احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1450

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۱۴:۰۳

خطبه های نماز جمعه 13.7.97 به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 13/7/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول – اگرکسی تقیه ای که واجب است ترک بکندورعایت نکندامام سجادفرمودندگناهی است که خدانمی بخشد، خطبه دوم % اگربخواهیم روح مان سالم باشدبایداز گناه پرهیزبکنیم. رهبرانقلاب فرمودندجوانان راه حل مشکل کشورنداگربخواهیم مشکلات […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 13/7/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – اگرکسی تقیه ای که واجب است ترک بکندورعایت نکندامام سجادفرمودندگناهی است که خدانمی بخشد،
خطبه دوم % اگربخواهیم روح مان سالم باشدبایداز گناه پرهیزبکنیم.
رهبرانقلاب فرمودندجوانان راه حل مشکل کشورنداگربخواهیم مشکلات کشورراحل کنیم بایدبه جوانان عزیزجوانان سالم انقلابی مؤمن به آنهاتوجه بیشتری بکنیم.
سپاه پاسداران مقتدروهوشمندماپاسخ تروریست هارادربهترین وقت ودرسریعترین وقت ممکن وباقدرتی بسیارمهم که موردحیرت همه شدچگونه پاسخ داد.
این فشاراقتصادی ثمرات وبرکاتی هم داشت از آن جمله این که همه دلسوزان انقلاب راپای کارآورد.
همه چیزش رادرافغانستان به کارگرفت برای هیچ ونتیجه اش هم هیچ شد،
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»خودم وهمه شمانمازگزاران عزیزرابه رعایت دستورات الهی دعوت می کنم همه ماپذیرفته ایم که بنده ایم،ازخودمان چیزی نداریم چیزی نیستیم کسی نیستیم خودمامال مازندگی ماهمه ازآن خداوندمتعال است،این اعتقادلازمه حقیقی وواقعی آن است که وقتی خودرابنده بدانیم بایداطاعت بکنیم ازدستورات خداپیروی کنیم چون وچرانکنیم،خدایابه حق محمد(ص)وآل محمد(ص)به ماتوفیق درک این مقام متعالی بندگی خودت راعنایت بفرما،توفیق شناخت دستوراتت واجرای آنها راکرامت بفرما،امروزبیست وپنجم محرم سالروزشهادت زین العابدین وسیدالساجدین امام المتقین علی ابن حسین(ع)است به روایتی، که من تسلیت عرض می کنم این شهادت مظلومانه وغریبانه رابه محضرفرزندش حضرت مهدی (ارواحنافدا)وهمه دوستداران اهل بیت(ع)وعلاقمندان خاندان رسالت به شما نمازگزاران که ازبرگزیدگان وخوبان وپیشتازان فرهنگ دوستی اهل بیت وولایت مداری هستیدبه همه تسلیت عرض می کنم وبه همین مناسبت درخطبه اول یکی دوکلام ازکلمات نورانی امام سجاد(ع)واشاره ای هم به حالات مبارک آن امام همام داشته باشیم شایدباعث افزایش معرفت مابه آن حضرت وان شاءالله تقرب بیشتربه خداوندمتعال بشوداز امام سجاد(ع) نقل شده که فرمودند:«یَغْفِرُاَللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ کُلَّ ذَنْبٍ وَیُطَهِّرُهُ مِنْهُ»خداوندمتعال همه گناهان مؤمن رامی بخشدواوراپاکیزه می کند«فی الاخره»درروزقیامت «مَاخَلاَذنبَیْنَ» غیرازدوگناه«تَرْکَ التَّقِیَّهِ،وَتَضْیِیعَ حُقُوقِ الْإِخْوَان»کسی که تقیه راترک بکنداز واجبات فقه مادرفرهنگ ماشیعه تقیه واجب است اگرکسی تقیه ای که واجب است راترک بکندورعایت نکندامام سجاد(ع)فرمودندگناهی است که خدانمی بخشد،ودیگرتضیع حقوق اخوان حق الناس حق برادران دینی اگرگردن ماباشدخودمان بایدآن حق رااداکنیم حالا دردنیاواگرتوانستیم درآخرت ازاعمال خوب مابردارندبدهندبه مؤمنین تاآنهاازماراضی بشوند حالا چقدرعمل خوب بایدداشته باشیم که بتوانیم این قدرولخرجی بکنیم خدامی دانددرهمین دنیارضایت آنهارابه دست بیاوریم اگرخطایی کرده ایم اشتباهی کرده ایم باعث آزردگی آنهاشده ایم درهمین دنیاعلاجش کنیم تقیه که واجب است وترک آن که حرام است به خاطر این است که گاهی جایی که بایدتقیه کنی نکنی به خودت وبه دیگران لطمه می زنی تقیه یعنی حفاظت یعنی مراقبت یعنی رعایت امنیت خودت ودیگران کاری نکنی حرفی نزنی که امنیت مردم رابه هم بزنی اگرکسی کاری بکندکه موجب ناآرامی وبی امنیتی درجامعه بشودفتنه درست کندخون بی گناهان درفتنه هاریخته بشودیک حرفی بزندیک دعوایی توی محلی توی دوتافامیل درست بکندیک اقدام نابجاکه بین دوگروه دعوادرست بکندبین شیعه وسنی دعوادرست بکندمخالفین شیعه رالجوج وعنودبکندعلیه شیعه به طوری که آنهابرخودشان لازم بدانندریختن خون شیعه رااین داعشی هااین القاعده ای هااین طالبانی هااین هاکه به خون شیعه تشنه اندیکی ازعلل وعواملش بعضی صحبت هابعضی حرف هایی است که ازمادوستداران اهل بیت به عنوان دوستی اهل بیت زده می شوداین که انسان بایدرعایت بکندحواسش باشدکه گویادرزمان امام سجاد(ع)بعدازحادثه عاشوراوقبل ازآن بنی امیه خیلی تلاش می کردند شیعه هاراپیداکنندوبه آنهاآسیب بزنندآسیب برسانندامام سجاد(ع)بااین سخنانشان یک چترحفاظتی برای حفظ شیعه ایجادکردند، هر جا شیعه می دیدندضربه می زدندحقوق اوراازاومی گرفتنداوراازحقوق اجتماعی محروم می کردندبرای شناسایی آنهانقشه هاکشیده بودندازآن جمله همین کار معروفی که شنیده ایم به کرات به امیرالمؤمنین(ع)درمنابرومساجدونمازهای جمعه درخطبه هاسب می گفتندیکی ازعللی که سب امیرالمؤمنین(ع) رادر مجامع عمومی می گفتند برای این بودکه شیعیان راشناسایی کنندوقتی توی مجلسی به امیرالمؤمنین(ع)سب گفته می شدتوهین می شدشیعیان برافروخته و بعضاًناراحت وازخودشان عکس العمل نشان می دادند وشناخته می شدندوبعدآنهاراتعقیب می کردندوبه آنهابرخوردمی کردند،می گرفتندشکنجه می کردند ودراثرشکنجه اودههانفردرگیر رالومی دادوازظهوروبروزشیعه درجامعه درمجامع دینی جلوگیری می کردنداگرکسی اسمش علی بوداسمش فاطمه بودبااوبرخورد می کردندوبعضی از اسم هابه همین خاطربه سمت وسوی دیگران رفته خودامام سجاد(ع)مهمترین خواسته هاومهمترین منویات انقلابی خودشان رادرغالب دعابیان کردندبه صحیفه سجادیه نگاه کنیداین صحیفه سجادیه راامام سجاد(ع)برای آنهایی که توی مسجدندننوشته اندونگفته اندبرای این هایی که توی خونه شان دعامی خوانندسحرهابلندمی شوندنمازشب می خوانندبرای آنهانگفته اند برای آن مجاهدان ومبارزانی که درگوشه وکناردنیای اسلام آن روزجهادمی کردندمبارزه می کردند،بایداز این دعاهااستفاده کنندتاتقویت روحیه بشوند،که آخرین باربه دست یحیی ابن زیدنوه امام سجاد(ع)رسیدآن جوان دلیرشجاع مجاهدبزرگ که در همین خراسان ودرگلستان امروزمازندران مجاهدت های اودرتاریخ ثبت شده این صحیفه ازدست یحیی ابن زیدبه مارسیده نه از دست یک عابدوزاهدمسجدی کی این دعاهارابرای کی برای این طور افراد،آن هم دردعاوخواسته ای رادرلفافه ای ازنورصلوات بر محمدوآل محمد(ص)پیچیده،که اهمیت وعظمت اهل بیت رابیان بکندوبه ماوبه دنیااعلام بکندبدون نورپیامبر(ص)وآل اودعامستجاب نیست دعایی مستجاب وآن دعایی است که همراه بامحبت اهل بیت وهمراه باصلوات برمحمدوآل محمد(ص)باشد، درسخن دیگری فرموند«مِسکینٌ ابنُ آدَمَ !لَهُ فی کُلِّ یَومٍ ثَلاثُ مَصائبَ لایَعتَبِرُبِواحِدَهٍ مِنهُنَّ»بیچاره است خواراست زمین گیراست فرزندآدم که هرروزسه تامصیبت برای اوهست وازآنهاعبرت نمی گیردوبه آن مصیبت هاتوجه نمی کند، 1- فرمودنداین که هرروز ازعمرماکم می شودوتوجه نداریم اگریک ریال ازمال ماکم بشوددادمابلندمی شوداگرتجارت کنیم ضررکنیم ناراحت می شویم شب خوابمان نمی بردولی هرروزعمرماکه بالاترین سرمایه ماست ازدست مامی رودوغصه اش رانمی خوریم ناراحت نمی شویم فرموداین ازغلفت ابن آدم است.2-فرمودندتلاش می کندهرروزمال به دست بیاوردولی نمی داندکه این مال اگرازحلال باشدباید حساب پس بدهدواگرازحرام باشدبایدعقاب شود،حساب ومجازات بایدبشودهرروز هرلحظه تلاش می کنیم پرونده مان راسنگین ترکنیم به دست خودمان، حلالش یک طور گرفتاری حرامش چندطور گرفتاری وتوجه نداردابن آدم 3-فرمودهرروزبه آخرت نزدیک می شودولی نمی داندبهشتی است یاجهنمی، باعجله دوان دوان به سمت مرگ می رودبدون اینکه بداندکجاخواهدافتاد«بحفره من النارأوبجنتٍ من جنات الله»درودخدابراین امام عظیم الشأن مظلوم وغریب که چه رنج هاکشیددرکربلا دردوران اسارت مریضی ناراحتی های کربلا ناراحتی های اسرا، عمه جانش زینب(س)خواهران وعزیزان همراهش چه رنج وناملایمات سنگینی راتحمل کرد.
«صَل اللهُ علیک یا اَبَا الْحَسَنِ یا عَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ یا زَیْنَ الْعابِدینَ یَابْنَ رَسُولِ اللّهِ یا حُجَّهَ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ یاسَیِّدَناوَمَوْلینااِنّا تَوَجَّهْناوَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنابِکَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناکَ بَیْنَ یَدَىْ حاجاتِنایا وَجیهاً عِنْدَ اللّهِ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّهِ»آقاجان ماامروزباهمین چندجمله ناقص ودرهم وبرهمی که عرض کردیم به شما متوسل شده ایم دست به دامن شمادرازکرده ایم شمابه ماعنایت کنید. سهل ساعدی نقل شده که می گویدواردشام شدم دیدم وضع شام خیلی به هم ریخته است جمعیت زیادی جمع شده اندتماشامی کنندیه غافله ای رایک کاروانی رارفتم نزدیک کاروان دیدم عجب چهره های نورانی ملکوتی معنوی خداازسروصورت این چهرهامی باردخدایاچرااین ها رااسرکرده اند؟این هاازکجاهستندکی هستندوچی هستند؟ نگاه کردم درمیان آنهادیدم یک جوانی تابناک امادرزنجیرنحیف و لاغر گریان وجودداردرفتم کنارمحملش کنارمرکبش آهسته به اوسلام کردم ازاوپرسیدم شما کی هستید؟ازکجاآمده اید؟ چکارکرده اید؟چی شده؟امام وقتی سلام من رادیدندواحساس کردندکه من غیرازشامی هاهستندشامی هم نبودفرمودندکه قرآن میخوانید؟ گفتم بله آقاجان گفت درقرآن این آیات راخوانده ای«إِنَّمایُرِیدُاللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» آیات ذوالقربی، آیات تطهیر،آیات انزال، این آیات رابرایم خواندهی گفتم بله آقااین هامی خوانم این هارامی دانم فرمودسهل ساعدی به خداقسم آن اهل بیت قرآن ماهستیم، به خداقسم آن ذوالقربی قرآن ماهستیم به خداقسم آن اهل بیت پیغمبر(ص)ما هستیم مااهل بیت پیغمبرهستیم%«الهم المغفرلناولاولیائنا وَکُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَاشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا وَأَظْهِرْ کَلِمَهَ الْحَقِّ واجْعَلْهَا الْعُلْیَا وَ أَدْحِضْ کَلِمَهَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى»عرض ارادت مارابه ساحت مقدس زین العابدین (ع)برسان!مارااززائران اووپدربزرگوارش وشهدای کربلاقرارمان بده! به حق محمدوآل محمد(ص)فرج فرزندش امام عصر(ارواحنافداء)رابرسان! مارادرگرفتن انتقام خون شهیدان همراه فرزندش امام مهدی(عج) قرارمان بده! رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما! خیرات وبرکاتت رابرمانازل فرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله»مجدداًشهادت امام سجاد(ع)راتعزیت عرض کنم امام سجاد(ع)فرمودند« عجبت لمن یحتمی من الطعام لاذیته کیف لایحتمی من الذنب لعقوبته»تعجب می کنم ازکسی که غذامی خواهدبخوردنگاه می کندمسموم نباشد فاسدنباشد وضرری به اونرساندولی برای غذای روحش ازگناه اجتناب نمی کندبه غذای روحش نمی اندیشدبه غذای جانش وعقلش نمی اندیشد این مضمون البته درغالب روایات دیگرهم ازسایر ائمه(ع)نقل شده، مراقب باشیم گناه غذای روح است یعنی روحی که باگناه رشدبکندشیطان می شودواگربخواهیم روح مان سالم باشدبایداز گناه پرهیزبکنیم سخنرانی رهبرعزیزانقلاب دیروز دراجتماع عظیم صدهزارنفری بسیجیان تهران وهفصدهزارنفری سراسرکشوردارای نکات ومسایل بسیارمهمی بودبرای جامعه اسلامی برای دوست ودشمن که حتماً شنیدیدومی شنویدوتوجه خواهیدفرمودکه ازآن جمله فرمودندجوانان راه حل مشکل کشورنداگربخواهیم مشکلات کشورراحل کنیم بایدبه جوانان عزیزجوانان سالم انقلابی مؤمن که فراوان هم هستندهفتصدهزارش دیروزدرصف ایستاده بودندبه آنهاتوجه بیشتری بکنیم تاکشورماراه پیشرفت راباسرعت بیشتری برودفرمودندنشانه های پیشرفت یاشرایط پیشرفت کشوراین است که همه ماخصوصاً دست اندرکاران حضوردشمن راحس کنیم بدانیم این کشوراین نظام این انقلاب این تصمیمات این مردم دشمن دارندودشمنشان پابه کارایستاده پشت مرزهاایستاده شب وروز نمی شناسدتوطئه می کندفتنه می کندتاآمادگی برای پاسخ های لازم وبه موقع به دشمن داشته باشند،دوم فرمودنداعتمادبه نفس ملت ماجوانان مامسئولین ماباید اعتمادبه نفس داشته باشند این جمله که مامی توانیم،ماباید این کشورراحفظ بکنیم،مابایداین کشورراجلوببریم ومامی توانیم این کارراانجام بدهیم این مسئله مهمی است که دشمن باتبلیغات مسموش دارد تلاش می کندعزم ماواراده مارابرای پیش بردن انقلاب وکشورضعیف بکند.
وفرمودندشناخت حوزه تهاجم دشمن بایدبدانیددشمن ازکجاواردمی شودامروزجنگ نظامی است جنگ سیاسی است جنگ دیپلماسی است جنگ فرهنگی است که فرمودندهمه جنگ هارامابه قوه الهی پشت سرگذاشتیم وپیروز شدیم امروزجنگ اقتصادی است،تحریم ومحاصره اقتصادی رابه جنگ مامی فرستندبه جای آن موشک های زمان جنگ، امروزپیام های مسموم کننده پیام های تخریب کننده اقتصاد،که بازارمارااقتصادماراصنعت ماراتولیدمارامصرف مارابه هم بریزندمابایدهوشیارباشیم وازآن جمله اهداف آنها اسلام است،می داننداین مردم به برکت اسلام قیام کردند،ازآن جمله وحدت است می داننداین مردم وقتی باهم متحدمی شوند حماسه می آفریننددشمن راناکام می گذارندامیدواحساس قدرت وتوانمندی است، پیشرفت های علمی فناوری در عرصه های مختلف این هااز مطالبی است که دشمنان مانمی توانندمی بینندوتلاش می کنندخراب بکنندفرمودنددشمنان ماسعی می کنند تصویر غلط ازایران حتی به خودماارائه بدهند،ایران رایک کشوربهم ریخته نابسامان ضعیف ناتوان ناامیدوخودشان راوبیرون را قوی پیشرو پیشرفت متمدن درحالی که برعکس است امروزملت ایران درجایگاه بسیارقدرتمندی ایستاده است،امروزملت ایران چه ازنظر نظامی ودفاعی وچه از نظرسیاسی واجتماعی فرهنگی علمی فناوری وچه حتی از نظراقتصادی درشرایطی است که می تواند هرگونه توطئه وفتنه ای راعلیه این کشورپاسخ دندان شکن بدهد.
دیدیدسپاه پاسداران مقتدروهوشمندماچگونه پاسخ تروریست هارادربهترین وقت ودرسریعترین وقت ممکن وباقدرتی بسیارمهم که موردحیرت همه شدچگونه پاسخ داداین قدرت بازدارندگی نظام ماست دشمنان ماوقتی این قدرت رامی بینندکه ماازفاصله ششصد کیلومتربدون این که آنجاسربازی پیاده کنیم می توانیم دشمنان رادقیق هدف قراربدهیم وبزنیم این قدرت برای دشمنان ما برای دوستان مادرس آوراست دوستان ماامیدوارودشمنان مارابه وحشت می اندازد«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم»امروزازموشک های سپاه پاسداران ما«تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ»دشمنان خدابه وحشت می افتندالحمدلله ما ازسپاه پاسداران تشکر می کنیم واز همین جااعلام می کنیم پاسداران انقلابی تشکرتشکر…. این کارشمادرشرایطی انجام شد شما این موشک هاراازروی سرآمریکایی هاوفرانسوی هاودرسه مایلی پایگاه مستقرآمریکادرسوریه برسرتروریست هافرودآوردیدآفرین بر شمادست شمادردنکند، آمریکایی هااز بالای سرشان موشک ردمی شودنمی فهمندونمی توانندکاری بکنند این که این همه عربده قدرت وتکنولوژی وموشک فلان دارندمی بینیدآنهااگرمی توانستندحتماً اقدامی می کردند، امروزتلاش های متخصصان ونیروهای خوب مابرای کنترل اقتصادکشورهم داردبه لطف الهی به ثمرمی نشیند.
گروه های اقتصادی ماتوانستند ارزش پول ماراکنترل بکنند دلار راوکالاهای وابسته به اورامهاربکنندوقیمت آن راتاحدبسیارخوبی پایین آوردندمی گویند این اتفاق واین موفقیت چندتاعامل داردیکی این که به بانک مرکزی اختیارات کامل داده شد، کاش سه ماه جلوتراین کارمی شد، دوگروه اقتصادی ورزیده ازهمه تفکرات به کارگرفته شدندهمه پای کارآمدندچندجلسه وچند هفته مذاکره ومباحثه اقتصادی برون رفت آن این تصمیم بودکه دربانک مرکزی گرفته شد،این هم الحمدلله این هم می شد چند ماه جلوترباشد جلوتراقتصادیون مامسئولان مااز توان وظرفیت آنهااستفاده کنند،برخوردقاطع قوه قضائیه با اخلالگران اقتصادی وحوادث دیگری مثل همین داستان نشان دادن اقتدارملت ایران توسط سپاه پاسداران اتفاقاتی که درعراق افتادرئیس جمهورونخست وزیرمتعلق به جبهه انقلاب وجبهه مقاومت روی کارآمددرعراق همه این هادست بدست هم دادتاشرایط کشورراازآن نگرانی هایی که همه داشتیم اذیت می شدیم ورنج می بردیم فاصله بگیردونجات بدهد، ان شاءالله امیدوارم این توفیق ادامه پیدابکندالبته این فشاراقتصادی ثمرات وبرکاتی هم داشت از آن جمله این که همه دلسوزان انقلاب راپای کارآوردخیلی هارفته بودندکناره گرفته بودندبی تفاوت شده بودندخیالشان جمع بودکه کارهاداردجلومی رودهرکسی یک طوری اماوقتی احساس کردندکه تهاجم دشمن افسارگسیخته واردعرصه اقتصادکشورشده همه آمدندهرچه داشتندآوردندبه میدان درواقع یک قیام نخبگان یک قیام اهل فن اتفاق افتادوتوانستیم این کارراانجام بدهیم .
امسال اربعین اهمیت ویژه داردهم به خاطراتفاقاتی که درعراق هم به خاطر اتفاقات بین المللی همه به خاطرشرایطی که در کشور خودمان است ان شاءالله عزیزانی که می خواهنداربعین به زیارت بسیاربسیاربافضیلت امام حسین(ع)بروندازهمین الان مقدمات را فراهم بکنندالبته آن هایی که موفق نشوندبرونددرشهرستان برایشان برنامه تدارک می شودکه ان شاءالله به موقع به عرضتان خواهدرسید.هفته نیروی انتظامی راتبریک می گویم خسته نباشیدمی گویم به این سبزپوشان دلاوردرهمین داستان مهارارزودلاروسکه نقش بسیار مهم وبرجسته ای نیروهای انتظامی ماداشتندامروزامنیت که بالاترین نعمت است بالاترین ثروت است دراین کشوربه یُمن تلاش وصداقت وفداکاری این عزیزان انجام می شودمابه شهیدانشان درودمی فرستیم وبرای تلاش گران آنهامجاهدان این راه که جمع کثیری هم ازآنها امروزدرمیان ماهستندبه آنهاخسته نباشید می گوییم تشکرمی کنم البته فرمانده محترم نیروی انتظامی قبل ازخطبه ها مسائلی دراین رابطه بیان فرمودندکه من تشکر می کنم.
ماامروز افول قدرت آمریکارامی بینیم آمریکاامروزدرحال افول است برادران درشانزده مهرماه دوهزارویک آمریکاباتبختروتفرعون به افغانستان حمله کردبعدازآن به عراق حمله کردچه جنایات چه خساراتی واوفکر می کردکه می توانددراین منطقه دراین افغانستانی که مردم چیزی ندارندهمه چیزش رادرافغانستان به کارگرفت برای هیچ ونتیجه اش هم هیچ شد، آن روزآمریکادرشورای امنیت درکشورهای منطقه یک یال وکپالی داشت اماامروز آمریکانه درسازمان ملل اعتباری دارددیدیدسخنرانی اش رانه درشورای امنیت نه دردیوان عالی لاهه که امروزاورامحکوم کردندبه اینکه بایددربرابرایران وتحریم های ایران دست بردارددربرابراروپامتحدین اروپایی اش گرفتارتردیدشده انددرهمراهی آمریکادارندتلاش می کنندیک نهادی راتشکیل بدهنددرجهت کمک به ایران که جبران بکندخساراتی که آمریکاواردمی کندخوب حالابشودویانشودکاری نداریم اما همین که این رابه زبان آورده اند رسانه ای کرده اندیعنی موقعیت آمریکاداردمتزلزل می شودمنازعات آمریکاوچین منازعات آمریکاوروسیه وترکیه وخیلی کشورها برسر دلار وان شاءالله این کشورهااقتصادوتجارت خودشان از چمبره دلارآزادبکنندواین بسیارضربه مهلکی برآمریکاواقتصادآمریکا خواهدبود، ماروبه پیشرفتیم ماامروزنگاه می کنیم باچهل سال قبل ماخیلی جلوآمده ایم وقوی شده ایم وآمریکاخیلی ضعیف شده وکارایی وقدرت خودش راازدست داده چندماه است مهمترین ناوآمریکاازخلیج فارس وعمان رفته بیرون هی منتظرندبرگرددیاجایگزین بیاید خبری نیست عرب هادستپاچه شده اندباآمریکاهی پیام می دهندحواست هست ایران چه موشک هایی داردکجارفتی کجاهستی؟ آمریکاهم می گویدخرج داردبایدپول بدهی مابیاییم از شما دفاع کنیم بایدهزینه اش رابدهیدببین به کجاکاراین هارسیده آن وقت حالامی توانندبدهندیانه حالااین بحثی است ماامروزبه یاری خداوندمتعال قدرت مندتراز دیروزمان ودشمن ماضعیف تراز دیروزش است چراناامیدباشیم آنهایی که آیه یأس می خوانند نه بیرون راخوب می شناسندنه درون را%
ونکته ای هم عرض کنم نسبت به مسئله ای که دراوایل محرم دل های دوستداران اهل بیت رارنجاندوآزرده کردواحساسات آنها راجریحه داردکرداین یکی دوهفته مراجعات بسیارزیادی به بنده حداقل شده به سایر مسئولین هم حتماً این طور است نامه هاتومارها تلفن هابیانیه هاوامثال این هافراوان ازهمه اقشاربه بنده آمده من ازهمه تشکرمی کنم از هرگروهی به جهت وعنوانی وتشکرویژه می کنم از نیروهایی که دراین حادثه مورد اهانت قرارگرفته انداحساساتشان جریحه دارشداماخودشان راکنترل کردند درایام عاشوراکه اگرکنترل نکرده بودندمی توانست حوادث تلخی برای مابوجودبیاوردمن تشکر می کنم همه به قانون واقدامات قانونی تن دادندوهم آن کسانی که دردفاع از ایشان به میدان آمده بودندهمه این عزیزان به این نتیجه رسیده اندکه قانون را بایدملاک قراربدهیم اگر کاررابه خواسته هاوهوی وهوس هاواگذارکنیم همه چیزبه هم می ریزد،خوب الحمدلله بنده هم از اول تأکیدم برحکم قانون بودن امروزمی بینم شرایط هم فراهم برای حکم قانونی است می خواهم خواهش کنم دیگر این نامه نگاری ها وتومار نویسی هاوبیانیه دادن هاواین طورمسائل راکناربگذاریدوتحریک جریانات مختلف سیاسی صنفی قومی بااین کارها نکنیدبگذارید قانون مثل سایرمجرمین که این همه توی دادگاه هرروز دههاپرونده مجرم است قانون هرچه قضاوت بکندهرچه نظر بدهدهمه تسلیم قانون باشیم وانرژی ووقت خودمان راصرف مسائل اساسی منطقه وشهرمان بکنیم که ان شاءالله پیشرفت داده باشیم.
خدایابه حق محمد(ص)وآل محمد(ص)عاقبت امرماختم به خیرگردان،من روزروستاوعشایرراهم به روستائیان وعشایرتبریک می گویم روزدامپزشکی راهم به دامپزشکان عزیزتبریک می گویم خسته نباشید می گویم همین جاعرض می کنم دامداران عزیز سفارشات دامپزشکان عزیزرابرای حفظ ثروتتان ودامتان رعایت کنیدجدی بگیریدکه آنهاسربازان میدان مبارزه باامراض وخطرات دامی هستند.خدایاروح شهداوامام عزیزراازماشادگردان؛کشورمااز همه آفات وبلیات درامان بدار،رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما، به حق محمد(ص)وآل محمد(ص)آن چه گفتیم وشنیدیم برای خودت قراربده، خدایانمازهای جمعه رامحورروشنگری آگاهی بصیرت وحدت ورشدوتعالی جامعه ماوهمه ماقراربده،به حق محمد(ص)وآل محمد(ص)مرضای مسلمین شفاعطابفرما،قرض قرض داران اداگردان، اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…