاکَانَ مَفْعُولًا»عامل معنوی می آید جای عامل مادی راودراین جنگ مسلمانان پیروز شدند،یکی ازعوامل معنوی که درزندگی ماانسان هانقش دارددعاست، دعاجزء عوامل معنوی است « الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ»دعاسپروسلاح مؤمن است، همان طوری که درمیدان جنگ بااسلحه می جنگی ازبعدمعنوی «تُرْسُ الْمُؤْمِنِ »سلاح وسپرمؤمن است «الدُّعاءَیَرُدُّ الْقَضاءَولو ابْرِمَ إبْراماً»گاهی دعاآن چه که تقدیرشده عوض می کند«یمحو اللّه ما یشاء و یثبت » بنابراین این دعادربخش عوامل معنوی است جایی که دارو ودکتردیگر کاری از اوساخته نیست این عامل معنوی می آیدجای عامل مادی رامی گیردچقدرازبیمارانی که دکترهاجوابشان کرده اند شفا پیدا کرده اندسؤال این است که خوب مادعامی کنیم ازاین عامل معنوی استفاده می کنیم چرادعای مامستجاب نمی شود؟روایتی رانقل کنم عثمان ابن عیسی می گویداز امام صادق(ع)سؤال کردم دوتاآیه درکتاب خداست دنبال آن دوآیه هستنداماپیدایشان نمی کنم امام صادق(ع) فرمودندآن دوآیه کدام دوآیه است؟ گفتم گفتارخداوند«ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» خدامی فرمایدکه دعاکنیدتااجابت کنم « وندعوه ولانراه اجابه»اماخدارامن می خوانم اما اجابتی نمی بینم خودخدافرمود« ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ »دعاکنیدتامن اجابت کنم امام صادق (ع)فرمودند: «افترالله اخلف وعده»آیا تصورت این است که خداوندخلف وعده می کند؟ خودش فرموده «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکم» دعاکنیدتامن اجابت کنم اجابتی هم دنبال دعانیست یعنی خداخلف وعده کرده؟ یک وعده ای داده به ووعده اش عمل نمی کند؟ نه خداوندکه خلف وعده نمی کندامام فرمودپس قضیه چیست؟ نمی دانم امام فرمودحالا توراآگاه می کنم روشن می کنم قضیه را، کسی که خداوندرااطاعت کنددرآنچه که به اوامرکرده واجبات خداراانجام بدهد محرمات خداراترک کندبه معنای فرمان خداراببردسپس دعاکنداماازمسیری که مشخص است کانالی که مشخص است از آن جهتی که مشخص است خداونداجابت می کنددرست فرموده «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکم» منتهااز مسیروجهتش بایددعاکند، عرض کردم آقا بفرماییدآن مسیروجهت دعاچیست؟ که بایداز آن مسیرواردشدتادعامستجاب بشودتااین عامل معنوی مؤثرواقع بشود، امام صادق(ع)فرمودند: اول بابسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنی، سپس حمدوثنای الهی رابه جا می آوری خدای راستایش می کنی رب العالمین، سپس نعمت هایی که خداوندبه توداده یادآوری بایدبکنی آخرماهمیشه توجه به نداشته هایمان می کنیم از خداوند می خواهیم نداریم، نداریم، این مشکل به داشته هاهم توجه داریم؟ که خداوند چقدرنعمت به ماداده که موردغفلت قرارگرفته نعمت هایی که خداوندبه توداده یادآوری کن،سپس شکرگزاری کن ازنعمت های الهی ببینیدچندتامحورامام مشخص می کندکانال دعارا،سپس صلوات می فرستی برپیامبر(ص) و آلش عزیزان داریم وقتی دعامی کنی اول باصلوات آخر هم باصلوات خودصلوات دعاست واین دعاراخداوندمی پذیرداجابت می کند بعدامام صادق فرمودند خداوندحیاوشرم می کندبین این دوتادعایی که پذیرفته شده است قبول نکند، وخواسته شمارالابلای این دودعای مورد قبول می پذیرد، سپس بعداز صلوات گناهانت راپیش خداوندیادآوری می کنی، اقراربه گناه می کنی آیا مااین مسیردعارارعایت می کنیم وقتی که دعامی کنیم وقتی خواسته ای داریم وقتی مشکلی داریم وقتی گرفتاری داریم،سپس استغفار ازگناه که این موانع رابرطرف می کندفرمودکانال ومسیردعااین است«ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکم» اماجهت ومسیرراهم مشخص کرده از مسیرش بایدواردبشوی، امام فرمودنداین آیه دیگرکدام آیه است؟عرض کردکه این گفتارخداوند«وَمَاأَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍفَهُوَیُخْلِفُهُ وَهُوَخَیْرُالرَّازِقِینَ»خداونددرقرآن می فرمایدآنچه راکه درراه خداانفاق کنیدخداوندجانشین آن راقرارمی دهدازحسب ظاهرشمااگر ازصدهزارتومان ده هزارتومان آن راانفاق کنی نودهزار تومان داری یعنی کسر می افتدامام آیه می گویدآنچه راکه انفاق می کنی خداوندجانشینش راقرار می دهد یعنی کم نمی شودمن انفاق می کنم اماجایش چیزی نمی آیدجای آنچه راکه انفاق کرده ام بازامام فرمودند: آیافکر می کنی که خداوند خلف وعده کندعرض کردنه خیربعدامام فرمودنداگر کسی مالی راازطریق حلال کسب کندودرراه حلال انفاق کندانفاق نمی کنددرهمی رامگر اینکه خداوند جای آن قرارمی دهدکسرنمی کند، اماازمسیرش عرض کردم ازروایت هم استفاده می شودکه مقدمات دعامسیردعارابایدمافراهم بکنیم امام صادق(ع) فرمودند پیامبر(ص)فرمود:مردی واردشدابتدابه ساکن شروع کرددعاکردن وخواسته اش راباخداوندمطرح کردن بدون حمدوثناوبدون مقدمات پیامبر(ص) فرمودنداین مردخیلی عجله کردخیلی زودمی خواهداز خداوندخواسته اش رابگیرد،سپس مرددیگری واردشددورکعت نمازخواندحمدوثنای الهی راانجام دادودرودبرپیامبر(ص)وآلش فرستادفرموداین خواسته اش رامطرح می کند خداوندبه اوعنایت می کندان شاءالله دردعاهایمان مسیررادرست ادامه بدهیم وبه فضل وکرم الهی دعای ماموردتوجه وفضل وتوجه اوقرارخواهدگرفت.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْوَالْعَصْرِ.إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ.إِلَّاالَّذِینَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
خودم وهمه شمارامجدداً دعوت وتوصیه به رعایت تقوای الهی ترک محرمات وانجام واجبات دارم مناست های مختلفی است از جمله امروزکه مصادف باچهارم آبان است مصادف است باموضوع گیری قاطع حضرت امام(ره)درباره تصویب جریان کاپیتولاسیون که توسط نمایندگان مجلس ملی آن زمان به تصویب رسیدکه مصونیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا؛ خانواده شان وخدمه شان بازرگانان وکلیه اتباع آمریکایی داده شدکه معمولاًکلیه قراردادهایی که توسط نمایندگان درمجالس تصویب می شودتاریخ درآینده قضاوت خواهدکرد، بویژه قراردادهایی که جنبه وابستگی می آوردقراردادهایی که استقلال و حاکمیت یک کشوروملت رازیرسؤال قرارمی دهدآن چیزی که نقش ومسئولیت نمایندگان درمجالس هرمجلسی نقش مهمی است که چه تصمیمی را بگیرندتصمیمی نادرست چه کرد؟وسرآغاز چه جریانی قرارگرفت مجلس شورای ملّی آن زمان این مصنویت را به کلیه اتباع آمریکایی هادادندکه خوداین قانون نقض حاکمیت نقض استقلال تحقیریک ملت،اهانت به عزت وکرامت یک ملت محروم کردن یک ملت رااز حق مشروع خودشان درمقام تظلم خواهی که اگر به حقوق آنهاتجاوز بشوددستشان به جایی نمی رسد بایدآن طرف درآمریکامحاکمه بشودشهروندایرانی صدایش به جایی نمی رسدچنین قانونی تصویب شدکه امام درچنین روزی در سال چهل وسه موضع قاطع گرفت درآغاز سخنرانی که درقم درجمع مردم وعلمای قم داشتندفرمودندعزت ماپایکوپ شدعظمت ایران از بین رفت عظمت ارتش راپایکوپ کردندقانونی به مجلس بردندکه درآن ماراملحق پیمان دیگرکردندکه تمام مستشاران نظامی آمریکایی باخانواده شان باخدمشان از هرجنایتی که درایران بکنندمصون هستندملت ایران راازسگ های آمریکایی پست تر کردندچنانچه کسی سگ آمریکایی رازیربگیرداز اومأخذه نمی کنندچنانچه یک آشپز آمریکایی بزرگترین مقام رازیربگیردهیچ کس حق تعرض ندارد ببینیدوضعیت ملت ماومردم ماچگونه بودقبل از انقلاب درزمان رژیم چه عزتی امام به این ملت دادوچه عظمتی وچه کرامتی وچه قدرتی وچه اقتداری به این ملت دادکه آمریکایی هادرقسمت آب های آزادبایک هشدارجبهه اسلامی عقب نشینی می کنندسربازان آمریکایی راچگونه با خفت وزاری گرفتندیعنی وضعیت ماقبل ازانقلاب این بودوامروزبه اینجارسیده است ماقدراین عزت وقدراین کرامت وقدراین اقتداررابدانیم عزیزان، آقا من اعلام خطر می کنم والله گناه است که فریادنزنم بعد اشاره کردبه اصل ریشه فسادکه امروزهم ماگرفتاراین قضیه هستیم امام درسال چهل وسه این نکته مهم رامورد توجه قرار دادند آمریکااز انگلیس بدتر انگلیس از آمریکابدترهمه از هم بدترهمه از هم پلیدتراما امروزسرکارمابه آمریکاست رئیس جمهورآمریکا بدانداین راکه منفورترین افراددنیاست پیش ملت ماتمام گرفتاری مااز آمریکاست تمام گرفتاری ماازاسرائیل است وامروز هم مشکل روزماهمین است امام چقدرتیزبین بوددرآن زمان انگشت روی نکته اصلی گذاشت وهمین موجب شد که امام رادرسیزده آبان تبعیدبه ترکیه وپس ازهیجده ماه فرستادندبه عراق وامام باروشنگری هایی که داشت زمینه این پیروزی ونهضت رافراهم کردند.
مناسبت دیگرمسئله قتل خاشقچی است روزنامه نگارمنتقدسعودی که فکر می کنم آل سعودتصورشان این بودکه این همه جنایات دریمن این همه کودک این همه انسان های بی گناه رابه خاک وخون می کشندعروسی هاراتبدیل به عزامی کنندماشین واتوبوس دانش آموزان راموردحمله قرارمی دهنددرمنظردیدهمه مردم،سازمان های حقوق بشرسران کشورهای دنیاسکوت می کنند چشم هایشان رامی بندندتصوراین بودکه یک نفرروزنامه نگاررامادرکنسول گری ترکیه خفه می کنیم، آن همه جنایات رامامرتکب می شویم همه سکوت می کننددرمقابل دلارهای مااین که چیزی نیست ازآن جایی که خداوندمی خواهدانتقام بگیردواین هارارسوا بکندخون آن کودک یمنی است که این جاتبلور پیدامی کندرسوامی کندالبته یکی ازنکته های مهم این است که این دیگر درمقابل افکارعمومی قرارگرفت سران کشورهای اروپایی دیگر نمی توانندچشم وگوش وزبانشان راببندندودرمقابل این جریان سازش کنند امروزسازمان ملل شورای امنیت اتحادیه اروپاسران کشورهای اروپایی مخصوصاًترکیه درمعرض یک امتحان بزرگی قراردارند در مقابل دلارهای سعودی که چشمشان رابستنددرجنایات آل سعود دریمن ودیگرمناطق آیااین جاهم می توانندچشمشان راببندند زبانشان رالال بکنند؟یک نکته مهمی است وآن این است که رسانه ای شده اینهادرمقابل افکارعمومی قرارگرفته اندونمی توانند سازش کنندبایدموضع بگیرندبایدبرخوردبشودان شاءالله این زمینه ای بشودبرای بیشتررسواشدن آل سعودودنیااز این امتحان سرافراز بیرون بیاد.
مناسبت سوم مادرآستانه اربعین حسینی(ع) هستیم نمایش میلیونی عاشقان حسینی(ع)تجمعی که دردنیابی سابقه است بیش از بیست میلیون جمعیت اجتماع بکنندودراین راه پیمایی شرکت کنندآن هم افرادی دلباخته امام حسین(ع)سرآغازاین راهپیمایی توسط دو نفرازدلباختگان آقا اباعبدالله الحسین(ع)جابرابن عبدالله انصاری وعطیه از مدینه به کربلا صورت گرفت، به این الگوشدازدونفر آغاز شدوامروزبیش ازبیست میلیون جمعیت!این مسیرراادامه می دهند،جابرابن عبدالله انصاری ازبزرگان قبیله خزرج بوده،اوکسی بوده که درپیمان عقبه اول ودوم از شخص پیامبردعوت کرده انددرمنی عده ای ازافرادمردم مدینه ودعوت کرده اندپیغمبررابه مدینه حضورداشت ودرآنجاقسم یادکردیارسول الله(ص)باجان ومالم ازشماحمایت می کنم وسرانجام درجنگ اُحدعبدالله انصاری به شهادت رسیدفرزنداوجابردرپیمان عقبه دوم درمنی درکنارپدرشانزده ساله بیعت کردودربیش ازهجده غزوه وجنگ درکنار پیامبر(ص)جابرجنگید، محدث ومفسرازحضرت زهرا(س)که اسامی ائمه درآن ضبط شده است راوی آن جابراست حدیث غدیررا جابر نقل کرده هم مفسراست هم محدث وبعداز درگذشت پیامبر(ص)هم جزء ارادتمندان آقاامیرالمؤمنین(ع) ودرجنگ صفین درکنارعلی شمشیرزدحضورداشت سوابق درخشانی داردجابرشخصیتی است که پیامبر(ص)این افتخاررابه اودادکه توزنده خواهی ماند وسلام مرابه فرزندم محمدباقربرسان این افتخارنصیب جابرشد، این شخصیت از مدینه پای پیاده حرکت می کندوجزء اولین زائرین قبرآقا عبدالله الحسین(ع)است وبافرددیگر به نام عطیه، عطیه راامیرالمؤمنین(ع) این نام رابرای اوانتخاب کردپدرش سعدابن جناده وقتی خداونداین فرزندرابه اوداددرکوفه خدمت آقاامیرالمؤمنین(ع) رسیدعرض کردآقاخدایک فرزندی به من عنایت کرده اسمی برای اوانتخاب بکنید،امیرالمؤمنین(ع)فرمودند:«هذا عطیه الله» این عطیه خداست،این هدیه پروردگاراست، عطیه هم از بزرگان از اندیشمندان بوده بعضی هاتصورشان این است که غلام جابر، شاگردجابربوده درمکتب جابردرس آموخته فردی دانشمندان این هم محدث بوده وهم مفسربوده این دونفرحرکت می کنندآغازراهپیمایی از این دونفرنشأت می گیرد، والگو می شوندبرای دیگران وسال هابه این جامی رسدواین نکته رااشاره کنم آیت الله بهجت می فرمایندوقتی امام زمان(عج)ظهورپیدامی کنندوقیام می کنند ودرکنارکعبه اعلام می کنندخودشان رابوسیله آقاامام حسین(ع)معرفی می کنند،یعنی بایدامام حسین(ع)برای دنیاشناخته شده باشند، یعنی مردم دنیاامام حسین راشناخته باشندمکتب اورامرام اوراه اوراشناخته باشندتاامام زمان بگویدکه جدمن امام حسین(ع) است، و بوسیله امام حسین(ع)خودرامعرفی کند«أَلایَاأَهلَ الْعالَم إِنَّ جَدِّیَ الْحُسَین قتل عَطشاناً،»ان شاءالله که ماهم درثواب زائرین آقااباعبدالله الحسین(ع) وکسانی که این روزهاعازم می شوندودراین راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی حضورپیدامی کنندشریک می شویم.
پروردگاراثواب زائرین آقا اباعبدالله راهم به ماعنایت بفرما! خیردنیا وآخرت به همه ماعنایت بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…