احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اكرم صلى الله عليه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَيرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاةَ و َآتَوُا الزَكاةَ و َقَروا الضَّيفَ… ؛ امّتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه…

کد خبر: 1467

تاریخ انتشار: 2018/11/18 - 17:13

خطبه های نمازجمعه این هفته97.8.25به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

خطبه های نمازجمعه 97.8.25به امامت حجت السلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

خودم وهمه شما نمازگزاران عزیز راطبق معمول توصیه وسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی انجام واجبات ترک محرمات

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 25/8/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور
خطبه اول
باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعا برای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شما نمازگزاران عزیزخودم وهمه شما راطبق معمول توصیه وسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی انجام واجبات ترک محرمات «»یکی از راه های کنترل وتنظیم رفتار انسان وگفتاراودرقرآن کریم مسئله نظارت مطرح است دررأس ناظرینی که براعمال ورفتارمانظارت می کندخداوندمتعال است خداونددرآیات قرآن خودرابه همین عنوان معرفی می کندکه اعمال ورفتارشمازیرنظرماست وهیچ عملی وهیچ گفتاری وهیچ فکرواندیشه ای ازماپنهان نیست نظارت کامل رادرمرحله اول به صورت مستقیم حق تعالی براعمال ورفتاروگفتاروافکارمادارد، لذابرهمین اساس درروزقیامت کارهای ماراموردارزیابی قرارمی دهد، یعنی ارزیابی وحسابرسی مصروف به نوع نظارت دردنیابرزندگی ماست براین اساس خداونددرروزجزاوپاداش اعمال مارابازبینی می کندمورد حسابرسی قرارمی دهدبرآن اساس به بندگانش پاداش وکیفرمی دهدپس اول مسئله نظارت است سپس مسئله بررسی و حسابرسی وسرانجام پاداش وکیفر، این یک اصل است«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ»ای پیغمبربگوعمل کنیدکه خداوند اعمال شمارامی بیند«وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»شماواردمی شویدبه جهانی که اعمال شماظاهری ومخفی از نزدخداوندودرنزداوپوشیده نیست ودرآنجاآنچه راکه انجام داده ایدشماراآگاه می کنند«بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» خود نظارت نقش دارددرپایبندی به قانون که فردوظیفه اش راانجام بدهدوتخلف از وظیفه نداشته باشد، اگردرزندگی اجتماعی مانظارت درست انجام بگیردباورکنیدکه هشتاد،نوددرصدازمشکلاتی که جامعه مارافراگرفته اتفاق نمی افتدنهادهای نظارتی که مادرنظاممان داریم اگراین هاوظیفه شان رادرست انجام بدهنددیوان محاسبات،سازمان تعزیرات حکومتی سازمان بازرسی کل کشورحراست هایی که درادارات وجودداردقوه قضائیه این هانظارتشان رادرست انجام بدهندایامامواجه می شویم باحقوق های نجومی؟آیامامواجه می شویم بافسادهای کلان مالی؟آیامامواجه می شویم کل ارز ودلارراطرف گرفته سرازجای دیگردرآورد؟ نظارت ضعیف است اگرنظارت درست صورت بگیردماشاهداین مشکلات نیستیم،اگر نظارت درست صورت بگیردماشاهدآشفته بازارامروزنیستیم کارخانه ای ک زیرنظردولت بانظارت دولت دریگ هفته ازرسانه عمومی اعلام می شودسه دفعه کالاوتولیداتش راافزایش داده کی به کیه درسال یک دفعه مجوز داردمگرازبامجوزمسئولین مربوطه آن هم از پیش خودقیمت هم تعیین می کندبه ریش همه می خندندآخراین نهادهای نظارتی کجاهستند؟مردم از انتظاررادارندحق مردم ماست شماببینیددرمغزه هایک نوع جنس از چندمغازه قیمت کنیدقیمت های متفاوتی است می گویی چرا؟می گویدهمین است می خواهی بخرمی خوانی نخر،چه نظارتی اصل مهم درزندگی اجتماعی ونظم دادن وکنترل مسئله نظارت ونهادهاهم برای همین جهت برکنترل تشکیل شده ولی درمرحله عمل خبری نیست، درمرحله اول عزیزان ناظرخداوندمتعال نظارت می کندبرهمه اعمال مابراساس همین نظارت پرونده عمل مارادرروزجزاوپاداش مورد بازبینی وبررسی قرارمی دهدوبراساس آن پاداش وکیفرمی دهد،درمرحله دوم خداوندفرشتگانی رامأمورکرده که آنهاهم براعمال مانظارت دارندوجالب این است که دربیان روایت فلسفه نظارت فرشتگان برای اطاعت پذیری ازقانون وعدم تخلف از دستور،یک ماتریالیست یک مادی ازامام صادق (ع)سوال کرد«»چراخداوندفرشتگانی رامشخص کرده که اعمال بندگان رابنویسندآنچه به نفعشان است وبه ضررشان سات بااینکه خداوندهمه چیزرامی داندچه نیازی به فرشته داردکه فقرشتگان راتعیین می کندکه نظارت بکنندبراعمال بندگان خودخداناظراست وهمه چیز رامی داند امام صادق(ع) می فرمایدآنهابه کارگرفت به عنوان شاهدوناظربرکاربندگان برای اینکه زمینه اطاعت پذیری بندگان بیشتر بشوداحساس کنندکه دوتامأمورمخفی همیشه باآنهاهست مواظب اعمالشان باشندمواظب کردارشان باشندموظب رفتارشان باشند،دنبال کارخلاف نروند آنهاناظرندبراعمال اومواظب کارهای اوهستند،چه بسابنده ای تصمیم می گیردبه کارخلاف اما یک دفعه یادآورمی شود دوتامأمورمخفی بامن است منصرف می شود از کارخلاف پروردگارمرامی بیندومأمورینی که برمن گماشته فرشتگان، به این کارمن گواهی می دهندامام صادق(ع)می فرمایدفرشتگان رامأمورکرده تااین فرشتگان باتو،خودت احساس کنی که دوتامأموراست نقش این بازدارندگی از کارخلاف ووادارکندتورابه اطاعت این یک علت، امایک علت دیگری هم امام صادق بیان می کنداماهمه اش این نیست این فرشتگانی که باانسان هستندمأموریت دارندانسان راازمرده شیطان از حوادث طبیعی از حوادث ناگوارحفظ کنندتاموقعی که اجل حتمی انسان فرابرسد، این هم یکی از آن مأموریت های فرشتگان است فرمودند: «»لشکریان شیطان مکریدهای شیطان راازآنهادورکننداین هاخودطرف هم احساس نمی کندکمه درخیلی از حوادث حفظ شد کی اوراحفظ کرد؟ این فرشته ای است که خداوندمأمورکرده بااوخوداوهم نمی داندخوداوهم احساس نمی کند«»تااینکه اجل قطعی اوبرسد آنجامأموریت این فرشتگان به پایان می رسدعزیزان مسئله نظارت مسئله مهمی است دررأس خداوندمرحله بعدی ملائکه وفرشتگان%
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلي العظيم»

خطبه دوم
خودم وشمارامجدداًتوصیه به رعایت تقوای الهی می کنم، مناسبت های مختلفی داریم از جمله این مناسبت هاسالروز درگذشت فیلسوف بزرگ مفسرکبیرعلامه طباطبایی هم فیلسوف بود هم مفسربود، ازجمله آثاراودراین قسمت روش رئالیسم کتابی است ردبرماتریالیسم یامادی هانوشت که حقیقت منحصردرماده نیست حقیقت اعم است از بخشی مادیست وبخشی غیرمادی ولی حقیقت داردوشهیدمطهری شرحی نوشت براین کتاب درچندجلد، از جمله آثاراین مفسربزرگ تفسیرالمیزان بهترین نوع تفسیر، تفسیرآیه به آیه است ویعنی مقصودیک آیه رااز آیات دیگربیاوریم مقصودآیه رابیان کنیم بدون اینکه از خودمان چیزی اضافه کنیم ایشان درزندگی اش ازاول که رفتندنجف ازصحن استفاده نکردندیک مقداری ملک داشتنددرروستایشان از همان طریق ارتزاق می کردند زندگی درنجف برایشان مشکل بودآمدندبه ایران رفتندبه روستااین عالم بزرگ ده سال کشاورزی کردند، برای ارتزاق وروزی خودش ازصحن امام استفاده نکردندبعدآمدندبه قم بخشی از زندگی اش راازطریق همان عایدات روستاوبخشی رااز سریق تألیف کتب چنین عالم پارساوپاک زندگی کردند، روحش شاددرجاتش عالی است متعالی کندخداوند،
روز کتاب کتابخوانی وهفته کتاب راهم داریم عزیزان اعمالی که ماانجام می دهیم یک قسمتی مربوط به گذشته است یک قسمتی مربوط به آینده است آثارماتقدم آثارماتأخر، یک چیزهایی راجلومی فرستیم یک چیزهایی راهم بعدازماادامه داردتعبیرم یکنیم به صدقه جاریه یکی از صدقات جاریه کتاب است این کتاب هم برای نویسنده کتاب به عنوان یک صدقه جاریه مطرح است بعداز اواز کتاب های اواستفاده بشودسهمی هم برای نویسنده است، هم برای آن کسی که این کتاب راتهیه می کندوقف می کنددیگران استفاده بکنندبرای اوهم بهره ای است این کتاب توی کتابخوانه مورد قرائت دیگران قرارمی گیردوچه بسا خواندن یک کتاب سرنوشت یک انسان راتغییربدهدواورادرمسیرسعادت وخوشبختی قراربدهددرهمه ثواب های اواین کسی که این کتاب راتهیه کرده شریک خواهدبود مضافاً کتاب درواقع انتقال دهنده معلومات علمی ذخیره شده نسل گذشته نسبت به نسل آینده است شماوقتی یک کتاب رامطالعه می کنیدچه بسا نویسنده این کتاب ده هاسال برای نوشتن یک کتاب بعضی هابیست سال روی آن کارکرده اندیعنی نتیجه زحمات تلاش طاقت فرسای بیست سال دریک کتاب ووقتی شماومااین کتاب رامی خوانیم یعنی درواقع بیست سال تجربه زندگی وافکاراندیشه اورافرامی گیریم به تعبیرامیرالمؤمنین (ع)فرمودند: کسی که آرامش پیدابکندبوسیله خواندن کتاب هیچ گاه آن آرامش راازدست نمی دهدیک آرامش پایداربرای اوفراهم خواهدشد،نکته جالبی اشاره کردندکه کسی فوت می کندوبخشی ار هزینه های مجلس ترحیم رااختصاص می دهندبه خریدن کتاب اهداء به بک کتابخانه چقدرحرکت بسیارقشنگی است وقف می کند ان شاءالله ماهم این مسیررادرحدتوانمان ادامه بدهیم.عزیزان یک یاز کارهای فرهنگی مسئله کتاب وکتابخوانی است از نظر عقل بنده ناقص دولت ومردم سه تاکاررامی توانندبه عنوان یک کارفرهنگی دربودجه فرهنگی منظور بشود1- این حرکت راهیان نوربهترین کارفرهنگی است بهترین تأثیرراداردمی روندآن خاطرات رزمندگان ما،شهدای مادربرگشت واکسینه می شوندجوان های مایکی مسئله فراهم کردن مردم مابویژه جوانان مابه عتبات زیارت ائمه(ع)این وقتی می رودبه حرم ائمه ارتباط نزدیک باقبورمقدسه برقرارمی کندقطعاً درروحیه نسل جوان مابهترین کارفرهنگی است که متأسفانه دولتمران اصلاً توجهی ندارندبه این قضیه یک کارفرهنگی بزرگی است دراین روزگاری که نسل جوان ما موردانواع هجمه های فرهنگی قرارمی گیرندوکاردیگر همین مسئله کتاب وفراهم کردن کتاب وکتابخوانی برای نسل جوان ماومردم عامه ماست.
شهادت امام عسکری(ع)راداریم که امروزمصادف است باشهادت این امام بزرگواراین ایام راخدمت شماعزیزان تسلیت عرض می کنم امام عسکری(ع)اطلاع داریدکه درسن شانزده سالگی باپدربزرگوراشان امام هادی(ع)واردسامره شدندوتاآخرعمردراین شهر درپادگان نظامی درواقع تحت مراقبت های شدیدزندگی شان راادامه دادند، باهمه فشارهاوخفقانی که درزمان امام عسکری(ع) وجودداشت ولی امام دست ازفعالیت برنداشت بخشی ازفعالیت زندگی امام عسکری(ع) تربیت شاگردانی بوده، شاگردان شاخص شاگردان برجسته شیخ طوسی می گیدکه بیش از صدشاگردشاخص وبرجسته امام عسکری(ع)تحویل جامعه دادندبخشی از فعالیت امام عسکری(ع)تداوم شبکه ارتباطی بین شیعیان وخود، شیعیان درمراکزمتعددی حضورداشتندولازم بودکه بین این هاارتباط برقرار بشود ونیزبین امام وشیعیان این ارتباط برقراربشوداین راامام هادی(ع)بنیان گذارش بودولی امام عسکری(ع) این حرکت راادامه دادند وبه کمال رساندندشیعه هادریمن درکوفه دربصره دربغداددراهوازدرقم درجرجان درری درنیشابور،می دانیدکه امام عسکری(ع) دراکثراین شهرهانماینده داشتندوکیل داشتندواز طریق وکلاونمایندگان خودارتباط برقرارمی کردندوضمناً این شبکه وکالت ونیابت زمینه رابرای دوران غیبت فراهم می کردکه یک زمانی فرامی رسدکه دست شیعه به امام حی وحاضرش نمی رسدواز طریق واسطه بایدبااوارتباط برقراربکندواین زمینه بایدقبلاً مقدمه چینی فراهم می شد، امام عسکری(ع)دراهوازابراهیم ابن مهزیار راداشتنددرقم احمدابن اسحق ابن عبدالله قمی اشعری راداشتنددرنیشابورابراهیم ابن عبدوراداشتندیعنی نیشابوردرترازقم واهواز و دیگرشهرهای بزرگ امام عسکری(ع)درنیشابوررسماً نماینده داشتندوارتباط داشتنداز طریق نماینده شان بااین مردم ولایتمدار، یک کارامام شبکه تشکیلاتی برای ارتباط هم شیعیان بایکدیگر وهم شیعیان با امام عسکری(ع)بُعددیگرفعالیت امام فعالیت سیاسی وسری بود، شماببینید عثمان ابن سعیدعِمری صاحب اعیان الشیعه به کثرعین، این شخصیتی است که زمان امام جواد(ع)رادرک کرده زمان امام هادی(ع)وکیل امام بوده زمان امام عسکری(ع)وکیل امام بوده درموقعی که امام دربسترشهادت قراردارندشیعیان راجمع می کنند وایشان رابه عنوان وکیل فرزندش حضرت بقیه الله معرفی می کنندیعنی اولین نایب خاص امام زمان راخود امام عسکری(ع) تعیین کرده اند، عثمان ابن سعیدعمری، کسی است که امورغسل وکفن وتدفین خودش راواگذارمی کندبه این شخصیت کسی است بعدازشهادت امام عسکری(ع)اهل بیت امام عسکری(ع)رامی بردبغدادوامام سرپرستی خانواده اش رابه این شخصیت می دهد حالا این شخصیت شغل اوروغن فروشی است، تاجرروغن، نقش اوچیست؟ نقش اواین است که ارتباط شیعیان راباامام برقرارکند، نامه ها اموال ووجوهاتی راکه بناست به امام برسدازاین طریق داخل روغن هاومشک های روغن پنهان می کردوخدمت امام می رسید وبه امام می دادنامه های امام رااز این طریق می بردوبه شیعیان می رسانیداین شخصیت بزرگ آمده کارسیاسی انجام می دهدارتباط شیعیان راباامام برقرار می کندشغل روغن فروشی راانتخاب می کند، داودابن اسودیکی ازهمان کسانی بودکه درخدمت امام بود، امام یک تکه چوب می دهدمی گویداین راببربه بوهاشم جعفری بده اوحرکت می کنداین مأموریت راانجام بدهدوسط راه مواجه بایک نفری سقا یک قاطی یااسبی داردوسط راه جلواورامی گیرداومی گویداین حیوان راکناربزن حیوان کنارنمی رودواواین چوب رابالامی بردمی زندبه حیوان تامانع رابرکنارکندچوب می شکندوبعدمی بیندداخل چوب نامه ایست نامه سری ومحرمانه برمی گردد خدمت امام درخانه امام یکی از خدمتگزاران امام می رسد می گویدفلانی چرادرگیری پیداکردی؟چراچوب راشکستی چراآن نامه راازداخل چوب درآوردی؟ امام می فرمایدکه مأموریت هایی که به تومی دهنداگرفحشت دادنداگرکتک زدنداگراهانت کردند خودرادرگیرنکن مأموریت راانجام بده، یعنی بخشی از فعالیت امام عسکری(ع)بخش سیاسی وسری بوده، بعدهمین ابوهاشم جعفری توی زندان می افتدتحت شکنجه قرارمی گیرددیگرخیلی سخت است برایش گله می کندیک شکلی پیام رابه امام عسکری(ع) می رساند آقاخیلی مشکل است دیگر نمی توانم طاقت بیاورم این شکنجه هاواین غل وزنجیرهاراامام پیام می دهدمی گویدبشارت می دهم امروزظهرنمازت راتوی خانه ات خواهی خواندهمان هم می شود، محضرامام می آیدبه عنوان تشکرامام مشغول نوشتن نامه است یک دفعه وقت نمازمی رسدنامه راتعطیل می کندنمازاول وقت رامی خواندوبعدبه نوشتن نامه ادامه می دهداین درسی است که از امام عسکری(ع)یادبگیریم نامه راناتمام می گذارداول نمازاول وقت بعدبه نوشتن نامه ادامه می دهد، بعدفرمودندابوهاشم یکی از درهای بهشت باب المعروف است، هیچ کس از این درواردنمی شودمگراینکه یک کارنیکی یک خدمتی به مردم انجام داده باشد، یک کاری برای محرومین یک کاری برای نیازمندان دستگیری از افرادبیچاره کارنیکی کرده باشد، می گویدمن باخودم احساس خوشحالی کردم گفتم خوب من یک قسمتی از زندگی ام راخدمت رسانی کرده ام دستگیری کرده ام از افرادنیازمندومحروم وبیچاره ویاخودم یاواسطه خیر شده ام احساس خوشحالی کردم امام ضمیروباطن مراخواندفرمودابوهاشم آنهایی که دراین دنیا خدمت رسانی به محرومین ونیازمندان می کننددرقیامت مقام عالی وبرجسته ای دارند، ابوهاشم توازآن عده هستی خدای رحمتت کند، امام دربخش های مختلف فعالیت داشته اندتربیت شاگردان ارتباط باشیعیان فعالیت سیاسی همین بودکه دیگرخلافت وقت وجودامام رانتوانست تحمل کندمی گوینداول این ماه ربیع امام رازهردادندواین زهرکم کم اثرگذاشت تامثل دیشت وامروز امام رااز پای درآورد، زهردروجود امام عسکری(ع)اثرگذاشته بودتشنگی به امام(ع)دست داده بود،آب خواست خدمتگزارهاآب آوردندبرای امام ولی حالت رعشه لرزه داشت دستان امام نتوانست آب بنوشدبه یکی از خدمتگزارهافرمودندوارداین اطاق می شوی کودکی رامی بینی درحال سجده است اوراپیش من بیاورمی گویدرفتم وارداطاق شدم چشمم افتادبه کودکی درحال سجده انگشت سبابه اش رابالابرده بودسلام کردم زودنمازراتمام کردوجواب سلام رادادعرض کردم آقاجان پدربزرگوارتان مولایم تورادعوت می کند اجابت کنید، یک خانمی آمدواردخانه شددست این کودک راگرفت آوردخدمت پدربزرگوارش امام عسکری(ع)تاچشم امام عسکری(ع)به میوه دلش حضرت بقیه الله افتاد، شروع کردگریه کردن، یعنی پسرم دیگراز این به بعدتوسرپرست این خانواده هستی نه من، باباتشنه ام جگرم می سوزدیک مقدارآب به من برسان، پسرم دیگر وقت خداحافظی رسیده دیگر من خدمت پروردگارم می روم سپس فرمود«ابشریابنی»مژده بدهم میوه دلم فرزندم «فانت صاحب الزمان»صاحب الزمان توهستی فرزندم، «واَنت المهدی» مهدی توهستی «وانت الحجه الله»وتوحجت خدادرزمین هستی «وانت الولدی»توفرزند من هستی ووصی من هستی «واَنت الخاتم الائمه» خاتم ائمه توهستی آن کسی که پیامبرخدا(ص)به آمدن توبشارت داد.صلی الله علیک یاامام عسکری(ع)
پروردگارااسلام ومسلمین راقوت عنایت بفرما! مسلمین رادرکنف حمایتت محافظت بفرما! خیردنیاوآخرت به همه مامرحمت بفرما!پروردگاراملت کریم وشریف ایران حوزه های علمیه مراجع عالیقدرمسئولین دلسوز نظام بویژه رهبرمعظم انقلاب رادرکنف حمایتت محافظت بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلي العظيم»

* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

گزارش تصویری ازحضور نمازگزاران درنماز جمعه این هفته ۹۸/۰۱/۲۳

گزارش تصویری ازحضور نمازگزاران درنماز جمعه این هفته…

ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست.

ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست.…

شهادت امام موسی کاظم(ع)

شهادت امام موسی کاظم(ع) واپسین روزهای عمر امام…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…