احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1446

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۱۶:۵۴

خطبه های نمازجمعه این هفته06/07/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه های نمازجمعه 97.7.6به امامت حجت الاسلام یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته06/07/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول – امروزبه این شهداعرض می کنیم این نمازجمعه واین شعارهای نمازجمعه مدیون شماست دستاورد شماست میوه کارشماست شمااز همین صف های نماز جمعه به جبهه هارفتید… نورتقوادرشماباعث آن بن بست شکنی هاشددرفرهنگ شمانمی […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته06/07/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – امروزبه این شهداعرض می کنیم این نمازجمعه واین شعارهای نمازجمعه مدیون شماست دستاورد شماست میوه کارشماست شمااز همین صف های نماز جمعه به جبهه هارفتید…
نورتقوادرشماباعث آن بن بست شکنی هاشددرفرهنگ شمانمی توانیم نبوددرفرهنگ شماعاجزیم وضعیفیم نبوددرفرهنگ شماما می توانیم ماقدرت داریم ماایستاده ایم ماپیش می رویم.
شهیدان شماشهات راپلی می دیدیدبرای عبوراز سختی هابه لذت هاونعمت هاشمابه تکلیف عمل می کردید.
خطبه دوم % شهادت به ملت وبه انسانیت عزت وعظمت وشکوه می دهدچقدرکوردلندفکر می کنندبا کشتن ماوشهیدکردن مابه اهدافشان می رسندغافلندکه هرچه مارابکشندمازنده ترمی شویم.
امروزآمریکاباسخنان ناسیونالیستی بااینکه ماامنیت آمریکارا می خواهیم حفظ بکنیم صحبت می کنندخوب امروزآنهابدورخودمی چرخندوروزبه روز روبه عقب نشینی هستندومابحمدالله به جلو می رویم.
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»درهفته دفاع مقدس وکنارقبورمطهرشهداامروزبهترین سفارش بنده به خودم وشمانمازگزاران عزیز ادامه راه شهیدان است اگرموفق بشویم به کسب مدال تقوامی توانیم راه شهیدان راادامه بدهیم این شهیدان ازجنس مابودندباما بودند درکنارمابودندمثل مازندگی می کردند، اماچه سعادتی چه توفیقی نصیبشان شدکه امروزیک چنین جایگاه رفیع وبلندی درعالم ودر نظام هستی پیداکرده اندآنهابرای ماحجت هستندحجت خدا! کسانی که روزقیامت آنهاراخواهندآوردوبه ماخواهندگفت این هاهم مثل شمابودندزندگی داشتنددرس داشتنداداره داشتندخانواده داشتندکارداشتندهمه آنچه شماداریدآنهاهم داشتنداماآنهاراه درستی را انتخاب کردندمشکلاتی که شماداشتیدآنهاهم داشتندوشایدمشکلاتی سخت ترمشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی مشکلات سیاسی آنهاهم ازاوضاع واوحوال زندگی راضی نبودندبه مسئولین ودولت هانقدداشتند انتقاد داشتند ایراد داشتنداما هدف رافراموش نکردنددرلابلای مشکلات وگردوغبارهای زندگی راه راگم نکردندودرست حیات جاویدان راانتخاب کردندماامروزبه همین خاطر آمده ایم کنارآنها،بااین باورکه«وَلاتَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوافی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًابَل أَحیاءٌعِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»ماشهیدان رازنده می دانیم زنده واقعی آنهاهستنداگر الان خودمان راباآنهامقایسه کنیم آنهازنده اندومااموات هستیم آنهابه جایگاه اصلی رسیدندومادربین راه مانده ایم آنهافرمان امام راشنیدند،امروزآمده ایم درکنارشهیدان که ازعطرآنهاازحیات آنهاازنورانیت آنهااستفاده کنیم وباآنهاعهدو پیمان ببندیم وباآنهانجواکنیم ای شهیدان شمابامابودیدچطورشداین طورپروبال درآوردیدبه آن جایگاهی رسیدیدکه«دُعِیَ فی مَلَکوتِ السَّماواتِ عَظیما»شمارادرآسمان هاباعظمت یادمی کنندونام می برندخداشماراباعظمت نام برده امیرالمؤمنین(ع)شمارابا عظمت نام برده الهی شدیددردانشگاه جنگ دردانشگاه دفاع مقدس به چه مراحل ومراتب عالیه ای رسیدید امروزبه این شهدا عرض می کنیم این نمازجمعه واین شعارهای نمازجمعه مدیون شماست دستاوردشماست میوه کارشماست شمااز همین صف های نماز جمعه به جبهه ها رفتیدشماباهمین شعارهایی که مامی دهیم حرکت کردیدوزمزمه داشتیدورفتید،امروزشهادت بدهیدکه ماهمچنان در ادامه راه شما ایستاده ایم این نمازمااین شعارماهمان راه شماست این دفاع مقدس که شماممتازان این جریان هستیدگنجینه عظیمی است که تاقیام قیامت ثمرات آن وارزش های آن برای جامعه مامشهودخواهدبود، دردفاع مقدس عزت، اعتمادبه نفس،احساس اقتدارومدیریت پیچیده جنگ راشماآموختیدماهم دیدیم که شماچه می کردید، استعدادهای شمادرجنگ شکوفاشدتدبیروحکمت و شجاعت درمیان جوانان مابه اوج خودش رسیدجوانان کمتر ازبیست وسال وبیست ودوسه سال ازبهترین وباتدبیرترین مدیران دفاع مقدس شدندمدیریت دفاعی که ازپیچیده ترین وسخترین مدیریت هاست شمابه دست آوردیدوماازاین برکات جنگ امروزچهل سال است ایستاده ایم ودشمنانمان رابه استیصال رساندیم درودخدابرشما ای شهیدان ماآمده ایم امروز به شما سلام ویژه کنیم درکنارشما دعاکنیم شمابرای مادعاکنیدمامی دانیم شمااین بصیرت واین بینش راازتقوا به دست آوردید«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا»شمابه این آیه عمل کردیدازاین آیه الهام گرفتیدمامی دانیم شماباتقوابن بست هارامی شکستیدآن وقتی که خیلی هادرجنگ به بن بست می رسیدندشمابن بست شکنی می کردیدآن هم بانورتقواکه قرآن فرمود:« وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» نورتقوادرشماباعث آن بن بست شکنی هاشددرفرهنگ شمانمی توانیم نبوددرفرهنگ شماعاجزیم وضعیفیم نبوددرفرهنگ شماما می توانیم ماقدرت داریم ماایستاده ایم ماپیش می رویم این فرهنگ شماازآیات قرآن آموخته ایم درفرهنگ شماسختی کار وجود نداشت سختترین کارهابرای شماآسان می شد«وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا»شماباالهام ازاین آیات قرآن سخت ترین کارهارامثل آب خوردن می دیدید درود خدابرشما سلام خدابرشما«سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»شمابرای کارهای بزرگ چه شجاعتی داشتیدچه همتی داشتید شما آزادی قدس راآن روزهاجلوروی خودتان می دیدیدشمابراهتزارآمدن پرچم اسلام وانقلاب رابرقله های جهانی می دیدید وفریادمی زدیدشماابرقدرت هارازیرپاهای خودتان حس می کردیدیک چنین عزتی ویک چنین قدرتی واقتداری درشمابوجوآمده بودبه خاطراین که شمافرزندعاشورابودیدشماملهم ازعاشورابودیدعاشورایی که اباعبدالله الحسین(ع) درآن روز به اصحابشان فرمود «بَنِی الکِرامِ،فَمَا المَوتُ إلاّقَنطَرَهٌ تَعبُرُ بِکُم عَنِ البُؤسِ والضَّرّاءِ إلَى الجِنانِ الواسِعَهِ» شمامرگ را پلی می دیدید شهات راپلی می دیدید برای عبوراز سختی هابه لذت هاونعمت هاشمابه تکلیف عمل می کردیداگرکسی می آمدبه شمامی گفت بااین امکانات می توانید پیروزبشوید؟احتمال پیروزی وجوددارد؟باشرایطی که شماداریدودشمن شمامی گفتیدمابه پیروزی کاری نداریم مابه تکلیف کارداریم امروزتکلیف ماجهادومبارزه وایستادن است واین عمل به تکلیف شماراپیروزکردوبه شمااین همه اقتداروعظمت داد،شمابهترازماامروزمی بینیدکه آن روزنه های امیدی که شمابوجودآوردیدکه ازنورابی عبدالله(ع) استفاده کردیدامروززمینه های ظهوربقیه الله(عج)درعالم داردفراهم می کندمابه شمادرودمی فرستیم ای بندگان صالح خدا، «اَلسَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ» این جملات راباهم تکرارکنیدزیارت شهدای والامقام وعزیزمان است«اَلسَّلامُ عَلَیکُم یَا اَولِیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائَهُ اَلسَّلامُ عَلَیکُم یَا اَصفِیَآءَ اللهِ وَ اَوِدّآئَهُ، اَلسَلامُ عَلَیکُم یا اَنصَارَ دینِ اللهِ ، اَلسَلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ رَسُولِ اللهِ،اَلسَلامُ عَلَیکُم یااَنصارَ اَمیرِالمُومِنینَ، اَلسَّلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسآءِ العالَمینَ، اَلسَّلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ اَبیمُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ الوَلِیِّ النّاصِحِ، اَلسَّلامُ عَلَیکُم یااَنصارَاَبیعَبدِ اللهِ، بِاَبی اَنتُم وَ اُمّی طِبتُم،وَطابَتِ الاَرضُ الَّتی فیهادُفِنتُم،وَفُزتُم فَوزًاعَظیمًا،فَیالَیتَنی کُنتُ مَعَکُم فَاَفُوزَمَعَکُم» درودخدابرشماماامروزدرکنارشهیدانمان سرداران شهیدمان درکنارمرقدامام جمعه معززومحترمان حضرت آیت الله غرویان حضرت حجت السلام والمسلمین رجایی ودرکنارمضجع شریف ومنورستاره درخشان آسمان خراسان فضل ابن شاذان این صحابی بزرگ چهاریاسه امام ارزشمند، به روان این عبدصالح خدااین محدث این فقیه این متکلم این مردبزرگ درودوسلام می فرستیم وهمین طور اموات وحقدارانمان امروزهزاران انسان مؤمن وصالح واهل تقوادراین سرزمین ودراین قبرستان خوابیده اندبه روان آنها درود می فرستیم وبرای آنهاز خداوندمتعال علوددرجات می کنیم وعرض می کنیم «اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْکَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْکَ رِضْوَانا وَأَسْکِنْ إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُونِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ» الهم صل علی محمدوآل محمد(ص)
خدایااموات ماغریق رحمت بفرما؛ شهدای ماراباشهدای کربلامحضورفرما؛به ماتوفیق ادامه راه شان کرامکت فرما؛ به حق محمدوآل محمد(ص)به برکت شهدامارامدیون خون شهدامگردان؛ این نظام این کشوراین انقلاب رابه سرمنزل مقصودبرسان؛ به حق محمد(ص) وآل شردشمنان به خودشان برگردان؛ خدایابه ماتوفیق اینکه انتقام خون این شهیدان عزیزمان رااز مستکبرین بگیریم عنایت بفرما؛ مارابه خودمان وامگذار؛ خدایامامی دانیم منزل آخرمااین جاست آخرین ایستگاه مادراین عالم همین زیرخاک است و همین بهشت فضل است خدایابه حق محمدوآل آن لحظه وآن روز رابرماسلام ومبارک بگردان، خدایا به حق ومحمدوآل محمد(ص)همه رفتگان ماشهدای ماعلمای ماراغریق رحمت بفرما،«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله»هفته دفاع مقدس راتبریک عرض می کنم ودرودوسلام می فرستم مجدداًبه ارواح طیبه شهداوبه همه مجاهدان راه خداهمه ایثارگران همه رزمندگان ارتش محترم سپاهیان ارزشمندنیروهای نظامی وانتظامی به همه کسانی که در دفاع مقدس نقش آفریدندبسیجیان بسیارگرانسنگ وعزیزمان که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند«فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّهِ أَوْلِیَائِهِ وَهُوَلِبَاسُ التَّقْوَى وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَهُ»مردم ازجنگ وجهاددراه خدانگران نباشیدجهاددراه خدادری است به سوی بهشت دری ویژه برای اولیای الهی شما نگاه کنیددوهزاروسیصدشهیدمااز این درواردشدندواززمان شروع جنگ ازسال پنجاه ونه تابه الان دههاهزارنفراز همین ما ازدرهای دیگرواردشدنداین هادرهای ویژه است همه رفتندنامشان می رودآثارشان می روداثری از آنها باقی نمی مانداماشهدامی ماننداین مردان خداچون برای خداجان داده اندخدا بقاءآنهاراتضمین کرده وتضمین می کنددفاع مقدس باعث شکوفایی استعدادهای ملت ماشد،عرض کردم درخطبه اول وامادشمنان ماچقدرجاهل هستندآنهاآمدندباجنگ انقلاب مارا خاموش کنندباجنگ انقلاب ماشعله ورترشد،آنهاامروزآمده اندباترورانقلاب ماراخاموش کنندولی باتروروشهادت انقلاب ما شعله ورتر می شودآیاامروزآن شعله وآن نورانیتی که ازمحمدطه طفل چهارساله ای که چندروز قبل دراهوازبه شهادت رسیدقبلاً این نورازاوتلألومی کرد؟امروزازبچه های چهارساله مااین نورتلألومی کند؟چه چیزباعث شدکه امروزمحمدطه بدرخشددرعالم وسند مظلومیت ملت ماوراه مابشود؟شهادت! شهادت به ملت وبه انسانیت عزت وعظمت وشکوه می دهدچقدرکوردلندفکر می کنندبا کشتن ماوشهیدکردن مابه اهدافشان می رسندغافلندکه هرچه مارابکشندمازنده ترمی شویم امروزملت ماازروزی که جنگ نشده بود زنده تروبیدارترآماده ترفهمیده تربصیرترآگاه ترشده وامروزدشمنان مابه استیصال افتاده انددیدیداین سخنرانی درهم وبرهم ومشوش وبه هم ریخته رئیس جمهورآمریکاکه ادعای ابرقدرتی می کندکه موردتمسخرهمه دنیاشدچرا؟برای اینکه آنهاقدرت تفکررااز دست داده اندقدرت مدیریت جهان راازدست داده اندیک روزی ادعامی کردندماکدخدای جهانیم مابزرگیم حرف مابایدباشد حالا امروزدرشورای امنیت که جلسه ویژه می گیرندبرای اینکه حرف های خودشان رابرکرسی بنشانندمثل گذشته،موفق نمی شوندو تنها می مانند این استقامت شماملت این عظمت شما ملت دشمنان رااین طورگیج کرده ودنیارابه حقانیت شمامعترف کرده، آنهاروزی از امنیت جهانی حقوق بشرجهانی اقتصادجهانی حرف می زدنداما امروزآمریکاباسخنان ناسیونالیستی بااینکه ماامنیت آمریکارا می خواهیم حفظ بکنیم صحبت می کنندخوب امروزآنهابدورخودمی چرخندوروزبه روز روبه عقب نشینی هستندومابحمدالله به جلو می رویم ماامروزدرچهارچوب سازمان ملل وقواعدبین اللملی بادنیاداریم حرف می زنیم سخنرانی رئیس جمهورمحترم درسازمان ملل راشنیدیدآنهادارندخلاف قواعدجهانی صحبت می کنند،آنهادریک موضع دفاعی قرارگرفته اندومادریک موضع تهاجمی ما امروز طلبکارانه باآنهاصحبت می کنیم آنهابایدپاسخگوی جنایات خودشان باشندواین رمزموفقیت ماان شاءالله هست گرچه البته انتظاربودکه رئیس جمهورمحترم مواضع انقلابی تری وتهاجمی تری خصوصاً باحادثه اهوازوحوادث یمن وشهادت شهیدحججی و امثال آنهاامادرعین حال همین بیان رفتاروپویاوقابل پسندملت هابسیارموقعیت خوبی رابوجودآوردکه ماتشکرمی کنیم وبرای توفیقاتشان ازخداوندمتعال طلب آرزو می کنیم درودمی فرستیم به روان پاک شهیدان فرماندهان شهیدمان شهیدفکوری فلاحی نامجوکلاهدوزجهان آراپنج فرمانده عزیزی که بعدازعملیات ثامن الائمه(ع)وشکست حصرآبادان به دست لشکرظفرمندخراسان در حال برگشت به شهادت رسیدنددرودمی فرستیم به روان پاک همه شهیدان آن عملیات وسالروزتخریب حرم امامین عسکریین(ع) را به دست داعشی های ملعون وشهادت عالم وخطیب ارزشمندخراسان شهیدهاشمی نژادرایادآوری می کنیم وبه منافقین می گوییم شماازاین ترورهاواز این کشتن هاطرفی نخواهیدبست.
مباحث گرانی که امروزدادمراجع مارادرآورده همه مردم رابه رنج وزحمت انداخته ماامیدواریم دولتمردان مابرای مسئله گرانی اقدامات جدی بکند،این ملت عزیزرادیدیدراعاشوراچه کردنددیدیددراهوازچه کردند، دیدیددرتشیع جنازه شهداچه کردند، شما این ها راهوایشان رابایدداشته باشیدواین فشاراقتصادی راکه امروزهمه رارنج می هدتوجه بکنیدمن یک تذکری هم به همه عزیزان به کسبه محترم که گاهی بعضی کسبه غافلندتشویق خریدکالاهای خارجی می کنندمشتری می رودبه مغازه جنس ایرانی بخرد می گویندجنس خارجی بهتر است ارزان تراست نمی دانم چنین است چنان است کلی تعریف می کنندومشتریان جنس ایرانی را از خریدجنس ایرانی منصرف می کننداین خیلی جفاست به این ملت به این کشوربه این شهدایابعضی اصرارمی کنندکه مشتریان جنس خارجی بخرنداین کارخوبی نیست فرهنگ خوبی نیست بایدتوجه بکنیم که ان شاءالله دعای شهیدان رادعای امام ودعای امام عصر(عج) دعای رهبرعزیزانقلاب شامل حال مابشود.خدایابه حقیقت محمدوآل محمد(ص)مشکلات مرتفع بفرما،
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…