احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1472

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ - ۱۲:۲۲

خطبه های نمازجمعه 9/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 9/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول ؛ گناه دردنیاودرآخرت آبروی انسان رامی بردوانسان راخواروذلیل می کندهمانطور که تقوادردنیاوآخرت به انسان عزت می دهد. آدمی که نامه اعمالش رابه دست چپش داده اندواحساس بدبختی وخفت وذلت وهلاکت می کندودادش […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 9/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول ؛ گناه دردنیاودرآخرت آبروی انسان رامی بردوانسان راخواروذلیل می کندهمانطور که تقوادردنیاوآخرت به انسان عزت می دهد.
آدمی که نامه اعمالش رابه دست چپش داده اندواحساس بدبختی وخفت وذلت وهلاکت می کندودادش بلنداست که بدکردم وغلط کردم.
خطبه دوم % موفقیت های اسلام وجبهه مقاومت امروزبه ماپیام امیدمی دهدکه وعده ای الهی تحقق پیدامی کند.
امروزآمریکااگرایران راتروریسم می داند ومی خواندبه خاطر این است که به استیصال رسیده،
فرمایشات بسیار گرانسنگ رهبرعزیزانقلاب دررابطه باوحدت امت اسلام برای ماسرلوحه ارزشمندی است وآموزنده است.
روز دهم آذرروز شهادت مرددین وسیاست آن عالم بزرگ شجاع سیاست مدارزاهدووارسته آیت الله مدرس رحمه الله علیه وروزمجلس است.
ماازدولت تقاضامی کنیم شعارراواقعاً کناربگذارداینکه رئیس جمهورمحترم اعلام کندمامی دانیم مردم گرفتارنددرست است خوب می دانیم که کافی نیست.
خطبه اول
«اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله»خودم وهمه شما نمازگزاران خواهران وبرادران عزیزرابه تقوای الهی سفارش می کنم آن دژمحکمی که هرکس به آن دژ واردشودعزت می بخشدتقواخانه عزت است خانه آبرومندی است خانه سعادتمندی است همان طورکه مجوروگناه ومعصیت وهرزگی خانه فروریخته وویرانه وخراب وخانه ذلت وآبروریزی است، گناه دردنیاودرآخرت آبروی انسان رامی بردوانسان راخواروذلیل می کندهمانطور که تقوادردنیاوآخرت به انسان عزت می دهد امیرمؤمنان(ع)دریک عبارتی فرمودند:«االاوبالتّقوی تُقطعُ حُمَهُ الخطایا»هرکس می خواهدازگناه درامان باشدباعزت زندگی کند اسیرشیطان نشود،تقوارابه دست بیاوردکه باتقواریشه گناه می سوزدوازبین می روداین که خیلی از ماآرزوداریم روزی بگذردکه درآن روزگناه نکنیم اماازدست مادرمی رودوشب که می شودمی بینیم کوله بارمان پرازگناه است ازچشم ما زبان ما دستم ماقلب ما انواع واقسام گناهان صادرشده تنهاعلاجش همین فرمایش امیرالمؤمنین(ع) است که باتقواریشه گناه را بخشکانیم، امیرالمؤمنین(ع)فرمودند:«وَبِالْیَقینِ تُدْرَکُ الْغایَهُ الْقُصْوى»اگرانسان دراثرتقوابه یقین برسد،پایان کارش رامی بیند آخروعاقبت زندگی خودش رامی بیند،«وَبِالْیَقینِ تُدْرَکُ الْغایَهُ الْقُصْوى»زندگی یک حرکت است زندگی یک تلاش است که این حرکت وتلاش مقصدی داردپایانی داردبه جایی بایدبرسد،به کجامی رسداین زندگی ما؟نهایت وغایت این زندگی ماکجاست؟بایدخودمان راهروز به آن هدف وباآن غایت نزدیک کنیم بر اساس اعتقادات مامؤمنین مامسلمانان ماخداباوران غایت ونهایت ومقصدهمه مادرزندگی خداوندمتعال است«إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاإِلَیْهِ راجِعُونَ» آن کسی که ماراآفریده مارابه راه انداخته ماراپشتیبانی می کندعاقبت خودش اوماراتحویل می گیرد«یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ»مارامی گیرد وغایت ونهایت حرکت ماخود او هستیم بایدتوجه کنیم سال به سال به اوبایدنزدیک بشویم اگربدانیم به کجامی رویم اگربایقین و با نورتقواآن پایان زندگی راروشن کنیم وببینیم زندگی مؤمنانه پایانش شادی وخوشی ونعمت است بشارت است واگرخدای نکرده پایان آن زندگی تاریک وظلمانی باشد آن پایان پایان حزن وغم وماتم است «یاأَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى‌ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقِیهِ»ای انسان می دانی که شتابان داری می روی به طرف خدا، ویک روزی ملاقات می کنی خدارا،« فَمُلاقِیهِ» یک روزی به ملاقات خدا خواهی رفت وآن روزکه ملاقات خدامی روی روز مهمی است آن روزاگرنامه اعمال مادست راستمان باشد خوشابه حال ماقرآن کریم چه زیبادراین رابطه فرمود«فَأَمَّامَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ، فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسِیراً» هرکه نامه عملش دست راستش باشد هرکس نامه عملش راباقلم تقوانوشته باشدهرکس نامه عملش راباعمل صالح پرکرده باشد، نامه عملش رابه دست راستش می دهند «فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباًیَسِیراً»به زودی هم حسابش رامی رسندیک حساب سبک وآسانی محاسبه می کنند واورارهامی کنندومی فرستندبه بهشت الهی«وَیَنْقَلِبُ إِلى‌ أَهْلِهِ مَسْرُوراً»آن وقت که نامه راگرفت خوشحال ومسرور سراغ دوستان وخانواده اش می آیدمثل دانش آموزی که نمره بیست گرفته قبولی آورده رتبه برترآورده برگه رامی گیرد خوشحال وشاداب می آید سراغ خانواده اش ببینیدمن نمره ام بیست شدمن اول شدم این آدمی که نامه اش رابه دست راستش داده اند برمی گرددمیان اهل ودوستان وآشنایانش باخوشحالی می گویدنگاه کنید«هائومقرأکتابیه»های بیایید ببینید نامه عمل مراچه زیباست چه آبرومندانه است چه عزت آفرین است؛«یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَلِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ» ای کاش آنهایی که دردنیابه من طعنه می زدند چرااین قدرخودت رامقیدمی کنی چرااین قدرخودت زحمت می اندازی برای دینداری برای حلال خوری برای مراقبت اززندگی مسلمان زندگی کردن چرااین قدرخودت رابه زحمت می اندازی؟آنهاکه به من طعنه می زندمی گفتندبیامثل ماآزادباش از زندگی لذت ببرخوش بگذران کاش آنهااین روزبودندمی دیدندکه خداچه مقامی به من داده است؛«قالَ یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ» ای کاش آنها بودندومی دیدندکه خداوند«ِمَا غَفَرَلِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ»این آن آدمی ایست که پایان کارش رابا نورتقواروشن می کند ومی بیند«وَأَمَّامَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»واماعده ای هستندنامه ا عمالشان رابه دست چپشان می دهندنامه عملشان راآن هم از پشت سرشان به دست چپشان می دهندیعنی به آنهاهیچ احترامی گذاشته نمی شوددرکمال خفت وخواری نامه اعمال آنهارابه دست چپشان می دهندآن هم دستی که باغل وزنجیربه پشتش بسته است«فَسَوْفَ یَدْعُو ثُبُورًا» به زودی دادش بلندمی شودفریادش بلند می شود ای وای برمن ای خاک برسرمن بدبخت شدم بیچاره شدم این روزرانمی دیدم «یالَیتَنِی کُنتُ تُراباً» ای کاش خاک بودم ای کاش زنده نبودم«وَیصْلَی سَعِیراً»می گویندفایده نداردبفرما!این جهنم «إِنَّهُ کانَ فِی أَهْلِهِ مَسْرُوراً» این آدم یک روزی درمیان خانواده اش خوش می گذراندهرجوردلش می خواست مجلس می گرفت هرجادلش می خواست می رفت دنبال عیاشی وکیف وعیش ونوش بودبا خانواده اش خوش می گذراند،«إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ یَحُوراً»این فکر می کردهمیشه خوش خواهدبود، نمی رفت سری به قبرستان بزندببیندخوشگذران های پنجاه وصدسال قبل کجایند،خوشگذران های نسل قبلی کجایند، خوشگذرانی تمام می شود عاقبتش رابایدانسان ببیند«بلاان ربهُ کانَ بهِ بَصیرا»خدامی دانداین به کجامی رودوچه می کند،این آدمی که نامه اعمالش رابه دست چپش داده اندواحساس بدبختی وخفت وذلت وهلاکت می کندودادش بلنداست که بدکردم وغلط کردم«إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا وَزَفِیرًا»جهنم که چشمش به این هامی افتدنعره می زندفریادمی زندباغیظ وخشم وغضب می گویداین فلان فلانی رابیاوریدکه پدرش رادربیاوریم جهنم هم دشمن انسان می شودآتش جهنم آتش دشمنی است خودآتش جهنم دشمنی می کند، «وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَکاناً ضَیِّقاً مُقَرَّنِینَ»اورامی اندازنددریک مکان تنگی درحالی که دست وپایش رابسته اند «دَعَوْا هُنالِکَ ثُبُوراً» آنجادادش بلند می شودغلط کردم بدکردم بدبخت شدم خاک برسرشدم نه یک بارونه دوبار«لَّا تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُورًاوَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کَثِیرًا» نه یکبارودوبار وده بارمی گویدغلط کردم وبدبحت شدم بلکه دائماً لحظه به لحظه هی داد وناله اش بلنداست براین که بدبختم این آیات قرآن است قرآن از آینده به ماخبرمی دهدهمان طور که از گذشته به ما خبر داده تاریخ انبیاء رابرای ماقرآن گفته قیامت راهم قرآن برای مابیان می کند«فِی الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَکُمْ،وَخَبَرُمَا بَعْدَکُمْ» در قرآن خبراز آینده است از کجاآینده رابدانیم چه می شوداین خبرقرآن است از مقصدزندگی وهدف آفرینش قرآن خبرمی دهد امیرالمؤمنین(ع)فرمودند:«فاستنطقوه» از قرآن بپرسید اگرنمی دانیدبه کجامی رویدعاقبت شما چه می شوداز قرآن بپرسید« لَا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأْتِی وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِی وَ دَوَاءَ دَائِکُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَکُم» بدانیدکه علم آینده درقرآن درمان دردزندگی شماست به هم ریخته گی هاوبه هم پاشیدگی های اخلاقی رفتاری اقتصادی سیاسی باقرآن درمان می شود.
خدایاهمه دردهای مارابه قرآن درمان کن!خدیادل های مارابه موعظه قرآن نرم بگردان! به حق محمد(ص)وآل عاقبت امرماختم به خیرگردان! ماراازاصحاب یمین قراربده ازدوستداران پیامبرواهل بیتش قراربده! آبروی مارادردنیاوآخرت مریز!ماراز گناه ووسوسه شیطانی درامانمان بدار!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله» «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» موفقیت های اسلام وجبهه مقاومت امروزبه ماپیام امیدمی دهدکه وعده ای الهی تحقق پیدامی کندمادردفاع مقدس هشت سال بادشمنان اسلام وکشوردرگیرشدیم در نبرد با داعش خبیث ودست نشانده آمریکاوعوامل منطقه ای سه سال درگیرشدیم اسرائیل دربرابرحزب الله سی وسه روزدوام آورد، و درنبرد باحماس بیست ودوروزدریک نوبت وهشت روزدریک نوبت ودردوهفته قبل هم دردوروزدرآخرین جنایت وخیانتی که انجام داددوروزه نتوانست بیشتردربرابرسیلی های حماس مقاومت بکنداین روندروندموفقیت جبهه مقاومت وامیدبه آینده نزدیک برای نابودی اسرائیل حامیان وطرفداراوست ازاین وعده الهی امیدواربشویم وتوجه کنیم که امروزآمریکااگرایران راتروریسم می داند ومی خواندبه خاطر این است که به استیصال رسیده این تروریستی که خودش بوجودآورده طالبان، القاعده، داعشی ها،جبهه النصره، برویدتاریخ این هارابخوانیدکی اینهارادرست کرده آمریکا،آن چیزی که خودش آن راتولید کرده ونوچه خودش به حساب می آید امروز آن قدرکارش زشت وبد ونارواست که ایران رامتهم می کندبه اینکه حامی تروریست است وتروریست است . این هم از دروغ های فاحشی است که همه دنیامی فهمندومی دانندخصوصاً اهل خبرواهل نظرمی فهمندکه کی حامی تروریست است کی امروزازداعش وازآقای بن سلمان این شاهزاده تروریست پرور وحامی تروریسم حمایت می کنداز این خون آشام،از اینکه برنخبگان خودعربستان هم رحم نمی کندبامردم یمن چه می کنددرسوریه وعراق چه کردوچه جنایاتی کردامروزآمریکاازاوحمایت می کند می خواهدخون راباخون بشویدوتمیزبکند، عجیب است این دنیاواین دلارواین طلاونقره ی زردوسفیدچقدرامروزروح هاراسیاه می کند چقدرآبروهارامی بردبه خاطر پول این همه جنایت به خاطرپول این همه از ارزش هاعقب نشینی کردن ویارودروی ارزشها ایستادن، این پول این طور به نظر می آیدکه حتی ترکیه راهم از زبان انداخت، این جنایت خاشچقی درترکیه اتفاق افتاددولت ترکیه بایدپاسخگوباشد برای این کار؛چه کسانی این کارهاراکردندازکجاآمدند؟چطورآمدند واین جنایت انسانی راانجام دادندورفتند؟ولی ترکیه هم گویابادلارخفه شده وساکت شده دلاراین طوری است اگرآدم دین نداشته باشدفقط دنیاملاک باشدنه ازکشتن نه از خوردن نه ازبستن وجنایت کردن حرام وباطل ابایی نداردهمانطورکه می بینید،امامردم دنیابیدارندمسلمانان می فهمنددیدید مسلمانان شمال آفریقا درمراکش وتونس چگونه دست ردبه سینه این شاهزاده کثیف وآدم کش وقاتل زدندواوراراه ندادندعلیه او تظاهرات کردنداوراافتضاح کردنددرکشورهای خودشان ان شاءالله که همه مسلمانان وهمه آزادی خواهان دنیا بیداربشوند،
فرمایشات بسیار گرانسنگ رهبرعزیزانقلاب دررابطه باوحدت امت اسلام برای ماسرلوحه ارزشمندی است وآموزنده است فرمودند: مهمترین مانع وحدت امت اسلام استعماروصهیونیست است پس بدانیدهرجااختلاف درامت اسلام باشدریشه اش درآمریکاو صهیونیست است فرمودندمسلمانان علماروشنفکران سندومنشوروحدت اسلامی بایدبنویسندوتهیه کنندوبراساس آن سندومنشور وحدت اسلامی دنیای اسلام رااز این تفرقه ودوگانگی هاوچندگانگی هانجات بدهند، فرمودندمسلمانان بایدبه عقایدهم احترام بگذارندازتوهین به عقایدیکدیگربایدپرهیزکنیم هرمذهبی هرنحله وگروهی عقیده ای داردبایدآن عقیده رامحترم بشماریم ازتوهین وپرخاش به آنهادوری کنیم موارداختلافی رادرمجالس علمی دردانشگاه هادرحوزه هادرپژوهشگاه های علمی وتخصصی بحث کنیم صحبت کنیم آنهارابه روزنامه هاوجلسات عمومی ومیان عوام مردم نکشیم عده ای طرفدارآن بشوندعده ای طرفداراین بشوند فرمودندمقابله باجریان های انحرافی هم شیعه وهم اهل سنت بایدداشته باشندشیعیان اجازه ندهندگروه های افراطی درداخل شیعه باسوء استفاده از عقایدشیعی بوجودبیاید، شیعه های انگلیسی اهل سنت هم اجازه ندهندگروه های افراطی مثل داعش وطالبان وجبهه النصره باسوء استفاده از عقایداهل سنت بوجودبیایند، این رابایدعلماوروشنفکران مراقبت بکننداسلام درطول تاریخ ازتفریط وافراط خیلی آسیب دیده وخیلی ضربه خورده، مردم رابایدبه مضرّات تفرقه آگاه کنیم، بایدبدانیدضررتفرقه از سرطان وایدزودهها و صدها مرض برای جامعه خطرناکتروبدتراست، مانقاط مشترک فراوان داریم روی آنهابایدتأکیدبکنیم مانبایدتعصبات قومی وملّی وزبانی وامثال اینهاراتحریک بکنیم مابه یک مجموعه کلان بایدنگاه کنیم وآن امت اسلام است، به امت اسلام نگاه کنیدخواه ایرانی خواه عرب خواه ترک خواه هرقوم وملیتی داشته باشد، این طورنباشدکه ایران ایران راببیندعرب عرب راببیندترک ترک راببیند دیدمان راوسیع کنیم بصیرت پیداکنیم امت اسلام راببینیم درهرکجای عالم باشند، باهررنگ ونژادی که باشند، این می تواندامت اسلام راجمع کندومتحدبکند، امیدوارم ان شاءالله این چنین روزی برسدونزدیک باشد.
روز دهم آذرروز شهادت مرددین وسیاست آن عالم بزرگ شجاع سیاست مدارزاهدووارسته آیت الله مدرس رحمه الله علیه وروزمجلس است آیت الله مدرس که از شاگردان ممتازمیرزای شیرازی وآخوندخراسانی وسیدمحمدکاظم یزدی این سه عالم برجسته عصرخودش که اهل علم وفضلا می دانندشاگردممتاز آخوندخراسانی بودن یعنی چه؟ شاگردممتازسیدمحمدکاظم یزدی بودن یعنی چه؟ شاگردممتازآیت الله میرزای شیرازی بودن یعنی چه؟ این مدرس بعداز اینکه اجازه اشتهادگرفت به ایران آمدویک جبهه مقاومت وانقلاب رابازکردوچه کاری کردکارستان، اولین اقدام مدرس که دردوران جوانی اوحساب می شدمبارزه اقتصادی بوددربرابرشرکت های انگلیسی که می خواستندبازارایران راتسخیرکنندآیت الله مدرس دستورمبارزه اقتصادمقاومتی داد، گفت مانبایدجنس انگلیسی بخریم بایدلباس ایرانی بپوشیم وآن اعلامیه بسیارمهم علمای اصفهان دررابطه رامصرف کالای ایرانی درصد سال قبل به آن منجرشد، مدرس این کاررااین مبارزه راباهمین شعاری که امروزماهم به اونیاز داریم اقتصادمقاومتی مصرف کالای ایرانی؛ باسفارش ونظرعلمای ایران ونجف به عنوان مجتهددرمجلس شورای ملی آن روز ناظربرقانون اساسی شدوبعدهم چنددوره نماینده مردم تهران درمجلس شورای ملی؛ ازمهمترین اقدامات مدرس بزرگ ایستادگی اودربرابرقراردادننگین هزارونهصدونوزده نوزده بودبااینکه دولت آن زمان وبسیاری ازنمایندگان بااین قراردادراضی بودندامامدرس باسخنرانی تاریخی خودش درمجلس این قراردادراملغی کردواجازه ندادنمایندگان آن قراردادننگین راامضا بکنند؛بعدهم انگلیس بااودشمن شدبعدهم ورضاخان را وادار کرد اورابکشندواوراچندین سال زندانی کردندوسرانجام درماه رمضان بازبان روزه دربیست وهفتم رمضان درسال هزارو سیصد وشانزده این سیدشجاع وبزرگ وسیاست مداروزاهدوعالم وعابدرابادهان روزه به شهادت رساندند، درودخدابرآن مرد بزرگ وسلام مابرهمه شهیدان از مهمترین دکترین سیاسی مدرس وحدت دین وسیاست بودمدرس می گفت دین ماسیاست ماست مااگرمتدین باشیم اگربه دستورات خداعمل کنیم واجبات به جابیاوریم محرمات راترک بکنیم یک سیاست مداریم درراستای سیاست دینی عمل کردیم دین ماسیاست ماست وسیاست ماعین دیانت ماست ،براساس همین دکترین امام حکومت اسلامی وانقلاب اسلامی رابوجودآوردند، امروزتفکر مدرس درنظام اسلامی منجرشده است به قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعدازچهل ودوسال از شهادت مدرس قانون اساسی مابراساس همان تفکرات توسط دانشمندان وعلمای مادردوازده آذر پنجاه وهشت به تصویب رسید؛ ماروز مجلس راداریم فرداکه دهم آذروروز شهادت مدرس است روز مجلس هم هست به مجلسیان به نمایندگان محترم خسته نباشیدمی گوییم و نمایندگان محترم مدرس الگوی نمایندگی است ساده زیستی عدم توجه به مظاهروظواهردنیوی تقواودینداری استکبارستیزی شجاعت دقت وتیزبینی ازویژگی های مدرس است که امروزبایددرنمایندگان ماهم باشد، نمایندگان محترم این قوانین وخصوصاً این معاهده های بین المللی که امضا می کنیدمثل معاهده CTF همان معاهده پولشویی ومعاهده برجام وامثال آنهاراچشم بسته امضا نکنیدمطالعه کنیدوامضا کنیدبخوانیدوبفهمیدوامضا کنیدبامتخصصین وکارشناسان مشورت کنیدوامضاکنید، امیداورم ان شاءالله نمایندگان ماهمین طورباشند.البته این معاهدهCTFکه اخیراً درمجلس امضاشدوبه شورای نگهبان رفت ردشد،به مجمع تشخیص رفت ایرادگرفتندشورای امنیت کشوربه آن ایرادگرفت این برای نمایندگان نقص است قانونی ومعاهده ای راامضا بکنندکه مراکز مهم بالادستی آن راردبکنندوبه آن ایرادبگیرندایرادشرعی ایرادمصلحتی ایرادامنیتی دراین معاهده وجودداردچطورمعاهده را نمایندگان ماامضاکردند،کم ایراداست؟ایرادشرعی وقانون اساسی ایرادمصلحتی ایرادامنیتی دراین معاهده رانمایندگان بایددرنظر بگیرند.
ماامروزدرآستانه این هستیم که دولت داردلایحه بودجه نودوهست راتحویل مجلس می دهدباهدف اشتغال وکاهش تورم؛ ماازدولت تقاضامی کنیم شعارراواقعاً کناربگذارداینکه رئیس جمهورمحترم اعلام کندمامی دانیم مردم گرفتارنددرست است خوب می دانیم که کافی نیست شمابایدبرنامه برای علاج این گرفتاری های بدهیدخوب حالا می گوینداین بودجه ان شاءلله اشتغال زاوکاهنده تورم خواهدبودولی تغییرات پیاپی درسیاست های اقتصادی دولت بازارراملتهب کرده امروز عدم ثبات دربازارمهمترین رنج بازاراست که ناشی ازسیاست های متنوع ومتغیردولت مردان واقتصاددان های ماست از تجربه کشورهای دنیااستفاده کنیداین مراحل اقتصادی تورم اشتغال همه این هامسایلی است که دردنیا کشورهای شرق وغرب وشمال وجنوب همه تجربه کرده اندازکارشناسان آنهااستفاده کنند وان شاءالله به درمانی به نسخه ای برسندکه درمان این دردهاباشداقتصادمقاومتی که رهبرعزیزانقلاب گفتندنسخه تجربه شده اقتصاد است دردنیا؛ برویدتاریخ اقتصادکشورهای شرقی را بعضی ازکشورهای غربی رابخوانیدببینیدآنهااز اقتصادمقاومتی استفاده کردند، ما درهمین ایران خودمان دردوران جنگ از اقتصادمقاومتی استفاده کردیم مسلمانان صدراسلام از اقتصادمقاومتی استفاده کردند، در همین زمان خودمان بخش های نظامی ما،بخش های امنیتی ماازاقتصادمقاومتی استفاده کردندچراصنعت دفاعی وموشکی ما پیشرفت کرده؟ آیاصنعت خودروسایرصنایع مانمی توانندازاین تجربه استفاده کنند؟اقتصادمقاومتی توی آسمان نیست اقتصاد مقاومتی در دست بسیج است اقتصادمقاومتی درفرهنگی بسیج است اقتصادمقاومتی همان چیزی است که چهل سال است بسیج ماسپاه مانیروی های حزب الله ماتجربه کرده اند، اقتصادمقاومتی راحزب الله لبنان تجربه کرده مگرجنوب لبنان چی دارد؟ اقتصادمقاومتی رامردم یمن تجربه کرده اندمگر دریمن چی هست؟چه اقتصادشان درست است؟الا اینکه مقاومندالا اینکه اقتصادمقاومتی دارند؛ پس این اقتصادمقاومتی یک نسخه نوشته شده تجربه شده چه درطول تاریخ چه درخارج از کشورچه درداخل کشورخودمان این نسخه نوشته شده است اگر می خواهیداشتغال ایجادکنیدکاهش بدهیدتورم راو اقتصادرامهارکنیدروی اقتصادمقاومتی راباورش کنیدوجدی باشید؛ازاین دستاوردهاوآموزه های اقتصادهای غربی وبانک جهانی وامثال آنهادست برداریدآنهاشمارابه جایی نمی رسانند،
وامابه یک نکته هم اشاره کنم هفته گذشته هفته کتاب بودمسئله مطاله خیلی مهم است برای ما؛ ستادنمازجمعه طرحی داردکه ان شاءالله تشویق کندهمه مارابه مطالعه کتاب بیاورندروزهای جمعه از میز کتاب ومیزسلام کتاب، کتاب راتحویل بگیریدومطالعه کنیدوهفته آینده اش بیاورید تحویل بدهیدکتاب دیگری بگیریدهرهفته یک کتاب مطالعه کنیدبعدببینیدچه آثاروبرکاتی ان شاءالله برای ماخواهدداشت امیدواریم فرهنگی مطالعه درمیان مادرمساجدمادرجاهای مختلف جامعه ماشکل ورونق بگیرد.
خدایا به حق محمد(ص) وآل محمد(ص)اسلام ومسلمین پیروز فرما! فرج امام زمان(عج)برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما! اورا به منویات متعالیش برسان!دست مارادردنیاوآخرت از دامان امامت وولایت کوتاه مگردان! به حق محمد(ص) وآل آبروی مامریز! گناهان مابریز!شردشمنان به خودشان برگردان!خدایابه آبروی اولیائت امام عزیزماشهدای ماحقداران مااموات ماراغریق رحمت بفرما!
««اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾
صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…